'Evet' cevabının peşinde koşan satışçılar daha başarılı olur

'Evet' cevabının peşinde koşan satışçılar daha başarılı olur
'Evet' cevabının peşinde koşan satışçılar daha başarılı olur

Cenk Gürer

BES ve sigorta satışçısının sabırlı olması gerektiğini söyleyen AEGON Emeklilik ve Hayat Genel Müdür Yardımcısı Cenk Gürer, 'Çünkü çok 'hayır' cevabı alacak. Bu 'hayır'lardan yılmayıp bir 'evet'in peşinde koşturacak ve o 'evet'i almaktan zevk duyacak' dedi

AE­GON Emek­li­lik ve Ha­ya­t Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Cenk Gü­rer, bi­rey­sel emek­li­lik ve si­gor­ta­nın el­le tu­tul­ma­yanürün­ler ol­du­ğu için zor bir sa­tış tü­rü ol­du­ğu­nu söy­le­di. Sa­tış yö­ne­ti­ci­le­ri­nin mut­la­ka sa­ha­ya çık­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Gü­rer, ko­nuy­la il­gi­li gö­rü­şü­nü şu iki cüm­ley­le öze­te­di: “Müş­te­ri ne is­ter, sa­tı­cı ne tür zor­luk­lar çe­ker, müş­te­ri han­gi for­mas­yon­da bir sa­tı­cı gör­mek is­ter, bun­la­rı ya­şa­yıp gör­me­niz la­zım. Ken­di­niz sa­tar­sa­nız bun­la­rı da­ha iyi öğ­re­nir­si­niz.” 

‘Sa­tış­çı sa­bır­lı ol­ma­lı’
İyi bir sa­tı­cı­nın iliş­ki yö­ne­ti­mi­ni bi­len ve dı­şa dö­nük ka­rak­ter­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Gü­rer söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Bi­zim işi­miz in­san­lar­la iliş­ki kur­mak ve ön­ce din­le­mek son­ra ko­nuş­mak üze­ri­ne ku­ru­lu­yor. Sa­tış­çı­nın çok iyi eği­tim­li ol­ma­sı la­zım, za­ten pek çok fir­ma bu iyi eği­ti­mi sağ­lı­yor. O eği­ti­mi al­dık­tan son­ra­sı o sa­tı­cı­nın yö­ne­til­me­si­ne ve ken­di ka­bi­li­yet­le­ri­ne ka­lı­yor. Sa­bır­lı ola­cak, çün­kü çok ha­yır ce­va­bı ala­cak. Bu ‘ha­yı­r’­lar­dan yıl­ma­yıp bir ‘e­ve­t’­in pe­şin­de koş­tu­ra­cak ve o ‘e­ve­t’­i al­mak­tan zevk du­ya­cak. Bunu ye­ri­ne ge­ti­ren ki­şi­ler çok ba­şa­rı­lı olu­yor.” 

Ha­yat­ta ye­ni ürün­ler
Cenk Gü­rer, AE­GO­N’­un ha­yat si­gor­ta­la­rın­da ye­ni ürün­ler çı­kar­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni be­lirt­erek şunları söyledi: “Şir­ket­te ha­yat­la BE­S’­in önem de­re­ce­si­ni eşit­li­yo­ruz. Sek­tör 5 se­ne ön­ce ken­di­ni di­rekt ola­rak BE­S’­e yö­nel­tin­ce ha­yat üre­ti­mi ban­ka­lar­dan bek­len­di. Yo­ğun kre­di tra­fi­ği de olun­ca, ban­ka­lar cid­di bir ha­yat üre­ti­mi yap­tı. Ya­ban­cı or­tak­lı­ şir­ket­le­rin ha­ya­ta çok önem ve­re­ceklerini dü­şü­nü­yo­rum. Ha­ya­tı­nı­zı sür­dür­mek is­ti­yor­sa­nız, ha­yat gi­bi kâr­lı ürün­le­ri sa­tıp BE­S’­in kâr­lı­lık va­de­si ge­le­ne ka­dar ayak­ta kal­ma­nız la­zım.”

Allianz’dan ‘hayalleri BES’leyen’ web sitesi
Allianz’ın Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) özel yeni interaktif web sitesi www.hayalinizibesleyin.com yayına başladı. ‘Allianz’la hayallerinizi BES’leyin’ ve ‘Allianz’la sağlıklı BES’lenme’ sloganlarıyla lanse edilen yeni web sitesinin BES’e katılmayı düşünenler için bir referans noktası olması amaçlanıyor.
BES ile ilgili merak edilen herşeyi en yalın haliyle paylaşan yeni web sitesi aracılığıyla Allianz, birebir bilgi almak için iletişim bilgilerini sisteme giren herkese anında ulaşıp randevu veriyor ve sorularını yüz yüze yanıtlıyor. Allianz’ın BES’e özel yeni web sitesi, hem sistemin işleyişi ve avantajları hem de şirketin ürünleri ile ilgili detaylı bilgi içeriyor.

