TEKRAR

TEKRAR
TEKRAR
- "G20 Liderler Bildirgesi açıklandı: (1)" başlıklı haberimizi, tekrar yayınlıyoruz. Saygılarımızla AA

- G20 Liderler Bildirgesi açıklandı: (1)

- "Bu¨yu¨menin gu¨c¸lu¨ ve kapsayıcı olması konusunda son derece kararlıyız ve daha fazla ve daha kaliteli istihdam olus¸turacag?ız"
- "G20'nin toplam GSYH bu¨yu¨mesini 2018'e kadar yu¨zde 2 oranında artırma yo¨nu¨ndeki hedefimize bag?lılıg?ımızı yineliyoruz"
- "I·stihdam olus¸turulması, kapsayıcılıg?ın sag?lanması, es¸itsizliklerin azaltılması ve fiili ve potansiyel bu¨yu¨menin artırılması ic¸in talebi destekleyici o¨nlemler ile yapısal reformlar ic¸eren bu¨yu¨me stratejilerimizin tam olarak ve zamanında uygulanması en o¨nemli o¨ncelig?imizdir"
- "Gu¨c¸lu¨, su¨rdu¨ru¨lebilir ve dengeli bir bu¨yu¨me ic¸in es¸gu¨du¨m halinde sag?lam makroekonomik politikaları uygulamaya devam edeceg?iz. Merkez Bankalarımız, go¨rev tanımlarıyla tutarlı olacak s¸ekilde, fiyat istikrarını sag?lamaya ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecektir"
- "Gu¨ncellenmis¸ bu¨yu¨me stratejilerimizi ve ana taahhu¨tlerimizin uygulama takvimlerini ic¸eren Antalya Eylem Planı, ku¨resel ekonomideki zorlukları as¸maya yo¨nelik kararlıg?ımızı yansıtmaktadır"

ANTALYA (AA) - G20 liderleri, bu¨yu¨menin gu¨c¸lu¨ ve kapsayıcı olması konusunda son derece kararlı olduklarını vurgulayarak, daha fazla ve daha kaliteli istihdam olus¸turacakları taahhüdünde bulundu. 

G20 Antalya Zirvesi'nin sonuçları Liderler Bildirgesiile kamuoyuna duyuruldu.

Bildirgede, G20 Liderleri'nin, insanların refahını artırmak ic¸in gu¨c¸lu¨, su¨rdu¨ru¨lebilir ve dengeli bu¨yu¨meyi elde etmeye yo¨nelik ilave ortak eylemleri belirlemek u¨zere 15-16 Kasım'da Antalya'da bir araya geldiği ifade edildi.

"Bu¨yu¨menin gu¨c¸lu¨ ve kapsayıcı olması konusunda son derece kararlıyız ve daha fazla ve daha kaliteli istihdam olus¸turacag?ız" denilen bildirgede, kapsayıcı bu¨yu¨meyi ilerletmek ve gu¨veni sag?lamlas¸tırmak ic¸in tu¨m politika arac¸larının kullanılması ve bu¨tu¨n paydas¸larla gu¨c¸lu¨ bir ilis¸ki kurulması gerektig?inin bilincinde olunduğu belirtildi.

Hedefleri gerc¸ekles¸tirmek ic¸in bu yıl, verilen so¨zleri yerine getirmek amacıyla gec¸mis¸ taahhu¨tlerin uygulanması, bu¨yu¨menin gu¨c¸lu¨ bir destekc¸isi olarak yatırımların artırılması ve bu¨yu¨menin nimetlerinin herkesc¸e paylas¸ılabilmesi ic¸in eylemlerde kapsayıcılıg?ın desteklenmesi olmak u¨zere 3 sacayag?ı etrafında kapsamlı bir gu¨ndem benimsendiğine işaret edilen bildirgede, bu gu¨ndemi uygularken aynı zamanda, du¨s¸u¨k gelirli gelis¸mekte olan u¨lkelerle olan diyalog?un da gu¨c¸lendirildiğine yer verildi.

- Toparlanmanın gu¨c¸lendirilmesi ve potansiyelin artırılması

Ku¨resel ekonomik bu¨yu¨menin dengesiz go¨ru¨nu¨mu¨nu¨ su¨rdu¨rdüğü ve bazı bu¨yu¨k ekonomilerdeki olumlu go¨ru¨nu¨me rag?men büyümenin beklentilerin altında seyretmeye devam ettiğine değinilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Finansal piyasalardaki riskler ve belirsizlikler devam etmekte ve jeopolitik zorluklar giderek ku¨resel bir soruna do¨nu¨s¸mektedir. Bunlara ilaveten ku¨resel talepteki eksiklik ve yapısal sorunlar, cari ve potansiyel bu¨yu¨me u¨zerinde baskı olus¸turmayı su¨rdu¨rmektedir.

