Danıştay'dan İmarzedeye iyi haber

Danıştay 13. Dairesi, el konulan İmar
Bankası’ndan Hazine Bonosu alanların zararlarının tazminine karar verdi.

Danıştay 13. Dairesi, el konulan İmar
Bankası’ndan Devlet İç Borçlanma Senedi (Hazine Bonosu) alanların zararlarının tazminine karar verdi. Bir davacının, el konulan İmar Bankası’ndan ödemelerin nasıl yapılacağını düzenleyen Bakanlar Kurulu
Kararı ile İmar Bankası’ndan satın aldığı Hazine Bonosu’ndan doğan zararının tazmini istemiyle açtığı dava sonuçlandı. Danıştay 13. Dairesi, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının iptal isteminin reddine karar verdi. Daire, davalı idarelerden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) olayda "hizmet kusuru" bulunması nedeniyle doğan zararın İmar Bankası’ndan hazine bonosunu aldığını belgelendirenlerin zararının ödenmesine karar verdi. Karar oyçokluğuyla alındı.