Binasını güçlendirmeyene 10 bin lira ceza

ANKARA - Yapıldığından bu yana onarım görmeyen ve afet tehlikesi karşısında can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıları güçlendirmeyen ya da yıkmayan mal sahibine 10 bin lira para cezası geliyor. İmar Kanunu’nda değişiklik yapan yasa tasarısı Meclis Bayındırlık Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarı şu yenilikleri getiriyor:

* Kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik, planlamaya yönelik harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi, uygulanması işleri; uygulamada bulunulacak alanın, yerleşme merkezinin, yapının türüne, özelliğine, büyüklük derecesine göre mühendis, mimar ve şehir plancılarına yaptırılacak 

* Fenni mesul mimar ve mühendisler; yapının, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte kanuna, mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara, teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetleyecek

* Yapı sahibine ve idareye karşı sorumlu olan fenni mesuller; yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılmasını, şantiye şefi bulundurulmadan yapım işinin sürdürülmesini, yapının mevzuata aykırı yapılmasını veya istifalarını, üç iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak ihbar edecek.

* Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, başka bir meslek mensubu mesuliyeti üzerine almazsa, yapıya devam edilemeyecek

* Fenni mesuller, sorumluluk üstlendikleri yapıda yapı müteahhitliği, şantiye şefliği, taşeronluk ve malzeme satıcılığı yapamayacak

* Yapı müteahhidi ve şantiye şefi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte kanuna, mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara, uygun inşa edecek. 

* Ruhsat alınmadan veya ruhsata aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı üç işgünü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere; 500 liradan az olmamak üzere idari para cezası uygulanacak. 

* Yapıldığı tarihten bu yana onarım görmeyen, idare veya mahkemece afet tehlikesi karşısında can ve mal güvenliğini tehdit edeceği tespit edilen yapılara, idarece uyarılmasına rağmen güçlendirme yapılmaması veya yıkılmaması durumunda, yapı sahibine 10 bin lira idari para cezası verilecek.

* Kanundaki sorumlulukları yerine getirmeyen, bunlara aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine, şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 2 bin lira, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 4 bin lira, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 6 bin lira idari para cezası verilecek.

* Yapı müteahhidinin yetki belgesi; yapım işinin ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olması ve verilen sürede aykırılığın giderilmemesi halinde 5 yıl, ruhsat eki etüt ve projelere aykırı gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdidi halinde 10 yıl, bakanlıkça olumsuz sicil değerlendirmesi halinde bir yıl süreyle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca iptal edilecek. (Radikal)