En uygun KOBİ kredisini arama rehberi

Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) toplam banka kredilerinden aldığı pay tam olarak bilinmemekle beraber bu payın yüzde 6-8 arasında olduğu tahmin ediliyor.
Haber: SEYFİ ÖLMEZ / Arşivi

Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) toplam banka kredilerinden aldığı pay tam olarak bilinmemekle beraber bu payın yüzde 6-8 arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu oran Türkiye'de KOBİ'lerle banka ve finans kurumları arasındaki bağın çok zayıf olduğunun en açık göstergesi. Üretimin yaklaşık yüzde 95'ini gerçekleştiren KOBİ'lerin bu kadar az oranda finansal dış kaynak kullanarak, sadece işletme sermayesinin ortaklarca artırılması ve otofinansman yolu ile günümüz rekabet koşullarında ayakta kalmasını beklemek çok zor. Bu noktadan yola çıkarak KOBİ'lerin kullanabileceği mevcut kredilerin kısa bir değerlendirmesini yaptık. İşte en uygun KOBİ kredileri.
EXİMBANK KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİSİ: Eximbank'ın KOBİ'lere yönelik kullandırdığı ihracata hazırlık kredisi piyasa şartlarına göre oldukça cazip bir kredi. Bu krediden faydalanmak isteyen KOBİ'lerde şu özellikler aranıyor: İmalat sanayisinde faaliyette bulunmak. 1-200 arası işçi çalıştırmak. Arsa ve bina hariç mevcut sabit sermaye tutarı, son takvim yılı bilanço net değeri itibarıyla 2 milyon dolar karşılığı YTL'yi aşmamak. Bu kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılıyor. Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 100 bin dolar. Kredinin vadesi 540 gün ve kredinin anaparası 6., 12. ve 18. aylarda üç eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödeniyor. Faiz oranı ise yüzde 10. Bu kredinin uzun vadeli olması ve faiz oranın düşük olması krediyi cazip kılıyor. Ayrıca istenilen evrakın tam olarak hazırlanmasını müteakip olarak kredi için değerlendirme banka tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.
AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI KAYNAKLI KREDİLER: Bu kredi Türkiye'de imalata dönük istihdam imkânları yaratılmasını sağlayacak ihracat potansiyeli bulunan küçük ve orta ölçekli özel sektör projelerini kısmi finansmanı amacıyla kullandırılıyor. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası kaynaklı kreriyle işletme sermayesinin finanse edilmesi hedefleniyor. Toplam yatırım tutarının azami yüzde 50'sine kadar kredi kullandırılabiliyor. Krediden harcama belgeleri karşılığı kontrollü kullandırma yapılıyor. Yapılacak yatırım Yatırım Teşvik Belgesi'ne bağlanmış olmalı. Bu krediyi kullanmak isteyen firmalar Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Halkbank ve Vakıflar Bankası'na başvurabiliyor. Bu kredi, özellikle yatırım planı içerisinde olan KOBİ'lere yatırım teşvik belgesinin getireceği avantajların yanı sıra önemli bir finansal kaynak yaratıyor. Özellikle yatırımın geri dönüş süresinin yıllar alacağı düşünülürse ilk iki yıl ödeme yapılmayacak olması firmalar için oldukça rahatlatıcı bir unsur. Ayrıca faiz oranının düşük olması bu krediyi cazip kılan diğer faktör.
AVRUPA YATIRIM BANKASI (AYB) SANAYİ SEKTÖRÜ GLOBAL KREDİSİ: Hazine Müsteşarlığı ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan Çerçeve Kredi Anlaşmaları ve Türkiye Kalkınma Bankası, Halkbank ve Vakıflar Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan finansman anlaşması kapsamında temin edilen krediler üç paketten oluşuyor. Her üç paket kapsamında da, toplam yatırım tutarının yüzde 50'si kredilendirilebiliyor. Ayrıca firmaların ihracata dönük faaliyetlerinin bulunması ve imalata dönük yatırım yapması gerekiyor. Başvurulan bankanın incelemesinden sonra kredilendirilmesi uygun görülen projenin öncelikle AYB tarafından onaylanması kaydıyla proje için kullandırılabilecek toplam kredi miktarı belirleniyor. Yine projeye konu olan yatırımlar için Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olması gerekiyor. Bu kredi türü, harcama belgeleri karşılığında kontrollü olarak Küçük ve Orta Büyüklükteki şirketlere kullandırılıyor.
