Kentbank için yargıdan itiraf

Danıştay, Kentbank'ın eski sahibi Mustafa Süzer'in başvurularını karara bağladı: El koyma haksız, mevduat yetkisi alınmamalıydı, ama ortada banka yok ki iade edilebilsin.

ANKARA - Danıştay, Mustafa Süzer'in sahibi iken el konulan ve daha sonra Bayındırbank bünyesinde birleştirilen Kentbank için artık yapacak bir şey olmadığını, eski sahiplerine iade edilemeyeceğini bildirdi. Bankanın tasfiye edildiğine dikkat çeken Danıştay, bu yüzden, Kentbank'ın TMSF'ye devrine ilişkin işlemin iptali yönündeki yargı kararının fiilen uygulanamaz hale geldiğini belirterek, Süzer Holding'in aleyhine olan BDDK kararının (devir) durdurulması istemini reddetti.
Süzer Holding A.Ş, Kentbank'ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılması ve daha sonra TMSF'ye devredilmesine ilişkin BDDK kararlarının Danıştay 10. Dairesi'nce iptal edildiğini anımsatarak, BDDK'dan önceki kararların incelenerek kaldırılmasını istemişti. BDDK bu iki başvuruyu 'zımmen' reddedince Süzer Holding, BDDK'nın bu zımmen redde ilişkin iki işleminin 'iptali' ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Davanın ilk aşamasında karar çıktı. Danıştay 13. Dairesi, BDDK'nın bu işlemlerinin yürütmesinin durdurulması istemini oybirliğiyle reddetti. Davacı Süzer Holding, 13. Daire'nin bu kararlarına itiraz edebilecek. İtirazı Danıştay Dava Daireleri Kurulu karara bağlayacak. Dairenin, Süzer Holding'e ret kararı, şu gerekçelere dayandırıldı:
Mahkemenin kararı
"Türk hukuk düzeninde Danıştay, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin kararlarının gereğinin idarece geciktirilmeksizin yerine getirilmesi kaçınılmazdır. İdare hukukunda bir işlemin iptaline karar verilmesi durumunda, bu işlem ve doğurduğu sonuçlar, işlemin tesis edildiği andan itibaren hukuk düzeninden kalkar. Ancak, idari yargı kararlarının gereklerine uygun işlem tesisinde hukuki engel bulunmasında veya maddi (fiili) imkânsızlık durumunda, idarenin yargı kararlarını uygulayamaması söz konusu olabilmektedir.
BDDK'nın Kentbank'ın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasına ilişkin kararı iptal edilmiştir. BDDK tarafından yeni bir işlem tesis edilerek Kentbank A.Ş'nin yönetim ve denetiminin ortaklara devri ve kurul tarafından başka bir işlemde Kentbank'a mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma izni verilmesi gerekmektedir.
BDDK'nın kararları çerçevesinde, 4 Nisan 2002 tarihinde yapılan tasfiye halinde Kentbank A.Ş Genel Kurulu'nda tasfiyenin kaldırılmasına ve bankanın Bayındırbank A.Ş bünyesinde devren birleştirilmesine karar verilmiş, bu karar gereğince Kentbank A.Ş'nin tüzelkişiliğinin ticaret sicilinden terkin edilerek sona erdiği görülmektedir.
İade mümkün değil
Kentbank A.Ş'nin banka olarak tüzelkişiliğini idare hukuku dışındaki yasal düzenlemeler kapsamında yitirmiş olması ve hukuken ve fiilen idarenin işlem tesisiyle önceki hukuksal durumun re'sen tesis edilmesinin mümkün olmadığı, başka bir anlatımla devir kararının alındığı tarihteki Kentbank'ın hukuki ve mali yapısının tesisi suretiyle davacıya iadesinde hukuki ve maddi imkânsızlık bulunduğu ve idarenin idari yargı kararını uygulayamadığı sonucuna varılmıştır.
Tasfiye bitti, iş bitti
Kentbank'ın TMSF'ye devrine ilişkin BDDK kararının da Danıştay 10. Dairesi'nce iptal edilmiştir. Fon'un Kentbank'ın yönetim ve denetimini ele alarak hisse senetlerinin tamamıyla bankanın ödenmiş sermayesine karşılık 50 trilyon lira tutarındaki kısmı Fon hesabına kaydedilmiş, bankanın tasfiyesi gerçekleştirilmiş ve tüzelkişilik sona ermiştir. İdarece BDDK'nın Kentbank'ın Fon'a devrine ilişkin işlemini iptal eden Danıştay 10. Dairesi kararının gereğinin yerine getirilmesi olanaksızdır."