Hortumcuya BM kıskacı

Hükümet, banka hortumcularıyla ilgili olarak uluslararası işbirliğini öngören 'Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni onaylanmak üzere TBMM'ye gönderdi.

ANKARA - Hükümet, banka hortumcularıyla ilgili olarak uluslararası işbirliğini öngören 'Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni onaylanmak üzere TBMM'ye gönderdi. Birleşmiş Milletler (BM) Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, mevzuatta aslında suç olarak belirlenmiş rüşvet, zimmet, karapara aklama ve adaletin engellenmesi eylemlerinin suç olarak düzenlenmesi zorunluluğunu getiriyor.
Para iadesi kolaylaşacak
Sözleşmede, ayrıca memuriyet ve mevkinin kötüye kullanılması, haksız zenginleşme, özel sektörde rüşvet, zimmet ve karaparanın aklanmasının da gizlenmesi eylemlerinin suç olması konusunda yerel mevzuatların geliştirilmesi de teşvik ediliyor. Sözleşmeyle, yolsuzlukla mücadele konusunda etkili bir uluslararası işbirliği mekanizması getiriliyor.
Sözleşme, yolsuzluktan elde edilen gelirlerin kaynak ülkeye iadesi konusunda daha önceki hukuk belgelerinde bulunmayan etkili bir sistem getiriyor.
Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan sözleşmenin onaylanmasına ilişkin tasarının gerekçesinde, sözleşmenin öngördüğü 11 yolsuzluk suçundan biri olan 'özel sektörde zimmet' suçunun Türkiye tarafından önerildiği ve metne dahil edildiği bildirildi. Gerekçede, bu düzenleme ile banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensuplarının görevleri nedeniyle kendilerine verilen ya da muhafazaları, denetim ve sorumlulukları altında bulunan bankaya ait para ve diğer varlıkları zimmetine geçirme eylemini suç olarak düzenleyen 4389 sayısı Bankalar Yasası, bu sözleşmenin kapsamına alınıyor. Böylece, bu eylemlerden dolayı yapılacak kovuşturmalarda uluslararası işbirliği yapılması öngörülüyor.
Bu sözleşmede, her taraf devletin, bu sözleşmeye uygun ihdas edilen suçlara ilişkin cezai soruşturmalar için de, banka hesaplarının gizliliği yasalarından kaynaklanan engellerin aşılabilmesi amacıyla iç hukuta uygun düzenlemeler yapılması da getiriliyor.
Adli yardım geliyor
Sözleşme sayesinde iki ülkeden yalnızca birinde suç teşkil etse dahi, yolsuzluk suçundan dolayı adli yardım talep istenebilecek Gerekçede, özel sektörde zimmet suçunun ilk defa uluslararası bir hukuk belgesinde yer aldığına dikkat çekilerek, sözleşmenin yine Türkiye'nin önerisiyle genişletilen ve adli yardımı düzenleyen maddesinde, çifte cezalandırılabilirlik halinin olmadığı durumlarda dahi zorunluluk şartı koyan tedbir içermeyecek adli yardım taleplerinin yerine getirilmesi konusunda, yasal sistemin temel hükümlerinin elverdiği ölçüde üye ülkelere yükümlülük getiriliyor.
Sözleşmenin, bu haliyle, yolsuzluk konusuna yer veren BM Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi'nden daha etkili olacağı öngörülüyor.