İmarzedeye faizli ödeme

Danıştay, İmar Bankası'na el konulmadan bir ay önce off-shore hesabından mevduat hesabına aktarılan hesaplardan, idarece muvazaalı olduğu kanıtlanamayanlara...

ANKARA - Danıştay, İmar Bankası'na el konulmadan bir ay önce off-shore hesabından mevduat hesabına aktarılan hesaplardan, idarece muvazaalı olduğu kanıtlanamayanlara, zararının mevduat hesabındaki tutarı kadar ödenmesine ve buna yasal faiz yürütülmesine karar verdi.
Danıştay 13. Dairesi, bir İmar Bankası mudisinin bankaya el konulmadan bir ay önce mevduat hesabındaki tutarın faiziyle birlikte ödenmesi ve İmar Bankası'ndan ödemelere ilişkin Bakanlar Kurulu kararının ilgili hükmünün iptali istemiyle açtığı davayı esastan sonuçlandırdı.
Tazmin edilmeli
Bankaya el konmadan son bir ay içinde off-shore hesaplarından mevduata dönenlere ödeme yapılmayacağına ilişkin hükmün, Anayasa Mahkemesi'nce iptalinin ardından kendilerinin aynı yöndeki Bakanlar Kurulu kararının ilgili hükmünü de iptal ettiklerine işaret eden 13.Daire, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğuna işaret edilen kararında, şöyle denildi:
Buna göre, idarenin, hukuka aykırılığı yargı kararıyla saptanmış işlem sonucunda, sorumlu tutulması, hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu bağlamda, davacının kıyı bankasındaki hesabının, İmar Bankası'nın, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasından önce, bankanın yurtiçi hesabına aktarılarak mevduat hesabına dönüştürdüğünün dosyada bulunan mevduat cüzdanı örneğinden anlaşılması ve bu işlemin muvazaalı olduğunun idarece kanıtlanamaması nedeniyle, davacının zararının tasarruf mevduatını ödemekle yükümlü bulunan TMSF tarafından tazmin edilmesi gerekmektedir"
Davacının tazminat isteminin kabul ederek, mevduat hesabındaki 47.728,18 YTL'nin Başbakanlık ve TMSF'den, yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine oybirliğiyle karar verildi"
Danıştay'ın söz konusu bu kararına Başbakanlık ve TSMF itiraz edebilecek, bu durumda dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda ele alınacak.