Memur ve sözleşmeli personele grev hayal

Hükümetle toplugörüşme masasına, toplu sözleşme ve grev hakkı elde etmek için oturan memurlar yine hayal kırıklığına uğradı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin tarafından...

ANKARA - Hükümetle toplugörüşme masasına, toplu sözleşme ve grev hakkı elde etmek için oturan memurlar yine hayal kırıklığına uğradı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin tarafından memur konfederasyonlarına dağıtılan kamu personeli yasa tasarısı taslağında, memurlara grev ve siyaset hakkı yer almadı.
Yasa taslağıyla, memurların ve sözleşmeli personelin nitelikleri, atanma veya hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleriyle diğer özlük işleri yeniden düzenlendi. Kanunlarda yazılı haller dışında memurun memurluğuna son verilemeyecek ve hakları elinden alınamayacak. Ayrıca aralıksız 15 yıl sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, sözleşmeleri de yenilenecek.
Memura yemin yolda
Tasarıya göre memurlar ve sözleşmeli personel, Anayasa'ya, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Anayasa'da ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağına dair bir yemin metni imzalayarak göreve başlayacak.
Yeni düzenlemede de memurlar ve sözleşmeli personel siyasi partilere üye olamayacak. Ayrıca dil, ırk, siyasi düşünce, din ve mezhep ayrımı yapılamayacak, siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunulamayacak.
Memur ve sözleşmeli personel, toplu göreve gelmeme veya hizmeti aksatması sonucunu doğuracak eylemlerde bulunamayacak grev yapamayacak. Buna uymayan personel memuriyetten çıkartılacak. Aday memurluk süresi bir yıl olacak. Bu sürede aday memur başka kurumlara nakledilmeyecek.
Asker kapsam dışı
Taslakta açıkça Yüksek Askeri Şûra denmese de subayların çalışması ve görevden uzaklaştırılmasına ilişkin varolan düzenlemeler kapsam dışında kaldı. Subaylara disiplin cezaları yine askeri mahkemelerce verilebilecek.