KOSGEB KOBİ DESTEK KREDİSİ: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) bu kredisinin kullandırılmasındaki temel amaç KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması. KOSGEB bu krediyi Vakıfbank aracılığı ile kullandırıyor. Bu krediden faydalanmak isteyen KOBİ'lerde şu nitelikler aranıyor:
İmalat sanayisinde faaliyet gösteren bağımsız nitelikte gerçek ve tüzelkişiliği haiz bir işletme olmak. İşyerinde en fazla 150 kişi istihdam etmek.
Bu kredinin her firma için azami kullanım miktarı 100 bin dolar karşılığı kadar Yeni Türk Lirası. Kullandırılacak kredinin vadesi 2006 yılı sonuna kadar ödenecek şekilde ayarlanabiliyor. Firmalar aylık eşit taksit ödemeli, üç ayda bir eşit taksit ödemeli veya altı ayda bir eşit taksit ödemeli olmak üzere esnek ödeme şansına sahip. Krediye, kredinin kullandırıldığı tarihte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son aya ait 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) + 5 puan oranında faiz uygulanıyor. Bu kredide vade sonuna kadar faiz oranları sabit kalıyor. Gayrinakdi nitelikli olarak kullandırılacak Türk Parası Teminat Mektubu (İş Taahhütleri) Kredisi'ne yıllık yüzde 1 oranında komisyon uygulanıyor.
KOSGEB'den iki faizsiz kredi
KOSGEB, KOBİ'lere iki faizsiz kredi seçeneği sunuyor. Krediler ve özellikleri şöyle:
KOSGEB FAİZSİZ KOBİ İHRACATI DESTEKLEME KREDİSİ: Bu kredinin temel amacı KOBİ'lerin uluslararası düzeyde rekabet etmelerini, ihracata yönelmelerini ve istihdam yaratmalarını sağlamak. Kredi KOSGEB tarafından Halkbank, Vakıfbak ve Ziraat Bankası aracılığıyla kullandırılıyor. Krediyi kullanmak isteyen KOBİ'lerde dört kriter aranıyor. İmalat sanayisinin herhangi bir sektöründe faaliyet göstermek. En fazla 150 kişi çalıştırmak. İhracat ya da ihraç kayıtlı satış yapmak. Kambiyo mevzuatına göre de döviz kredisi kullanma ehliyetine sahip olmak. Kredinin azami limiti 100 bin dolar, vadesi ise en çok altı ay. Vade sonunda sadece anapara geri ödeniyor ve anaparanın vadesinde ödenmesi koşuluyla herhangi bir faiz ödemesi yok. Kredi borcu zamanında ödenip, taahhüt kapatıldıktan bir ay sonra bir yıl içinde iki kez kullanılabiliyor.
Faiz ödemesi olmadığı için avantajlı olan kredinin tek dezavantajı kısa dönemli olması. Ama bir yıl içinde iki kez kullanılabildiği göz önüne alınırsa, yıllık 200 bin dolar ve altı ayda bir olmak üzere iki dönemde ödenmesi halen bu krediyi cazip kılıyor.
KOSGEB FAİZSİZ İSTİHDAMI DESTEKLEME KREDİSİ: Bu kredinin kullandırılmasındaki amaç ise imalatçı KOBİ'lerin uluslararası düzeyde rekabet etmeleri, ihracata yönelmeleri, kalite ve üretim artışı sağlamaları, kayıtlı işgücü istihdamının artırılması. Kredinin en önemli yönü Vakıfbank'ın alacağı yüzde 2 komisyon dışında herhangi bir faiz ödenemeyecek olması. KOBİ'ler İŞKUR kanalıyla işe alacakları ve SSK bildirgelerini verecekleri yeni elemanlar için, sıfır faizli işletme kredisi şeklinde kullanacakları bu krediyi her türlü finansal ihtiyaçlarında kullanabiliyor. Bu krediden faydalanmak isteyen KOBİ'lerde KOSGEB kayıtlarında yer alma ve 1-150 arası işçi istihdam etme şartları aranıyor.
Bu kredi KOBİ'lerin en önemli sorunlarından olan nitelikli eleman istihdamı sorununa çözüm getirdiği gibi, finansman için faizsiz kredi fırsatı da sunuyor.