‘Türk Nippon, sigortacılıkta yeni bir soluk olacak’
Türk Nip­pon Si­gor­ta Ge­nel Mü­dü­rü Yu­suf Ce­mil Sa­toğ­lu, Tür­ki­ye si­gor­ta pi­ya­sa­sı­na ye­ni­den gi­ren Türk Nip­po­n’­un ön­ce­lik­li he­de­fi­nin üre­tim de­ğil, her şey­den ön­ce Türk si­gor­ta sek­tö­rü­ne ye­ni bir so­luk ka­zan­dır­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. Sa­toğ­lu, “Ka­li­te an­la­yı­şı­nı sa­de­ce du­var­da ası­lı bir ta­be­la ol­mak­tan çı­kar­tıp, hiz­met an­la­yı­şı­nın her nok­ta­sı­na yer­leş­tir­mek is­ti­yo­ruz. Prim üre­ti­mi he­de­fi ile ka­li­te an­la­yı­şı­nı op­ti­mum nok­ta­da bu­luş­tur­mak he­de­fi­miz. Biz bu he­de­fi­miz için ça­ba gös­te­rir­ken, şef­faf ve dü­rüst si­gor­ta­cı­lık ya­pa­ca­ğı­mı­zı da ta­ah­hüt edi­yo­ruz. Acen­te­le­ri­miz üre­tim­le­ri ne olur­sa ol­sun bu ça­tı al­tın­da en bü­yük ve en önem­li acen­te mu­ame­le­si­ni gö­re­cek­le­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Tatilciler sigorta yaptırmıyor
Tür­ki­ye Si­gor­ta ve Re­asü­rans Şir­ket­le­ri Bir­li­ği­’nin (TSRŞB) yap­tır­dı­ğı ‘Si­gor­ta Tu­tum ve Dav­ra­nış Araş­tır­ma­sı­, Türk hal­kı­nın sa­de­ce %0,3’ü­nün ta­ti­le gi­der­ken se­ya­hat si­gor­ta­sı yap­tır­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Tür­ki­ye­’de si­gor­ta al­gı­sı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si ve si­gor­ta­lı­lık ora­nı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar ya­pan TSRŞB, ta­til dö­ne­mi­nin iyice yo­ğun­laş­tı­ğı bu aylarda tüm ta­til­ci­le­re Se­ya­hat Si­gor­ta­sı yap­tır­ma­yı öne­ri­yor. TSRŞB’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, se­ya­hat si­gor­ta­sı, yurt için­de, yurt dı­şı­na ve­ya yurt­dı­şın­dan ül­ke­mi­ze se­ya­hat eden­le­ri, se­ya­hat­le­ri es­na­sın­da kar­şı­la­şa­bi­le­cek­le­ri, ka­za so­nu­cu olu­şan­lar da da­hil ol­mak üze­re, sağ­lıkla ilgili risk­le­re kar­şı ko­ru­yan bir özel si­gor­ta tü­rü ol­du­ğu vur­gu­la­nı­yor.
Poliçeyi düzenleyen si­gor­ta şir­ke­ti, se­ya­hat sı­ra­sın­da po­li­çe­nin ge­çer­li­lik ta­rih­le­ri ara­sın­da mey­da­na ge­len bir ka­za ve­ya ön­ce­den mev­cut bir du­ru­ma bağ­lı ol­ma­yan has­ta­lık ha­li so­nu­cun­da, plan­la­nan se­ya­hat sü­re­si dı­şın­da mey­da­na gel­me­me­si kay­dıy­la, si­gor­ta­lı­ya, po­li­çe­de be­lir­ti­len te­mi­nat­la­rı sağ­lı­yor. 

Kredi kartlarına Anadolu Sigorta güvencesi
Anadolu Sigorta ‘Kart Koruma Poliçesi’ adını verdiği ürünü sigortalıların kullanımına sundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, ‘Kart Koruma Poliçesi’nde kartın kullanıma kapanması, yetkisiz kişilerce kullanımdan doğabilecek zararın karşılanmasına yönelik ‘Kart Koruma Desteği’ verildiğini söyledi. Su, kartla birlikte çalınan ya da kaybolan kişisel eşyaların yenilenmesi için ‘Mali Destek’ ve seyahat sırasında kayıp ya da çalıntı nedeniyle oluşabilecek zararın karşılandığı ‘Seyahat Desteği’ planlarının da poliçeyle birlikte sunulduğunu belirtti.
Mustafa Su, yılda 100 lira karşılığında aynı adreste yaşayan 5 kişinin bu poliçeyle birlikte ambulans, tıbbi danışmanlık, çekici ve çilingir hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanabildiğini sözlerine ekledi. 

