'Bankacılık' 21 saatte bitti

IMF'yle yapılan yeni stand-by anlaşmasının birinci gözden geçirmesinin tamamlanabilmesinin önkoşulu iki yasadan biri olan bankacılık kanunu tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda önceki gün ve gece 21 saat süren toplantıda kabul edildi.

ANKARA - IMF'yle yapılan yeni stand-by anlaşmasının birinci gözden geçirmesinin tamamlanabilmesinin önkoşulu iki yasadan biri olan bankacılık kanunu tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda önceki gün ve gece 21 saat süren toplantıda kabul edildi. Özelleştirme yasa tasarısı ise komisyonda görüşülmeye başlandı.
Bankacılık kanunu tasarısının komisyondaki görüşmelerinde, yaklaşık 60 önergeyle değişiklik yapıldı. Değişikliklerin önemli kısmı Türk Ceza Kanunu'na uyum amacıyla ceza maddelerinde idari para cezalarına alt limit getiriyor.
Küçüklere koruma yok
Satış işlemleri devam eden Yapı Kredi Bankası (YKB) personel munzam sandığıyla ilgili sorunun çözümünü kolaylaştırmak amacıyla, buna ilişkin hazırlanan düzenleme sosyal güvenlik tasarısından bankacılık tasarısına aktarıldı. Vakıfbank'ın yüzde 15 hissesinin halka arzının altyapısını oluşturmak için de düzenlemeye gidildi.
CHP'li Bihlun Tamaylıgil'in, hisseleri borsada işlem görürken el konulan halka açık bankaların küçük hissedarlarının zararlarının karşılanması için verdiği önerge, AKP'lilerin oylarıyla reddedildi. Tamaylıgil, kapanan bankalar ve iştirakleri nedeniyle 220 bin yatırımcının mağdur olduğunu belirtirken, bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesinin, ekonomiye bugüne kadar 26 milyar dolarlık kaynak yaratan borsayı güçlendireceğini savundu.
YKB satışının önü açıldı
Koç Unicredito ortaklığınca satın alma görüşmeleri süren YKB başta olmak üzere, banka personeline ait munzam sandıklarının üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na devrine ilişkin düzenleme, bankacılık kanunu tasarısı'na geçici bir madde olarak eklendi. Devir sırasında, sandıkların yükümlülüğünün peşin değeri, gelir ve giderleri dikkate alınarak bir komisyon tarafından belirlenecek. Bu bedel, sandıklardan ve çalışanların işyerinden faiziyle birlikte, 15 yılı geçmemek üzere yıllık eşit taksitler halinde tahsil edilecek. Sandık iştirakçilerinin Sosyal Güvenlik Kanunu'na intibaklarına ilişkin esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek.
Vakıfbank için hazırlık
Vakıfbank'ın yüzde 15 hissesinin halka arz yoluyla satışına hazırlık amacıyla A, B, C grubu hisselerin yanı sıra D grubu hisse ihdas edildi. Yüzde 55'i mazbut vakıflara, yüzde 25'i mülhak vakıflara, yüzde 20'si özel şahıslara ait olan bankanın hisselerinin yüzde 15'lik bölümünün halka arz edilebilmesi için, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak sermaye artırımına gidilecek. Artırılan sermayeyi temsil eden hisseler halka arzedilecek. CHP'liler, Vakıfbank hisselerinin halka arzının vakıfların elindeki payların düşmesi anlamına geleceğini belirterek, bunun hukuka aykırı olduğu görüşünü savundular.
Başkanlara maaş artışı
BDDK ve TMSF başkanının maaş tavanları, Başbakanlık müsteşarı maaşının iki katına çıkartıldı. Kurul üyelerinin maaşı ise, başkanların yüzde 95'i seviyesinde olacak. Başbakanlık müsteşarının, oranlamaya baz teşkil eden maaşı 4 bin 100 YTL olduğu için, başkanların maaşı 8 bin 200 YTL'ye kadar çıkabilecek.
Personelin maaşı ise, Başbakanlık müsteşarı maaşını aşmamak üzere kurullar tarafından belirlenecek. Her iki kurulun başkan ve üyelerinin, görevlerinden ayrıldıktan sonra yeni işe başlayıncaya kadar maaş alabilecekleri süre 3 aydan bir yıla çıkartıldı. Bunlar, denetledikleri kurumlarda, kuruldan ayrıldıktan sonra iki yıl görev alamayacak.
Tasarı neler getiriyor?

  • Faizsiz sistemle çalışan özel finans kurumları (ÖFK) 'katılım bankası' adı altında, bankacılık sisteminin içine alınıyor. Katılım bankalarına yatırılan paralar, mevduat sigortası güvencesinden yararlandırılacak.
  • Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun BDDK'nın koordinasyonunda, TMSF, Hazine ve Merkez Bankası tarafından müştereken tespiti halinde, alınacak olağanüstü önlemleri Bakanlar Kurulu belirleyecek.
  • Mali yükümlülüklerini karşılayamayan bankalar ya TMSF'ye devredilecek ya da tasfiye edilecek.
  • Batık bankaların eski sahiplerinden alacakların tahsilini kolaylaştırmak için getirilen 5020 sayılı kanun hükümleri, yeni yasada kalıcı hale gelecek.
  • Bankalar BDDK'ya, aktiflerinin onbinde 3'ü oranında pay ödeyecek. Böylece BDDK'nın pay ödentilerinden dolayı 2005 aktiflerine göre yıllık yaklaşık 70 milyon dolarlık geliri olacak.
  • Olağanüstü hallerde TMSF kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Merkez Bankası'nca fona avans verilebilecek.
  • Bankalardaki işlemlerin kayıt dışı bırakıldığını ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirildiğini bildiği halde gerçeğe aykırı belgeleri onaylayan bağımsız denetim şirketleri 1900 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak.