Devletin 'sağlığı' bozuk

Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlerinin sağlık sektöründe yaptığı denetimler, devletin sağlık hizmetlerinde 39 değişik yolla dolandırıldığını ortaya koydu.

ANKARA - Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlerinin sağlık sektöründe yaptığı denetimler, devletin sağlık hizmetlerinde 39 değişik yolla dolandırıldığını ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre, Muhasebat Genel Müdürlüğü, kontrolörlerin bu yıl içinde gerçekleştirdiği denetim sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, tedavi giderleriyle ilgili denetimlerde tespit edilen suiistimale ilişkin hususlar 39 başlık altında toplandı.
Söz konusu tespitleri 81 ilin defterdarlığı ve saymanlıklara bildiren ve dikkatli olunmasını isteyen Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'na bir uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, sağlık alanında yaşanan suiistimal olaylarına ilişkin tespitler sıralandı ve devleti zarara uğratan bu hususlar için Sağlık Bakanlığı'nın önlem alması istendi.
Nasıl dolandırılıyor?
Muhasebat Kontrolörlerinin incelemeleriyle sağlık sektöründe devletin zarara uğramasına neden olan 39 yöntem şöyle belirlendi:

 • 15 ayrı ilaç firmasından 224 adet ilaç fiyat kupürü ve barkot diyagramının sahte olabileceği şüphesi ile yapılan araştırmada, bir ilacın sahte olduğu ilgili firma tarafından teyit edildi.
 • Kamu personeli ile bakmakta yükümlü oldukları kişilerin tedavi hizmetlerinin bedeli ödenirken, KDV mükellefi olmayan sağlık kuruluşları faturalarına KDV eklenerek, fazla ödeme yaptırılıyor.
 • Trafik kazası nedeniyle tedavi olan yeşil kartlı hastaların tedavi giderleri, sigorta şirketleri yerine devletten tahsil ediliyor.
 • 2005'te yapılan tetkik, tahlil, tedaviden 2004 fiyatı uygulanıyor ve KDV oranı indirilmiyor.
 • DNA dizi analizleri, 2004 yılında kaldırılmasına rağmen, faturalandırılmaya devam ediliyor.
 • Eğitim vakası diye bazı hastalardan tedavi bedeli alınmıyor.
 • Asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farkları yanlış hesaplanarak, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin temizlik hizmetlerini yürüten firmalara, fazla ödemede bulunuluyor.
 • Hemşire hizmetleri, monitorizasyon adıyla faturalandırılıyor.
 • Sağlık malzemesi bedeli hem kurumdan hem hastadan alınıyor.
 • Sağlık kurumuna ödenen bedele dahil sarf malzemeleri, yatan hastalara reçete edilmek suretiyle, dışarıdan temin ettiriliyor.
 • Yoğun bakım tedavi bedeline dahil olması gereken tetkik ücretleri de ayrıca fatura ediliyor.
 • Sağlık kurumlarınca, "Temini zorunlu yatan hastalara reçete edilemeyecek ve faturalarda gösterilecek tıbbi sarf malzemeleri" grubundaki malzemeler, liste fiyatından yüksek fiyatlandırılıyor.
 • Tam kan tahlil bedeli, tetkik veya işlem bedeline dahil olduğu halde ayrıca fatura ediliyor.
 • Sadece yenidoğanlarda uygulanması halinde faturalandırılabilen intravenöz mayi takılması işleminin, yenidoğanlar dışında da faturalandırıldığı görülüyor.
 • Eğitim ve araştırma hastanesi olmadığı halde bazı hastanelerin, faturalardaki radyolojik görüntüleme ve tedavi ile laboratuvar işlemlerindeki bedellere yüzde 10 oranında ilave yaptığı belirlendi.
 • Günlük olarak fiyatı belirtilen intravenöz ilaç infüzyonu işleminin, yatış gün sayısından daha fazla fatura edildiği görülüyor.
 • Hastanın hastanede yatış gününden fazla yatak ücreti isteniyor.
 • Günlük olarak ödenmesi gereken monitorizasyon ücreti, yatış gününden fazla fatura ediliyor.
 • İlaç bedelleri faturalarda, Sağlık Bakanlığı'nın fiyalarından daha yüksek düzeyde yer alıyor.
 • 2004 yılından daha yüksek olan 2003 yılı tarifesi uygulanıyor.
 • Çeşitli gerekçelerle düzenlenen alacak senetleri, Saymanlığa teslim edilerek tahakkuk kayıtları yapılmıyor, senet bedeli tahsil edildiğinde, tahsil edilen tutarların kayıtlara alındığı görülüyor.
 • Tedavi yardımıyla ilgili günlük, sayısal, hasta başına getirilen fatura kısıtlamasına uyulmuyor.
 • Yoğun bakımda moniterizasyon, ventiletör ve oksijen tedavi ücretleri ayrıca alınıyor.
 • Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Türkiye Aile Planlaması Derneği İktisadi İşletmesi'nce işletilen tıp merkezlerine yapılan ödemelerde, 2005 yerine 2004 yılı Bütçe Uygulama Talimatı üzerinden ödeme yapılıyor.
 • Memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait ilaçlar, sağlık karnesi yerine reçetelere yazılıyor.
 • Özel muayene farkları, "Öğretim üyesi farkı" olarak gösterilerek kuruma fatura ediliyor.
 • Sağlık kurulu raporu için bir adet rapor ücreti gerekirken, kurula katılan hekim sayısı kadar sağlık kurulu rapor ücreti isteniyor.
 • Bazı ilaç bedellerinden usulsüz hasta katılım payı alınmıyor.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç fiyatlarında yapılan değişiklikler fiyata yansımadan alınıyor.
 • Preparat bedelini eczane alıyor.
 • Memur ve ailesinin normal muayenesi acil muayene fiyatı üzerinden faturalandırılıyor.
  Raporsuz ödeme
 • Part time çalışma sözleşmesi düzenlenen doktorlar, resmi hastaları muayene ve tedavi ediyor.
 • Devlet memurları ve aile fertlerinin 1 Haziran 2004 tarihinden önceki tedavilerinde, ileri tetkik hizmetleri dışındaki laboratuvar hizmetleri, protokole aykırı olarak dışarıdan alınıyor.
 • Özel sağlık kurum ve kuruluşları, memurlar ve aile fertlerinin ayakta tedavilerinde, Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı olarak ilaç veriyor ve bunu fatura ediyor.
 • Devlet memurları ve aile fertlerinin tedavilerinde, programa aykırı olarak, aynı hastalık için 15 gün içinde yapılan kontrol ve takiplere ait muayene ücreti faturalandırılıyor.
 • Yeşil kartlı hastalara ait faturaların ödeme belgelerinde, yatan hastalar için kullanılan sevorane ve forane isimli ilaçlar, belirlenen fiyatlardan daha yüksek tutarda faturalandırılıyor.
 • ÇESAV tarafından işletilen tıp merkezlerine yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılmıyor.
 • Kontrol ünitesi incelemesine tabi bazı faturalar, incelemeden geçmeden tahakkuk ettiriliyor ve ödeniyor.
 • Sağlık kurulu raporuyla ödenebilen ortez ve protez bedelleri, bu rapor olmadan da ödeniyor.