DİSK'ten kıdem tazminatı için genel grev tehdidi

DİSK Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatının dokunulmaz bir hak olduğunu belirterek "Bu hakkı korumak için genel greve gideriz" açıklaması yaptıİSTANBUL - DİSK Başkanlar Kurulunca, kıdem tazminatının işçi sınıfının en önemli kazanımlarından, dokunulmazlıklarından biri olduğu belirtilerek, kıdem tazminatının azaltılması ve fona bağlanması girişimlerine karşı genel grev de dahil en etkili yöntemlerle mücadele edileceği bildirildi.
DİSK’ten yapılan açıklamada, dün toplanan DİSK Başkanlar Kurulunun, çalışma yaşamının gündeminde bulunan önemli konuları ele aldığı belirtildi.
Yayımlanan Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesinde, 12 Eylül döneminin ürünü olan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki en büyük engeli oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi.
ILO organlarının sendikal hak ve özgürlüklerin ihlali ile ilgili olarak 2007 ve 2009 yıllarında Türkiye’yi mercek altına alarak kararlar almasına, AB ilerleme raporlarında bu yönde tespitler yapılmasına rağmen, sendikal mevzuatın ILO ve AB normlarına uyumlu hale getirilmesinde aşama kaydedilemediği de belirtilen bildirgede, şöyle devam edildi:
"DİSK Başkanlar Kurulu, sendikal hak ve özgürlüklerin ILO ve AB standartlarına yükseltilerek, bir an önce öncelikle, herkesin (emekliler, öğrenciler, çiftçiler, işsizler vb.) sendika kurma hakkının önündeki engellerin, sendikaların iç işleyişlerine devletin müdahalesinin, barajların, üyelikte ve üyelikten istifada noter şartının, grev yasakları ve engellerinin kaldırıldığı; yetki prosedürünün sadeleştirilerek, yetki uyuşmazlıklarının referandumla çözümlendiği yasal değişikliklerin gerçekleştirilmesi için uluslararası sendikal dayanışma dahil etkin mücadele kararlılığında olduğunu ilan eder."
Bildirgede, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen "Özel İstihdam Bürolarının Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi Kurmasına" ilişkin yasasının, yaşanan yoğun ve kronik işsizlik karşısında "işçi simsarlığını hortlatacağına" işaret edilerek, yasanın ayrıca iş yaşamını kuralsızlaştırmaktan, sendikal hak ve özgürlükleri, temel işçi haklarını yok etmekten başka bir işlev görmeyeceği belirtildi.
Bu yasanın tekrar TBMM gündemine alınmasına ve kimi iyileştirmelerle de olsa yasalaştırılmasına karşı olunduğu da kaydedilen bildirgede, bu konuda etkin bir mücadele içinde olanacağı ifade edildi.


-KIDEM TAZMİNATI KONUSU-

Bildirgede, kıdem tazminatı konusunda DİSK’in tavrının net olduğu vurgulanarak, şöyle devam edildi:
"Kıdem tazminatının işçi sınıfının en önemli kazanımlarından, dokunulmazlıklarından biridir. Kıdem tazminatının azaltılması, fona bağlanması önerilerine şiddetle karşı olduğunu kararlaştırmış olan DİSK, bu girişimlere karşı genel grev dahil en etkili mücadele yöntemleri ile mücadele edeceğini bir kez daha teyit eder."
İktidarın, yaşanan küresel ekonomik krizin faturasını emekçilere ve yoksul halka çıkartmaya devam ettiği, doğalgaz, elektrik, su, ulaşım gibi temel hizmetlere, öğrenci harçları gibi harç ve vergilere fahiş zamlar uygulandığı belirtilen bildirgede, yoksulluk sınırının altında yaşayan emeklilere, işçilere komiklik derecesinde düşük maaş zamları verildiği öne sürüldü.
Bildirgede, şunlar belirtildi:
"DİSK Başkanlar Kurulu, özellikle, yoksulluk sınırının altındaki maaşlarıyla güç koşullarda yaşam sürdüren emekli, dul ve yetimlere uygulanan 5–11 TL arasındaki aylık artışlarının kabul edilemez olduğunu, emeklilerin ve çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşam için gerekli ücret ve sosyal hakları almaları için etkin mücadeleyi karar altına alır.
Bu dönemde gerek üye sendikalarımızca, gerek emek ve meslek örgütlerince gerçekleştirilen grev, direniş gibi hak mücadelelerini etkin bir şekilde desteklemeyi, bu bağlamda; DİSK’in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in katil zanlılarının yargılandığı Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 30 Temmuz 2009 tarihinde yapılacak duruşmaya, Birleşik Metal-İş Sendikasının yürüttüğü Sinter direnişi işçilerinin 3-4 Ağustos 2009 tarihinde Üsküdar İş Mahkemesinde görülecek duruşmaları ile 5 Ağustos 2009 tarihinde Taksim’de gerçekleştirecekleri kitlesel basın açıklamasına, Emekli-Sen Sendikasının emekli aylıklarına yapılan yüzde 1,83 oranındaki zammı protesto etmek amacıyla başlattığı eylem ve etkinliklere kitlesel ve etkin katılımın sağlanmasını karar altına alır."


-ÇALIŞMA YAŞAMI-

Bildirgede, "gerek sendikalardan kaçırılarak gece yarısı çıkarılan torba yasalara sıkıştırılan mevzuat değişiklikleri, gerekse toplu sözleşme düzenine yapılan müdahalelerle çalışma yaşamının kuralsızlaştırıldığı, esneklik adı altında güvencesiz çalışma, taşeronlaştırmanın yaygınlaştırıldığı" da iddia edilerek, yapılan ücret zamlarının geri alınmaya çalışıldığı, toplu sözleşme masalarına "sıfır zam" önerileri ile gelindiğine işaret edildi.
Bildirgede, şunlara yer verildi:
"DİSK Başkanlar Kurulu, işçi sınıfının temel haklarına ve kazanımlarına karşı yönelen bu küresel saldırıya karşı, uluslararası dayanışma dahil, bütün emek örgütlerinin bütünlüklü ve ortak mücadelesi ile karşı durulabileceği gerçeğinden hareketle 2821 ve 2822 sayılı yasalardaki değişiklik yapılarak sendikal hak ve özgürlüklerin sağlanması, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen ’Özel İstihdam Bürolarının Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi Kurmasına’ ilişkin ’Modern Kölelik Yasası’nın tekrar yasalaşmaması, işçi sınıfının kıdem tazminatı dahil temel kazanımlarının ortadan kaldırılmasına karşı koymak için ülkemizdeki bütün emek ve meslek örgütlerini ortak mücadeleye çağırmayı ve bunu hayata geçirmeyi karar altına alır."

bigPara.com