İşyeri ruhsatında işlem azalacak

Başta Belediyeler Yasası olmak üzere yeni çıkan yasalarla uyumlu çıkarılan, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik' ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlandırmasında yerel yönetimlerin yetkileri artırılırken ruhsat alımında bürokrasi azaltıldı.

ANKARA - Başta Belediyeler Yasası olmak üzere yeni çıkan yasalarla uyumlu çıkarılan, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik' ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlandırmasında yerel yönetimlerin yetkileri artırılırken ruhsat alımında bürokrasi azaltıldı. Daha önce sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasında istenen 52 evrakı 6'ya ve gayrisıhhi işyerleri için istenen 43 evrakı 7'ye düşüren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ruhsatlandırmada yerel idareleri yetkili kılan ve mevcut bürokrasiye en aza indirmeyi hedefleyen yönetmeliğin bazı yenilikleri şöyle:

 • "Faaliyeti ve mekânı değişmeyen işyerlerinin devri halinde, yeni belge istenmeden ruhsat verilmesi,
 • Sahibinin ölümü halinde ruhsatın mirasçılar adına intibakının yapılması,
 • Ruhsat alımı kesinleştikten sonra ilgili odaya bildirim esası,
 • Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) işyerlerinin, yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılması,
 • OSB'deki ruhsatların OSB tüzelkişiliği tarafından verilmesi,
 • Gayrisıhhi müesseseler inceleme kurulu görevinin OSB tüzelkişiliği yönetim kurulu tarafından yapılması,
 • Başvuru ve beyan formunun verilmesi sırasında yapılan başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanıyla başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren alındı belgesinin müracaat sahibine verilmesi."
  ÇED raporu izin sayılıyor
  Yönetmelikle, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma raporu yerine geçecek. Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olurken, süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, başvuru üzerine izin iki yıl daha uzatılabilecek.