Cem Uzan ve Murat Demirel'e iyi haber

Danıştay 13. Dairesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen İmarbank'tan doğan zararların tahsili için Cem Uzan'ın eşi ve çocuklarına çıkarılan ödeme emirleriyle ödemeye çağrı yazılarının yürütmesini durdurdu.

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen İmarbank'tan doğan zararların tahsili için Cem Uzan'ın eşi ve çocuklarına çıkarılan ödeme emirleriyle ödemeye çağrı yazılarının yürütmesini durdurdu. Fon, Alara Koçibey Uzan'a 27 Ocak 2004'te ödemeye çağrı, 29 Mart 2004'te ödeme emri, kızı Yasemin Paris Uzan'a 1 Mart 2004'te ödemeye çağrı yazısı, oğlu Renç Emre Uzan'a 29 Mart 2004'te ödeme emri göndermişti.
İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Fon'un gönderdiği ödeme emri ve ödemeye çağrı emrinin iptal istemlerini reddetmişti. Davacı Alara Uzan ve çocukları, kararı temyiz ederek, temyiz istemi esastan sonuçlanıncaya kadar işlemin yürütmesinin durdurulmasını istemişti. Danıştay 13. Dairesi, dava konusu dört ayrı işlemin yürütmelerini oybirliğiyle durdurdu. Dairenin kararlarında, Bankalar Kanunu'na eklenen düzenlemeye göre, fon alacaklarının Hazine alacağı sayılması için banka kaynaklarının kredi veya başka bir nam altında bankanın hâkim ortak ve yöneticileriyle bunların eş ve çocuklarına veya akrabalarına aktarılmış olması gerektiği vurgulandı.
Kararlarda, "Fon tarafından davacılar adına banka kaynaklarının ne şekilde ve hangi miktarda aktarıldığına ilişkin bir tespit yapılmaksızın, mevduat farkından kaynaklanan kamu alacağının tümünden davacıların sorumlu tutularak sadece hâkim ortağın (çocuğu) veya (eşi) olması nedeniyle işlem tesisinde hukuka uygunluk bulunmadığından davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet görülmediğine" işaret edildi. 13. Daire, dört davada da temyiz istemlerini daha sonra esastan karara bağlayacak. Sonra çıkacak karara tarafların itiraz hakkı olacak. Ancak, yürütmeyi durdurma nedeniyle, Cem Uzan'ın eş ve çocukları ödeme emirlerini yerine getirme durumunda olmayacak.
Egebank için de durdurma kararı
Bu arada, Danıştay 13. Dairesi aynı gerekçeyle fona devredilen Egebank'tan doğan zararların tahsili için Yahya Murat Demirel'in eşi Ayşenur Esenler Demirel'e çıkarılan ödemeye çağrı yazısının yürütmesini de durdurdu.