Devlete tek bilanço

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun, uygulamada sıkıntı yaratan bazı maddeleri yeniden düzenleniyor. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde çalışmalar devam eden değişiklik taslağında, öncelikle bütçe yeniden tanımlanıyor.

ANKARA - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun, uygulamada sıkıntı yaratan bazı maddeleri yeniden düzenleniyor. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde çalışmalar devam eden değişiklik taslağında, öncelikle bütçe yeniden tanımlanıyor. Kanundaki, 'Bütçe, hükümetin mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam şekilde görünmesini sağlar' ibaresinden 'hükümet' kelimesi çıkarılıyor. Taslakta, 'Bütçe, mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam şekilde görünmesini sağlar' ifadesine yer veriliyor.
Mevcut kanundaki, 'orta vadeli program ve mali planın' yerini de, 'orta vadeli bütçe çerçevesi kararı' alıyor. Bütçede öncelikli işler olarak sayılan ve ödeneklerin bir kısmının ertesi yıl kullanımına imkân veren işlerin kapsamı da genişletiliyor.
Yurtdışından tedariki yapılan silah, silah teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası ile makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri, her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri mali yılla sınırlı tutulmayan ve ertesi yıla yüklenmeye imkân veren hizmetler grubuna dahil ediliyor. Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle, satınalma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri de, üç yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yönelik yüklenme yapılabilecek hizmetler arasına alınıyor.
Altı ayda bir açıklanacak
Yeni taslakla devlet, ekonomik ve mali konularda daha şeffaf hale getiriliyor. Taslağa konulan bir maddeye göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ilk altı aylık uygulama sonuçları, devletin finansman durumu, ekonomik ve mali duruma ilişkin gelişmeler, ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler, Ekonomik ve Mali Durum Raporu ile kamuoyuna duyurulacak. Rapor, ilgili idarelerle işbirliği yapılarak Maliye Bakanlığı'nca hazırlanacak ve temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanacak.
Devlet Planlama Teşkilatı da, kamu yatırımlarına ilişkin genel değerlendirme raporunu her yıl mayıs ayı sonuna kadar kamuoyunun bilgisine sunacak. Düzenlemeyle, mali kontrol yetkili müessesesi kaldırılacak ve yerine ön mali kontrol sistemi gelecek. Bütçe harcamalarına ilişkin ön kontrolü de her bakanlık ve kuruluş kendisi yapacak. Bu şekilde ödeneğini alan kamu kuruluşları, bir daha Maliye Bakanlığı'nın kapısını çalmayacak ve sözleşme, vize gibi işlerle uğraşmayacak.
Avans kolaylaşacak
Düzenlemede, ön ödeme yoluyla avans işlemi de kolaylaştırılıyor. Buna göre, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, kanunda öngörülen hallerle gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilecek.
Avansın üst sınırları bütçe kanununda belirlenecek. Taşınır ve taşınmaz işlemlerini düzenleyen maddede değişiklikle de, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün savunma ve güvenlik amaçlı taşınırlarının kayda alınmasıyla bunların yönetim ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulu'nca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.