DAP Eylem Planı açıklandı: (2)

DAP Eylem Planı açıklandı: (2)
DAP Eylem Planı açıklandı: (2)
- Plan kapsamında 2014-2018 döneminde bölgede 18 bin 863 derslik yapılacak - Alternatif finansman modelleri de kullanılarak, bölgede 16 bin 850 kişilik yurt kapasitesi oluşturulacak - Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurulacak - Öğretmenlerin bölgede çalışmalarının özendirilmesi ve mevcut öğretmenlerin en az 4 yıl olmak üzere uzun süre kalmalarının sağlanması amacıyla konut imkanlarının sınırlı olduğu yerlerde eğitim ikamet merkezleri artırılacak

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Eylem Planı (2014-2018) kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması amacıyla 2014-2018 döneminde bölgede 18 bin 863 derslik yapılacak.

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan DAP Eylem Planına göre (2014-2018), beşeri- sosyal sermayenin ve sosyal altyapının güçlendirilmesi amacıyla, okul öncesi eğitimde fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranları artırılacak. Bu dönemde okul öncesi eğitimde 4-5 yaş olan okullaşma oranı, bölge illerinin tamamında Onuncu Kalkınma Planı hedefi olan yüzde 70'e yükseltilecek. Bu çerçevede; derslik başına düşen öğrenci sayısının 20 olacağı varsayılarak, plan döneminde okul öncesi eğitim için toplam 4 bin 264 derslik yapılacak.

İlköğretimde ve ortaöğretimde de derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılacak, fiziki altyapı ihtiyacı giderilecek. Bölgede ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 30'un üzerinde olan illerde, 30'a düşürülmesi amacıyla 3 bin 36 derslik yapılacak. İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 ve altında olan illerin ihtiyacı, il özel idaresi gelirlerinden karşılanacak. 

Ortaöğretimde,12 yıllık zorunlu eğitime geçiş için fiziki altyapı ihtiyacı giderilecek. Plan döneminde bölgede ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 33'e düşürülmesi amacıyla 11 bin 563 derslik yapılacak. Böylece söz konusu dönemde bölgede yaptırılacak derslik sayısı 18 bin 863'ü bulacak.

Ayrıca devam eden 17 bin 352 kapasitelik pansiyon inşaatları tamamlanacak ve mevcut pansiyonların kapasite kullanım oranlarının yükseltilmesi amacıyla, taşımalı eğitim faaliyetleri de dikkate alınarak gerekli tedbirler alınacak.

- 16 bin 850 kişilik yurt kapasitesi oluşturulacak

Okuma kültürünün yaygınlaştırılması için mevcut okullar bünyesinde 152 zenginleştirilmiş kütüphane yapılacak. İŞKUR tarafından bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda yürütülen işgücü yetiştirme programlarının kapsamı genişletilecek, işbaşı eğitimlerine ve çalışanların mesleki yeterliliklerinin artırılmasına ağırlık verilecek. Rehberlik, araştırma, bilim ve sanat merkezleri kurulacak. 

Zihinsel engelli çocuklara yönelik eğitim altyapısı iyileştirilecek. Öğretmenlerin bölgede çalışmalarının özendirilmesi ve mevcut öğretmenlerin en az 4 yıl olmak üzere uzun süre kalmalarının sağlanması amacıyla konut imkanlarının sınırlı olduğu yerlerde eğitim ikamet merkezleri artırılacak. 

Bölge üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı azaltılacak. Bölge üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen lisans ve ön lisans toplam öğrenci sayısının Onuncu Kalkınma Planı hedefi olan 36'ya düşürülmesi amacıyla öğretim üyesi yetiştirme programlarında ve ilgili diğer kadrolarda yeterli artış sağlanacak. Yurt sayısı ve kapasitesi alternatif finansman modelleri de kullanılarak, 16 bin 850 kişilik yurt kapasitesi oluşturulacak. Bunun 4 bini kiralama yöntemiyle sağlanacak, 12 bin 850 öğrencilik kapasite ise yatırım programı kapsamında yapılacak.

- Kırsal kesimin sağlık hizmetlerine erişimi artırılacak

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve teknik altyapısı iyileştirilecek. Kırsal kesimin sağlık hizmetlerine erişimi artırılacak. Kar motosikleti, T-15 tipi tıbbi donanımlı ambulans ve T-16 tipi arazi hizmetleri için ambulans temin edilerek acil sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik sağlık altyapısı iyileştirilecek. Madde bağımlılığıyla mücadele altyapısı güçlendirilmesi kapsamında 3 Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurulacak. 

Anne-çocuk sağlığına yönelik altyapı hizmetleri iyileştirilecek ve eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan iller için pazar araştırmaları yapılacak ve altyapı güçlendirilecek. Sağlık turizmi alanında çalışmayı planlayan üniversitelerin belli alanlarda uzmanlaşması sağlanacak. 

Sosyal hizmet merkezleri altyapısı güçlendirilecek. Engellilerin sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik altyapı ihtiyacı karşılanacak. Yaşlıların bakımına yönelik huzurevi ihtiyacı karşılanacak. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların barınma ve sosyal hizmet ihtiyaçları karşılanacak. Bölgenin sosyal analiz çalışması hazırlanacak. Sosyal Etkileşim Programı uygulamaya geçirilecek. 

- Kültür varlıklarının envanteri çıkarılacak

Kent müzeleri sayısı artırılacak. "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan yerlerde eş finansman yöntemiyle en az yüzde 50 yerel yönetim bütçesi katkısıyla kent müzeleri kurulacak. Kültür ve tabiat varlıkları ile kentsel sit alanlarında iyileştirme çalışmaları ile vakıf eserlerinin onarımı ve restorasyonu yapılacak. Bölgedeki kültür varlıklarının envanteri çıkarılacak. Kültür hizmetlerine erişim artırılacak, okuma kültürünün geliştirilmesi sağlanacak. Kültür ve sanat faaliyetleri çeşitlendirilecek, toplumun tüm kesimlerinin erişimi sağlanacak.

İl ve ilçe merkezlerinde gençlik merkezleri kurulacak. Yöre halkının kış sporlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla  küçük ölçekli yeni tesisler yapılacak. Halkın sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlamak amacıyla spor tesislerinin sayısı artırılacak ve mevcutların altyapıları geliştirilecek.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi kapsamında, il müdürlüklerinin eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecek. 

(BİTTİ)