Danıştay'dan Demirel'e iyi haber

Danıştay 13. Dairesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Egebank'tan doğan zararların bankanın eski hâkim ortağı Murat Yahya Demirel'in babası Şevket Demirel'in mallarının satılarak tahsiline ilişkin kararının yürütmesini durdurdu.

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Egebank'tan doğan zararların bankanın eski hâkim ortağı Murat Yahya Demirel'in babası Şevket Demirel'in mallarının satılarak tahsiline ilişkin kararının yürütmesini durdurdu. Edinilen bilgiye göre Şevket Demirel'in avukatı Ömer Asım Livanelioğlu TMSF'nin 29 Eylül 2005 tarihli ve 413 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Danıştay 13. Dairesi, açılan davanın birinci aşamasını sonuçlandırdı ve dava konusu TMSF'nin kararının yürütmesini Şevket Demirel yönünden durdurdu.
Kararda, yasalara göre, davacının (Şevket Demirel) hukuki sorumluluğunun doğması için öncelikle davanın yönetim ve denetimi TMSF'ye intikal eden Egebank A.Ş.'nin doğrudan veya dolayı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortağı olup olmadığının ortaya konulması gerektiğine işaret edildi. Kararda, şöyle denildi:
"Dosyanın ve ekli belgelerin incelenmesinden; Şevket Demirel Holding Anonim Şirketi Hisse Senedi Devir Sözleşmesi'nde, Şevket Demirel Holding A.Ş.'ye ait 150 milyar 700 milyon TL nominal değerli dökümü yapılan hamiline yazılı senetlerin nominal bedeliyle 17 Mart 1997 tarihinde Şevket Demirel tarafından devredildiği, Murat Demirel tarafından hisse senetlerinin tam ve eksiksiz olarak teslim alındığının belirtildiği ve sözleşmenin taraflarca imzalandığı, Egebank A.Ş.'nin 4 Mayıs 1998 tarihinde Demirel Grubu'na vekâleten Murat Demirel'in imzaladığı sözleşmeyle Bayraktar Grubundan devralındığı, Egebank A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin ise, mülga 4389 sayılı 14. maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına göre fona devredildiği anlaşılmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinde, hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinin şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade edeceği kurala bağlanmıştır. Buna göre, hamiline yazılı hisse senetlerinin hüküm ifade etmesi için teslim yeterli görülmüş, yasa kuralında başka bir koşul aranmamıştır."
Holdingte ortaklığı yok
Davacının, Şevket Demirel Holding A.Ş.'deki hamiline yazılı hisselerini 17 Mart 1997 tarihinde devrettiğine ilişkin belge bulunduğu, davalı idarece de bunun aksinin kanıtlanamadığı ifade edilen kararda, şöyle devam edildi:
"Bu tarihten itibaren şirketle hukuken ortaklık ilişkisi kalmayan davacı, 4 Mayıs 1998'de Demirel grubu tarafından satın alınan Egebank A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimini tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortak sıfatını taşımamaktadır.
Dolayısıyla, Egebank'ın doğrudan ya da dolaylı hâkim ortağı olduğu kabul edilerek, davacı Şevket Demirel'in Şevket Demirel Holding'deki paylarının devir işleminin 4389 sayılı kanunun 15/7-b maddesine göre hükümsüz sayılması ve buna bağlı olarak 259 milyon 722 bin YTL banka kaynağının davacıdan tahsiline ilişkin işlem hukuka uygun bulunmamıştır. Bu nedenlerle, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesine göre, dava konusu Fon Kurulu kararının davacıyla ilgili kısmının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. TMSF' karara itiraz edecek.
Ertürk: Yeni mal satışı yapmayacağız
TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Danıştay 13. Dairesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı nedeniylye Şevket Demirel'e ait yeni mal satışı yapmayacaklarını söyledi. Ertürk, Danıştay 13. Dairesi'nin kararını temyiz edeceklerini belirterek şunları söyledi:
"Şimdi yeni bir hukuki durum ortaya çıktı. Danıştay'ın kararı nedeniyle yeni satış yapmayacağız.
Kararın etrafından dolanmayacağız. Bu arada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda bu konuyla ilgili olarak itiraz edeceğiz. İtirazımızın sonucunu bekleyeceğiz. Ancak burada asıl önemli olan yine 13. Daire'nin esasa ilişkin davada vereceği karardır.
O karar tavrımızı belirleyecek."