Memura peşin maaşa son

Hükümetin uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı kamu personeli yasa tasarısı taslağında yer alan, ancak sendikaların görüşüne sunulmayan memurların 'mali ve sosyal haklar' bölümü netleşti.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA- Hükümetin uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı kamu personeli yasa tasarısı taslağında yer alan, ancak sendikaların görüşüne sunulmayan memurların 'mali ve sosyal haklar' bölümü netleşti. Söz konusu taslaktan, AKP döneminde sayıları giderek artan vekil bürokratlara da 6 ay 'asil bürokrat' maaşı tesellisi çıktı. Hazırlanan taslağa göre, memura risk ve iş yoğunluğuna göre ücretinin yüzde 40'ını aşmayacak oranda hizmet farkı ödeneği; ücretinin yüzde 5'i kadar da performans ödemesi yapılacak. Zorunlu ders saatini doldurmayan öğretmen komşu okulda ders vermek zorunda kalacak. Merkez Bankası Başkanı aylığı da Başbakanlık Müsteşarı ücretine endekslenecek.
Kamu çalışanlarının performansın belirlenmesi ve yasanın denetlenmesinde sendikalara söz hakkı verilecek; örgütlü sendikalar bu süreçlere katılacak. Memur ücretleri de ay sonunda ödenecek.
Başbakanlık, Maliye ve Hazine bürokratlarının çalışmasının ardından son şekli verilen ve tartışmaya açılan taslak, memurların özlük hakları konusunda yeni düzenlemeler de getiriyor. Taslakta yer alan bazı düzenlemeler şöyle:
Hizmet farkı ödeneği
Memurlar, diğer kamu görevlileri ve tam zamanlı sözleşmeli personelden Bakanlar Kurulu'nca uygun bulunanlara, kendi temel ücretinin yüzde 40'ını geçmeyecek şekilde hizmet farkı ek ödeneği ödenecek. TSK mensubu pilot, uçuş ekibi personeli, paraşütçü, dalgıç ve kurbağa adamlar ile bunların adaylarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlardaki pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeline ise ücretlerinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde ödeme yapılacak. Ödemelerde hizmetin güçlüğü, sorumluluğu, riski, iş yoğunluğu, çalışma koşuları, hizmet yerinin sosyo ekonomik durumu, geçim koşulları ve coğrafi özellikleri dikkati alınacak. Ödemenin bu kriterlere göre kimlere ve hangi miktarlarda yapılacağı kurumları tarafından Maliye Bakanlığı'na önerilecek. Bu öneriler Başbakanlık Müsteşarı'nın başkanlığındaki komisyon tarafından değerlendirilecek, son karar Bakanlar Kurulu tarafından verilecek.
Vekil bürokrata ek ücret
Boş bir kadroya ait bir görevin vekâleten yürütülmesi halinde, en az 6 ay süreyle; dolu bir kadroya ait görevin yürütülmesi halinde ise vekaletin başladığı tarihten 3 aydan sonraki kısım için vekil bürokrata ek ücret ödenecek. Ancak burada vekil bürokratın ücretinin asil kadronun ücretinden az olması koşulu aranacak. AKP iktidarı döneminde görevlerini vekâleten yürüten çok sayıda bürokrat bulunuyor. Hükümet, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanmayan bürokratları bu görevlerde tutmakta direniyor, ancak bürokrat vekâlet ettiği görevin değil, asli kadrosunun maaşını almayı sürdürüyor. Bu da vekil bürokratların mağdur oldukları şikâyetlerine neden oluyordu.
Memurlara, yıllık performans değerlendirme sonuçlarına göre temel ücretinin yüzde 5'ini geçmeyecek şekilde, değerlendirmeyi izleyen yılda performans ödemesi yapılacak. Performans ödemesine esas teşkil edecek kriterlerde personelin yıl içinde yaptığı fazla çalışma süreleri de göz önünde bulundurulacak. Kurumlar, performans değerlendirmesine zemin oluşturacak kriterleri Devlet Personele Başkanlığı'nın görüşü üzerine belirleyecek ve mali yılın ilk ayı içinde personele duyuracak.
Sendikaya söz hakkı
Performans değerlendirmesi ve yasanın denetlenmesinde kamu çalışanları sendikalarına söz hakkı geliyor. Buna göre, memurun performansı kurumda örgütlü sendika temsilcisinin de katılacağı, en üst yöneticinin belirleyeceği 5 kişiden oluşacak komisyonda değerlendirilecek ve ilan edilecek. Yasanın uygulanmasında çıkacak sorunları değerlendirmek ve yeni tespitler yaparak çözüm önerilerinde bulunmak, bunları Bakanlar Kurulu'na sunmak üzere de, Devlet Personel Başkanı başkanlığında kurulacak İzleme Komitesi'nde de, en fazla üyeye sahip 3 kamu çalışanları sendikası başkanı da bulunacak. Yeni düzenleme, memurlara peşin maaş ödenmesine de son verilmesini öngörüyor. Memurlar tıpkı işçiler gibi çalıştıkları ayın maaşını ay sonunda alacaklar. Emekliye ayrılma ve ölüm halinde o aya ait olan ödemeler de ay sonunda tam olarak ödenecek. Halen memurlara her ayın 15'nde öcret ödemesi yapılıyor.
Öğretmen komşu okulda ders verebilecek
Öğretmenler temel ücret karşılığında haftada 18, müdür, başmüdür yardımcıları ve müdür yardımcıları ise 8 saatten az olmamak üzere ders okutmakla yükümlü olacak. Mevcut sisteme göre ise, müdürlerin 2, yardımcılarının 6, sınıf öğretmenlerin 15'i maaş, 15'i de ek ders karşılığı, teknik öğretmenlerin 20 saat maaş, 27 saat ek ders, branş öğretmenlerinin de 15 saat maaş, 18 saat ek ders okutmakla yükümlü durumda bulunuyor. Yeni sisteme göre, yükümlü oldukları ders saatlerini kurumunda doldurmayan öğretmenlere, görev yaptıkları veye ikamet ettikleri belediye sınırları içinde kalmak kaydıyla, gereksinim bulunan kurumlarda görevlendirilmek suretiyle zorunlu ders saatleri tamamlattırılacak. Haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması koşuluyla haftada en fazla 20 saate kadar ders ücreti ödenecek.
YÖK'e ücret çalımı
YÖK Başkanı, üyeleri ve denetleme kurulu üyelerine sırasıyla bulundukları basamakta Başbakanlık Müsteşarı, müsteşar yardımcıları ve profesörler için belirlenmiş gösterge rakamı üzerinden aylık ödenecek. Mevcut düzenlemeye göre, YÖK Başkan ve üyelerinin ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre en yüksek devlet memuruna ödenen aylığın (ek gösterge, yan ödeme ve her çeşit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu'nca tespit ediliyor.
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile TMSF başkanlarına da Başbakanlık Müsteşarı için öngörülen gösterge rakamı esas alınarak temel görev aylığı ödenecek. Bunların üyelerine, bu miktarın yüzde 95'i aylık olarak ödenecek. Sayıştay ve daire başkanları ile üyelerine de Danıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeliri için öngörülen gösterge esas alınarak maaş verilecek.
Merkez Bankası Başkanı'nın maaşının belirlenmesi de yasa kapsamına alınıyor. Buna göre, Merkez Bankası Başkanı'nı görevde bulunduğu sürece Başbakanlık Müsteşarı için öngörülen gösterge rakamı esas alınarak temel görev aylığı ödenecek.