2007'de TÜFE artış hedefi yüzde 4

Maliye Bakanlığı'nın 2006-2008 dönemine ilişkin Bütçe Çağrısı yayımlandı. Bütçe Çağrısı'nda ekonomik hedefler Avrupa Birliği Katılım Öncesi Programı'na uygun olarak belirlendi.

ANKARA - Maliye Bakanlığı'nın 2006-2008 dönemine ilişkin Bütçe Çağrısı yayımlandı. Bütçe Çağrısı'nda ekonomik hedefler Avrupa Birliği Katılım Öncesi Programı'na uygun olarak belirlendi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bütçe Çağrısı'nın ekinde yer alan Bütçe Hazırlama Rehberi'ne göre bütçe teklifleri hazırlanırken, yıl sonu tüketici fiyatlarındaki artış 2006 yılı için yüzde 5, 2007 ve 2008 yılları için ise yüzde 4 olarak esas alınacak.
Mali disipline devam
GSYH (gayrisafi yurtiçi hasıla) deflatörü 2006 için yüzde 6, 2007 için yüzde 4.5, 2008 için yüzde 4 olarak dikkate alınacak. GSYH'daki büyüme söz konusu dönemde yüzde 5 olarak hedeflenecek. 2006-2008 arasını kapsayacak ilk çok yıllı dönemde, mali disiplinden taviz verilmeyecek, ekonomik programın kararlı şekilde uygulanmasına devam edilecek.
Bu dönemde, kamu borçlanma gereğindeki düşüş eğiliminin sürdürülmesi ve kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının makul seviyeye indirilmesi amacıyla yüksek faiz dışı sağlanması en önemli önceliklerden biri olarak kalacak.
Özelleştirmeye hız verilecek, gelecek dönemde sosyal güvenlik ve sağlık sistemindeki yeniden yapılanma tamamlanarak sistemin açıklarının azaltılması yönünde önemli adımlar atılmaya devam edilecek.
Oluşturulacak sosyal yardım politikası yoluyla sosyal harcamaların bütçeden aldığı payın artırılarak, toplumun sosyal sorunlarının asgari düzeye çekilmesi hedefleniyor. Personel sisteminin tüm kamu idarelerini kapsayacak, maaş ve ücret sistemini sadeleştirecek, maaş ve ücret ödemelerinde performans ölçüsünün de göz önüne alınmasını sağlayacak şekilde düzenlemesine yönelik çalışmalar da tamamlanacak. Bu arada, 2006-2010 dönemini kapsayan Tarım Stratejisi'ne uygun olarak destek uygulamasına devam edilecek. Kayıtdışıyla mücadelenin yoğun şekilde devam edeceği bu dönemde, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme çalışmaları yaygınlaştırılacak.
Faiz baskısı azalacak
Bütçe Çağrısı'nda, 2006-2008 döneminde merkez yönetimin bütçe giderleri ile gelirlerinin GSYH'ya oranının azaltılması öngörülüyor. Bu dönemde merkezi yönetim bütçe giderleri içinde faiz giderlerindeki azalma sürecek ve 2008 sonunda faiz giderlerinin bütçe üzerindeki baskısının büyük ölçüde ortadan kalkacak.
Kuruluşlar, proje dış kredilerinin 2005 yılı Haziran sonu durumlarını, yıl sonu tahminlerini ve 2006'da kullanacakları dilimleriyle ilgili bilgileri, bütçe teklifleriyle birlikte Maliye ve DPT'ye teslim edecek.