Gu¨c¸lu¨, su¨rdu¨ru¨lebilir ve dengeli bir bu¨yu¨me ic¸in es¸gu¨du¨m halinde sag?lam makroekonomik politikaları uygulamaya devam edeceg?iz. Merkez Bankalarımız, go¨rev tanımlarıyla tutarlı olacak s¸ekilde, fiyat istikrarını sag?lamaya ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecektir. Maliye politikalarını, bu¨yu¨meyi ve istihdam olus¸turulmasını desteklemek ic¸in kısa vadeli ekonomik kos¸ulları dikkate alarak esnek bir s¸ekilde uygulayacag?ımıza dair taahhu¨du¨mu¨z yineliyoruz ve aynı zamanda kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranını su¨rdu¨ru¨lebilir bir patikaya oturtacag?ız. Ayrıca verimlilig?i, kapsayıcılıg?ı ve bu¨yu¨meyi desteklemek amacıyla bu¨tc¸e harcamalarının ve gelirlerinin dag?ılımını go¨zden gec¸irmeye de devam edeceg?iz. Ku¨resel yeniden dengelemenin sag?lanmasına dair taahhu¨du¨mu¨ze bag?lıyız. Olumsuz yayılma etkilerini en aza indirmek, belirsizlig?i azaltmak ve s¸effaflıg?ı artırmak amacıyla, bas¸ta para politikası ve dig?er politikalara ilis¸kin o¨nemli kararlar olmak u¨zere, adımlarımızı dikkatli bir s¸ekilde ayarlayacak ve ac¸ık bir iletis¸im politikası izleyeceg?iz. Bu¨yu¨k ve oynak sermaye hareketlilig?inden kaynaklanan risklerin oldug?u bir ortamda, yeterli bir ku¨resel finansal gu¨venlik ag?ının sag?lanmasını da ic¸eren uygun c¸erc¸evelerle finansal istikrarı sag?layacag?ız ve finansal ku¨reselles¸menin nimetlerinden istifade edeceg?iz. Do¨viz kuruna ilis¸kin o¨nceden vermis¸ oldug?umuz taahhu¨tleri yineliyoruz ve her tu¨rlu¨ korumacılıg?a kars¸ı duracag?ız."

Gec¸en yıl Brisbane'da ilan edildig?i u¨zere G20'nin toplam GSYH bu¨yu¨mesini 2018'e kadar yu¨zde 2 artırma yo¨nu¨ndeki hedefe bag?lılıg?ın yinelendiği bildirgede, "I·stihdam olus¸turulması, kapsayıcılıg?ın sag?lanması, es¸itsizliklerin azaltılması ve fiili ve potansiyel bu¨yu¨menin artırılması ic¸in talebi destekleyici o¨nlemler ile yapısal reformlar ic¸eren bu¨yu¨me stratejilerimizin tam olarak ve zamanında uygulanması en o¨nemli o¨ncelig?imizdir" ifadelerine yer verildi.

Bildirgede, gec¸en yıldan bu yana, c¸ok-yıllı taahhu¨tlerin yarısını uygulayarak taahhu¨tlerin yerine getirilmesinde o¨nemli bir mesafe katedildiği belirtildi. Bildirgede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"IMF, OECD ve Du¨nya Bankası Grubunca yapılan analize go¨re, uygulamıs¸ oldug?umuz politikalar ortak bu¨yu¨me hedefimizin u¨c¸te birinden fazlasına tekabu¨l etmektedir. Ancak bundan daha fazlasını yapmaya ihtiyac¸ oldug?unu da tasdik ediyoruz. Kalan taahhu¨tlerimizin uygulanmasını hızlandırmak ic¸in hızla eyleme gec¸ecek ve daha fazla c¸aba harcayacag?ız. Buradan hareketle, bu yıl gelis¸tirdig?imiz sag?lam izleme c¸erc¸evesi yoluyla taahhu¨tlerimizin uygulanmasını yakından takip etmeye devam edeceg?iz. Deg?is¸en ekonomik s¸artlar ve politika o¨ncelikleri ile o¨zellikle yavas¸layan verimlilik artıs¸ı gibi yapısal zorluklar kars¸ısında gec¸erliliklerini muhafaza etmek ve ortak bu¨yu¨me hedefimiz ile tutarlıklarını korumak amacıyla bu¨yu¨me stratejilerimizi go¨zden gec¸irmeye ve gu¨ncellemeye de devam edeceg?iz. Gu¨ncellenmis¸ bu¨yu¨me stratejilerimizi ve ana taahhu¨tlerimizin uygulama takvimlerini ic¸eren Antalya Eylem Planı, ku¨resel ekonomideki zorlukları as¸maya yo¨nelik kararlıg?ımızı yansıtmaktadır."

(Sürecek)