60 alamayan memur atılır!

Yeni kanun taslağı

Hükümet toplusözleşme pazarlığında memurlara kanun taslağı sundu: 10 yılda dört kez olumsuz not alan memur işten atılacak. Görevde kalmak için 100 üzerinden 60 alınması gerekecek. Bunu başaramayarak atılanlar bir daha memur olamayacak.

ANKARA - Memur zam derdine düşerken, hükümet devlet memurları kanun tasarısı taslağını memur sendikalarına sunarak, bir de not derdini gündeme getirdi. Amirlerinden 10 yılda dört kez olumsuz değerlendirme alan memur işten atılacak.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 'Devlet Memurları kanun tasarısı taslağını dün toplu görüşmelerin üçüncü turuna katılan memur sendikaları konfederasyonlarının görüşüne sundu.
Özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler getiren taslak, her memura ait 'personel ve başarı değerlendirme dosyası' açılmasını öngörüyor. Memurlar 100 tam not üzerinden değerlendirilecek. Ortalaması 0-59 olan 'yetersiz', 60-69 olan 'geliştirilmesi gerekli', 70-79 olan 'yeterli', 80-89 olan 'iyi', 90-100 olan 'çok iyi' kabul edilecek.
Devlet kapısı kapanıyor
Üsüste iki kez 'olumsuz' yani yetersiz ya da 60 puanın altında puanla değerlendirilen memurlar, başka bir amirin emrine atanacak. Burada da 'olumsuz' olan memurlar ile değerlendirmesi 10 yıl içinde dört defa 'olumsuz' olan memurların görevlerine son verilecek. Bunlar bir daha memur olarak istihdam edilemeyecek.
İlk defa memur olacaklar, birinci basamaktan göreve başlayacak ve basamak ilerlemesine ilişkin esaslar çerçevesinde 10. basamağa kadar ilerleyebilecek. Personel değerlendirmesi olumsuz olan yıllar hariç, bulunduğu basamakta üç yıl çalışan memur, sürenin dolmasını izleyen yılın başından geçerli olmak üzere bir üst basamağa ilerlemiş sayılacak.
Memurun ilerlemeye müstahak olmadığı tespit edilirse, basamak iptal edilecek. Memura, eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ve birinci dereceden yakınının ölümü halinde beş iş günü izin verilecek.
16 hafta doğum izni
Kadın memura çocuklarını emzirmeleri için doğumdan itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda güde 1.5 saat süt izni verilecek. Kadın memura, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta analık izni verilecek.
Doğum yapan memura analık izninin bitiminden itibaren, eşi doğum yapan memura doğumdan itibaren 12 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen memur da evlat edinmenin kesinleştiği tarihten itibaren bu izni almaya hak kazanacak.
İşkenceciye para cezası
AB uyum yasalarıyla getirilen 'İşkence ya da zalimane gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilen kararlar doğrultusunda devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilebilecek' hükmü Devlet memurları kanun tasarısı taslağına aynen konuldu.
Kamu hizmetlerini, mevzuat hükümlerine uygun şekilde yerine getirmeyen, kurallara uymayan veya yasaklanan işleri yapan memura durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 'uyarma', 'kınama', 'aylıktan kesme', 'basamak ilerlemesinin durdurulması' ve 'memurluktan çıkarma' cezalarından biri verilecek.
Taslakta, memurluktan çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiiller arasında, siyasi partiye üye olmak, yetki almadan gizli belge açıklamak, eylemlerden arananları görev yerinde gizlemek, iş arkadaşlarına ve hizmet sunduğu kişilere karşı fiili tecavüzde bulunmak da yer aldı.