Bankacılığa çekidüzen operasyonu

Bankalar Birliği, 'Bankacılık Etik İlkeleri' hazırladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) etik ilkeler için olur alan Bankalar Birliği, belirlediği etik ilkelere uymayan bankalar ve banka çalışanlarını internet sitesinden kamuoyuna açıklayacak.

İSTANBUL - Bankalar Birliği, 'Bankacılık Etik İlkeleri' hazırladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) etik ilkeler için olur alan Bankalar Birliği, belirlediği etik ilkelere uymayan bankalar ve banka çalışanlarını internet sitesinden kamuoyuna açıklayacak.
Buna göre; bankalar müşterileri, hissedarları, grup şirketleri ve diğer banka, kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalacak. Gerek çalışanı, gerek müşterileri arasında ayrım gözetmeyecek, önyargılı davranışta bulunamayacak.
Bankalar müşterilerine hizmet verirken ulus, din, finansal ve toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıklar gözetmeyecek. Müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler gibi konularda açık, anlaşılır biçimde bilgilendirecek. Faaliyetlerde kârlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal etkinliklere destek sağlamaya özen gösterecek.
Uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyecek. Bu konuda gerek kendi aralarında, gerekse konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapacaklar. İçerden öğrenilen bilgilerin
kullanımının önlenmesi için her türlü tedbiri alacak. Haksız rekabetten kaçınacaklar. İlan ve reklamlarda diğer bankaları kötüleyen ifadelere yer verilmeyecek. Ahlaka uygun, dürüst, gerçekçi reklam ve ilanlar hazırlanacak.
Bilgiler gizli tutulacak
Bankalar; bilgi ve belge istemeye kanunen açıkça yetkili kişi ve merciler dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmak ve özenle saklamak zorunda olacak.
'Güvenlik' kavramının; bankacılık sektöründe bankaya ait hizmet ortamlarının her türlü olumsuzluğa karşı korunmasına ilişkin önlemlerin yanı sıra, müşterilere sunulan hizmetlere teknik olarak zarar doğurabilecek her türlü ihlalin engellenmesini de içerdiğini kabul edecek.
Bankacılık Kanunu başta olmak üzere mevzuatta belirtilen şartları taşımayan personel çalıştırılamayacak. Çalışanlarının; bankacılık mesleğinin saygınlığına uygun şekilde ve bankayı temsil ettiklerinin bilinci içinde, temiz ve bakımlı olmalarını öngören iç düzenlemeler yapacaklar. İş yoğunluğuna uygun sayıda çalışan istihdamına özen gösterecek. Metinde, banka çalışanlarına dönük etik ilkeler de belirlendi. Bankaların veya banka personelinin etik ilkelere aykırı işlem veya eylemi olduğuna Birlik Yönetim Kurulu'nca karar verilecek. Bu etik ilkelere aykırı hareket eden bankalar ve/veya banka personeli birlik internet sitesinde yayımlanacak ve ayrıca BDDK'ya bildirilecek.