Kredi kartına düzen: İsteyene kart, faizlere limit

İlk kredi kartını alan için limit, maaşın iki katını aşamayacak. Bankalar, sadece talep edene kart verecek. Kefil, limiti artırılan karttan sorumlu değil. Gecikme faizi, normal faizin yüzde 30 fazlasını aşamayacak.

ANKARA - Hükümet, kredi kartına limit koyma girişiminde geri adım attı. Aylık gelirin iki katı tutarındaki limit sadece yeni verilecek kredi kartlarında geçerli olacak. Kullanımdaki kartlara ilişkin limit sınırlaması getirilmedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) her bir banka için kredilerle ilgili risk sınırı belirleyebilecek.
Kredi kartı çıkaran kuruluşlar talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekilde kart veremeyecek. Bu kuruluşlarca, genel müdürlük veya şube haricinde kredi kartı talebi toplanabilecek yerler BDDK'nın uygun görüşü alınarak, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından ortaklaşa olarak belirlenecek. TBMM'ye sunulan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı'na göre 1000 YTL'yi aşan limitte aylık veya yıllık gelir düzeyi dikkate alınacak. Limit beyan edilen ve teyit edilen gelir üzerinden saptanacak.
İhbarı geciktirmeyin
Kartın çalınması halinde, kart sahibi, yapacağı bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen usulsüz kullanımdan doğan zararın 150 YTL'lik bölümünden sorumlu olacak. Usulsüz kullanımın, kart sahibinin ağır ihmaline veya kastına dayanması ya da bildirimde bulunulmaması hallerinde ise zararın tamamı kart sahibince karşılanacak. Kartı çıkaran kuruluş, kart sahibinin 150 YTL'lik sorumluluğu için, bedelini almak üzere sigorta yaptıracak. Ancak, internet, faks veya telefon aracılığıyla kredi kartı kullanarak gerçekleştirilen satışlardaki hukuka aykırı kullanımlardan kart sahipleri sorumlu tutulamayacak. Kredi kartı sözleşmelerinde kart sahibinin haklarını zedeleyici hüküm olmayacak.
Asgariyi ödemeyene iptal
Asgari tutarın son ödeme tarihini izleyen üç ay içinde ödenmemesi durumunda kart çıkaran kuruluşça kart hamiline yapılacak bildirimden itibaren bir aylık süre içerisinde bu tutarın ödenmemesi ya da banka kartı ile kredi kartı kullanımından dolayı adli cezaların uygulanması halinde, kart çıkaran kuruluşça kart hamiline verilen kredi kartları iptal edilecek ve borcun tamamı ödeninceye kadar kart verilmeyecek.
Mal ve hizmet satıcıları, kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödeme talebinde bulunamayacak. Buna aykırı davranan işyerlerinin kartla satış yapmaları bir yıl engellenecek. Tasarının kanunlaşması halinde, sözleşmelerdeki faiz hesaplamasına ilişkin hükümler bir ay, diğer hükümler bir yıl içinde kanuna uygun hale getirilecek.Limit artırımında kefil onayı isteniyor
Kart sahibinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumu oluşmayacak. Kartın kullanım limiti yükseltilirken, kefilin yazılı onayının alınması gerekecek, aksi takdirde limit artışından kaynaklı olarak aksayacak ödemelerden kefil sorumlu olmayacak. Bankalar, faiz artırım kararlarını 30 gün önceden kart sahiplerine bildirmek zorunda olacak.
Bileşik faize son
Bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap bakiyesi için, hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla faiz yürütülemeyecek. Kredi kartı dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde, kalan bakiye üzerinden faiz hesaplanacak. Temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmayacak. Gecikme faiz oranı, normal faiz oranının yüzde 30 fazlasını geçemeyecek. Ancak faizle ilgili bu sınırlamalar, tacirlere verilen kredi kartlarında uygulanmayacak.
Tahrifata beş yıl hapis
Gerçeğe aykırı olarak çalıntı ihbarı , harcama, nakit ödeme belgesi ya da alacak beldesi düzenleyenler veya bu belgelerde tahrifat yapanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kartı bizzat kullanan veya başkasına kullandıran kart sahipleri ile bunları bilerek kullananlar da bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.