'30 hektara ev mi yapılır'

CHP, hükümetin, yılbaşından önce yasalaştırmayı planladığı yabancıya mülk satışına sınırlama getiren tasarıya 'ulusal menfaatleremize uygun değil' gerekçesiyle itiraz etti.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi
ZİHNİ ERDEM / Arşivi

ANKARA - CHP, hükümetin, yılbaşından öx<şılamadığını ifade etti.
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen, yabancılara mülk satışını düzenleyen Tapu Yasası'nda değişiklik tasarısı haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Adalet Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Muharrem Kılıç, Mehmet Nuri Saygun, Mehmet Küçükaşık, Orhan Eraslan, Yüksel Çorbacıoğlu ve Feridun Ayvazoğlu askerlerin de itiraz ettiği tasarıya muhalefet şerhi yazdı.
Karşı değiliz ama...
Yabancıların mülk edinmelerine karşı olmadıklarını, ancak yapılacak düzenlemede gerekli hassasiyetin gösterilmesini istediklerini vurgulayan CHP'liler, bu konunun Tapu Yasası'nda değişiklikle değil özel yasa ile düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.
Tarım toprakları: Düzenleme ile tarım toprakları ve tarımsal faaliyetler yabancılara açılıyor. Her ne kadar işyeri ve konut alanları olarak sınırlama yapılsa da işyeri kapsamında tarımsal, özellikle hayvancılık alanının olmadığını iddia etmek mümkün değil. Tarımsal alanların ve faaliyetlerin kapsam dışı olduğuna ilişkin metinde açıklık olmalıdır.
Miktar çok yüksek: İşyeri ve konut ihtiyacı için yabancı gerçek kişilere tanınan hakkın miktarı inanılır gibi değil. 30 hektara kadar edinim hakkı tanınmaktadır. Böylesine büyük bir alanda nasıl bir konut ya da işyeri düşünülmekedir. Kaldı ki, miktar 2,5 hektardan başlamakta ve 30 hektara kadar çıkabilmektedir. Aradaki bu 12 katlık fark ile ilgili değerlendirme ve karar yetkisi Bakanlar Kurulu'na bırakılmaktadır. Yürütmenin böylesine yetkilendirilmesi hukuk ilkeleri ile bağdaşmamaktadır ve bu husus Anayasa Mahkemesi'nin bozma gerekçelerine de uygun değildir.
Devletler toprak alabilir: Kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzelkişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz mal ve ayni hak edinimleri de bu düzenleme kapsamında mümkün. Ancak yapılan düzenleme ile, edinimin koşulları, nitelikleri belirtilmemiş ve özel kanunlara gönderme yapılması yeterli bulunmuştur. Bu düzenleme gelecekte büyük sıkıntılar yaratacak mahiyettetir. Çünkü özellikle bir karşılıklılık esası dahi yok. Oysa ki Anayasa Mahkemesi'nin bozma kararında karşılıklılık esasının gerekliliğine dikkat çekilmiş ve düzenlemenin bu yönde olması istenmiştir. Bünyesinde yabancı devlet kamu tüzel kişiliğini barındıran ticaret şirketlerinin mal edilmelerinin engellenmesine yönelik hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Böylece dolaylı yoldan dahi olsa bir başka devletin ülkemizde taşınmaz edinimine imkân tanınır hale gelinmiştir.
Anayasa Mahkemesi'nin bozma kararında 'karşılıklılık' ilkesinin detaylandırılması ve böylece gerçek anlamda karşılıklılık uygulamasının sağlanması istenmektedir. Ancak düzenlemede karşılıklılık ilkesinin esaslı unsurları olan cins, yer, miktar, değer gibi hususlar yoktur.
Tüm il gidebilir: İl bazında edinime açık miktar binde beş olmuştur. Ancak bu belirleme gerçekçilikten uzaktır. Dağlık alanlar, göller, akarsular vb. alanlar il yüzölçümünden çıkarılmadan yapılacak bu değerlendirme sonucunda bazı illerde kullanıma uygun tüm alanların yabancıların edinimine imkan verecektir. Düzenleme yapılırken illerin özelliklerinin değerlendirilmesinin yapılması ya da kullanıma uygun alanların hesaplamada esas alınması gerekir.
Denetim yok: Yapılan düzenlemede denetim mekanizması bulunmamaktadır ya da bu konudaki hak ve yetkinin kime ait olduğu belirtilmemektedir. Bu nedenle tasfiye gerekliliği hallerinde daha bu tasfiyenin kimin tarafından ve ne yolla yapılacağı, tasfiye kararının kimin tarafından verileceği belli değildir.