Çiftlik hayvanlarının sigorta zamanı
Tar­sim Ge­nel Mü­dü­rü Bü­lent Bo­ra, çift­lik hay­van­la­rı­nın si­gor­ta­lan­ma­sı içir uya­rı­da bu­lun­du. “Süt sı­ğır­la­rı­nı­zı, kü­mes hay­van­la­rı­nı­zı ve su ürün­le­ri­ni­zi çok geç ol­ma­dan si­gor­ta­la­tın, hem dev­let pri­mi­ni­zin ya­rı­sı­nı öde­sin, hem de si­ze özel in­di­rim fır­sat­la­rın­dan fay­da­la­nı­n” di­yen Bo­ra, Hay­van Ha­yat (Süt Sı­ğır­la­rı) Si­gor­ta­sı yap­tır­mak is­te­yen ye­tiş­ti­ri­ci­le­rin ön­ce­lik­le Da­mız­lık Sı­ğır Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği­ne, Kü­mes Hay­van­la­rı Ha­yat Si­gor­ta­sı ve Su Ürün­le­ri Si­gor­ta­sı yap­tır­mak is­te­yen ye­tiş­ti­ri­ci­le­rin ise; İl-İl­çe Ta­rım Mü­dür­lük­le­ri­’ne gi­de­rek, ka­yıt yap­tı­ra­rak ya da ka­yıt­la­rı­nı gün­cel­le­ye­rek sis­te­me üye si­gor­ta şir­ket­le­ri­ne ve acen­te­le­ri­ne baş­vur­ma­la­rı­nın ye­ter­li ol­du­ğu­nu be­lir­tti.
Bo­ra söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Şu an sis­tem çer­çe­ve­sin­de süt sı­ğır­la­rı; yan­gın, has­ta­lık, do­ğal afet­ler, ze­hir­len­me, yav­ru at­ma, kü­mes hay­van­la­rı; yan­gın, has­ta­lık, do­ğal afet­ler, ze­hir­len­me, ba­lık çift­lik­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­len ala­ba­lık, çi­pu­ra, lev­rek ve or­ki­nos gi­bi ba­lık­lar ise; has­ta­lık, do­ğal afet­ler, ze­hir­len­me ve ka­za gi­bi teh­li­ke­le­re kar­şı si­gor­ta­la­na­bil­mek­te. 

Bilgili acenteden çekinmemek lazım
AXA Si­gor­ta­’nın dü­zen­le­di­ği ‘E­xe­cu­ti­ve Acen­te Mi­ni MBA­’ prog­ra­mın­da ko­nu­şan AXA Si­gor­ta CE­O’­su Ce­mal Erer­di, “Mi­ni MBA, acen­te iş­let­me­si­nin en iyi şe­kil­de yö­ne­til­me­si için ra­fi­ne edil­miş aka­de­mik bil­gi­nin, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Ya­şam­bo­yu Eği­tim Mer­ke­zinin ko­or­di­nas­yo­nun­da, sı­nır­lı sa­yı­da acen­te­mi­ze su­nul­du­ğu üst dü­zey bir prog­ram­dır. Bu prog­ra­mı da­ha faz­la acen­te­mi­ze uygulamayı amaçlıyoruz” de­di. Erer­di şöyle devam etti:

‘Ser­best re­ka­bet iç­sel­leş­ti­ri­le­me­di­’
“Şir­ket­ler, acen­te­le­ri­nin ye­ni sa­tış, pa­zar­la­ma yön­temlerini öğ­ren­me­le­ri su­re­tiy­le ge­lir­le­ri­ni art­tır­ma­la­rı ko­nu­sun­da eği­timleri de­vam et­tir­meliler. Bir­çok pro­fes­yo­nel acen­te­nin bu tür des­te­ği şir­ket­ler­inden ye­te­rin­ce ala­ma­dık­la­rı­nı bi­li­yo­ruz. Bu­nun da öte­sin­de, ta­ri­fe­ci an­la­yış­la yö­ne­ti­len ve acen­te­nin fark­lı al­ter­na­tif­le­ri de­ne­me­sin­den kor­kan yö­ne­tim an­la­yı­şın­da­ki şir­ket­ler, acen­te­nin çok bil­gi­li ol­ma­sı­nı ter­cih et­mi­yor­lar. Bu tür şir­ket­ler, si­gor­ta­cı­lı­ğı şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri ka­dar bi­len acen­te­ler­le, ka­rar­la­rı­nı eşit dü­zey­de tar­tı­şa­cak­la­rı bir or­tam­da ra­hat stra­te­ji üre­te­me­ye­cek­le­ri için, acen­te sis­te­mi­nin bil­gi dü­ze­yi­nin ge­liş­me­sin­den as­lın­da ra­hat­sız ol­mak­ta­dır­lar. Si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin hâ­lâ acen­te­den acen­te­ye de­ği­şen fi­yat­la­ma an­la­yı­şı­nı sür­dür­me­le­ri, acen­te­nin bü­yü­mek ve ge­liş­mek an­la­mın­da­ki ara­yış­la­rı­na söz­leş­me mad­de­le­ri­ni kul­la­na­rak sı­nır­la­ma ge­tir­me­le­ri, as­lın­da ser­best re­ka­be­ti ç­sel­leş­ti­re­me­dik­le­ri­nin so­mut bir gös­ter­ge­si­dir.”