Meclis 'kartlarda' uzlaştı

CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, 'kredi kartı mağdurlarından ve CHP'nin baskısından, HAMAS'tan korkup kaçtığı gibi kaçamadığını' belirtirken...

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, 'kredi kartı mağdurlarından ve CHP'nin baskısından, HAMAS'tan korkup kaçtığı gibi kaçamadığını' belirtirken, CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan kredi kartı konusunda AKP ile uzlaştıklarını söyledi.
Seyhan, tarafların anlaşması sonucu kart borcunda ilk altı ay içinde asgari ödenmesi gereken tutarın yüzde 20'den, yüzde 10'a düşürüleceğini belirtti. Komisyon üyesi, CHP Adana Milletvekili Seyhan, AKP'nin CHP'nin tasarıyla ilgili önerilerinin tamamına yakınını kabul ettiğini kaydetti.
Tasarının 24. maddesinde asgari ödenmesi gereken tutarın yüzde 20 olarak belirlendiğini anımsatan Seyhan, bunun, 'kanunun yürürlüğe girdiği ilk altı ay içinde ödenmesi gereken asgari tutar yüzde 10' olarak değiştirileceğini belirtti. Seyhan, değişiklik önerileriyle, Merkez Bankası'nın, akdi faizine üst sınır getirmeye yetkili kılındığını, bunu, üç ayda bir açıklama zorunluluğu getirildiğini kaydetti. Geçici 4. maddede icraya düşenlerin kapsama alındığını anımsatan Seyhan, önerileriyle bu kapsamın genişlediğini ifade etti. Seyhan, "Borcunu ödenmesi için yazılı ihbar veya ihtar çekilmiş olanlar, haklarında icra takibi başlatılmış olanlar" diyerek, borcunu ödemediği anda temerrüde düşen herkesi bu kapsama aldıklarını vurguladı. Seyhan, anaparayı, temerrüde düşmekten kurtaracak bir çözüm getirdiklerini; asgari ödeme tutarının ödenmemesi veya eksik ödenmesinin, borçlunun temerrüde düşmesi için yeterli olacağını kaydetti. Seyhan, "Temerrüt tarihindeki para, asli borç kabul edilir" diyerek, borcu temerrütten kurtardıklarını vurguladı.
'Siyasi duruş koyduk'
Tasarının iki maddesi için AKP Grup Başkanvekili Eyüp Fatsa ile görüştüklerini söyleyen Seyhan, şöyle devam etti: "Sayın Fatsa, kredi kartları limitinde belirleyicinin BDDK'nın olması konusunu Başbakan ile görüşeceğini iletti. Bir de tüketici kanununda sicil affı çıkarmıştık. 'Merkez Bankası kayıtlarından silinir' demiştik. Bu, pratikte işlemedi. Devlet bankaları, diğer devlet bankaları, 'Merkez Bankası'ndan' dediği için kayıtlarından sicili silmedi. Özel bankalar hiç silmedi. Biz de hem kredi kartlarındaki sicili, hem de esnaf sicilini temizleyebilmek için 'Banka kayıtlarından silinir' ibaresini kanuna yerleştirmeyi uygun bulduk."
CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç ise düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tasarıyla ilgili dünden itibaren siyasi diplomasi yaşadıklarını belirten Koç, "Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in daveti üzerine, arkadaşlarımız bir araya geldi" dedi. Tasarının 24, 26 ve geçici 4. maddesiyle ilgili önerilerini ortaya koyduklarını, bunları AKP'ye ilettiklerini belirten Koç, "Eğer bunlar kabul edilmezse, 53 maddelik tasarıda, her maddede içtüzüğün kendisine tanıdığı hakları kullanarak direneceğimizi ve bir ay süresince Meclis gündeminden geçemeyeceğini ifade ettik. Siyasi koz değil ama siyasi duruş koyduk" dedi.
Şener'den uyarı
TBMM'de dün tasarı için gece mesaisi yapıldı. Görüşmelerde söz alan ANAVATAN ve DYP sözcüleri, yeniden yapılandırılacak borçlara uygulanacak yıllık yüzde 18 faizin yüksek olduğunu savundu. Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener ise, bankaların, yapılan harcamaları bir yıl, iki yıl önce yüzde 22 faizle topladıkları mevduatla ödediklerini, bugün Meclis'in bankaların alacağı olan bu paraya faiz uygulanmamasını istemesinin doğru olmadığını vurguladı. Şener, "Biz devletin borcunu bağışlamıyoruz. Yasal düzenlemeyle iki şahıs arasındaki borcu silmek bile doğru değilken, enflasyonla bağlantı kurmanın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.
AKP'li Sabri Varan da, varılan uzlaşmayla 31 Ocak 2006 itibarıyla icraya verilmiş, temerrüde düşmüş veya temerrüde düştüğü halde bankaca henüz tebligat yapılmamış borçların yıllık yüzde 18 faizle yeniden yapılandırılarak 18 ay taksitle ödeneceğini söyledi. Gazetemiz baskıya girdiği sırada Genel Kurul'daki görüşmeler devam ediyordu.
Sosyal güvenlikte tek çatı tamam
Sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında birleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda benimsendi. Tasarıya göre, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK kaldırılarak, yerine, oluşturulacak "Sosyal Güvenlik Kurumu", yönetim kurulu, genel kurul ve başkanlıktan meydana gelecek. Kurumun en yüksek karar organı olan yönetim kurulu, 10 üyeden oluşacak. Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yılla sınırlanacak. Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya müsteşarının başkanlığında, çeşitli bakanlıklar ile kamu kuruluşlarından, sendika temsilcilerinden ve çeşitli kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşları tarafından görevlendirilecek temsilcilerden oluşacak.
Genel Kurul, 3 yılda bir toplanacak. Kurumun ana hizmet birimlerinden Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, prim tahsilatını yapacak. Kurum, hizmetleri gereği ve bağışlar dışında taşınmaz edinemeyecek. Taşınır ve taşınmaz malları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü alacak ve hakları haczedilemeyecek. Kurum, Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine tabi olmayacak. Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası prim gelirleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, gecikme zamları ve katılım payları, kurum alacağına dönüşecek.