'Ödeme yasağı eşitsizlik'

Anayasa Mahkemesi'nin, 'İmar Bankası'na el konulmadan önce kıyı bankalarındaki off-shore hesaplarından son bir ayda mevduat hesabına dönenlere ödeme yapılmayacağını' öngören yasa hükmünü iptal gerekçeleri açıklandı.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi'nin, 'İmar Bankası'na el konulmadan önce kıyı bankalarındaki off-shore hesaplarından son bir ayda mevduat hesabına dönenlere ödeme yapılmayacağını' öngören yasa hükmünü iptal gerekçeleri açıklandı. CHP'nin başvurusu üzerine 11 üyeden 6 üyenin oyuyla alınan iptal kararının gerekçeleri Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
Söz konusu açıklamadan sonra gözler hükümete çevrildi. Uzmanlar, hükümetin ödeme konusunda idari bir düzenleme yapabileceği gibi ödemeye yanaşmaması halinde hesap sahiplerinin dava açma hakkı doğacağını belirtiyor. Bu durumda, off-shore'zedeler, Anayasa Mahkemesi kararının herkesi bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, iptal kararı doğrultusunda ödeme talep edecek.
Yasanın imarzedelere ödeme yapılmayacağı yasağı getiren maddesinin neden iptal edildiği ise gerekçede şöyle anlatıldı:
Mudi mecbur değil
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten geriye doğru bir ay içinde kıyı bankalarındaki hesaplarında bulunan mevduatı, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların yurtiçi kayıtlarına muhabir banka veya diğer bankalarca karşılığı nakden ödenmeksizin aktarılan mevduat sahiplerinin, söz konusu mevduatlarının Türkiye'deki muhatabı olduğu bankaya ödenip ödenmediğini takip etme zorunluluğu yoktur.
Muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tespit edilen hesaplar için TMSF'ce herhangi bir ödeme yapılmayacağı, bu konuda uyuşmazlık çıkması durumunda da konunun yargı organlarınca karara bağlanacağı kuşkusuzdur. Bu nedenlerle, mudinin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten geriye doğru bir ay içinde karşılığı ödenmeksizin aktarılan hesaplarının sigorta fonunca ödenmeyeceğinin kurala bağlanması, hukuk devletinde kuralların sonuçlarının öngörülebilir olmasını gerektiren hukuk güvenliği ilkesi ile bağdaşmaz.
Hesaplarda fark yok
Kıyı bankalarındaki hesaplarından bankacılık işlemi yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların yurt içi kayıtlarına karşılığı nakden ödenmeksizin aktarılan mevduat sahipleriyle aynı bankanın diğer mevduat sahipleri arasında TMSF'den yararlanma açısından bir fark bulunmadığından, bunlar arasında muvazaalı durumlar dışında ayrım yapılması eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. Açıklanan nedenlerle dava konusu kural, Anayasa'nın 2. ve 10. maddelerine (eşitlik maddesi) aykırıdır. İptali gerekir."
Başkanvekili Haşim Kılıç ile üyeler Sacit Adalı, Fettah Oto, Tülay Tuğcu ve Ali Güzel iptal kararına şu gerekçelerle karşı çıktı:
"Off-shore mevduatının banka mevduatına dönüştürülme işleminin, bankanın mevduat toplama ve bankacılık yapma yetkisinin kaldırılmasından önceki birkaç günde yoğunlaştığının görüldüğü belirtilmekte. Off-shore'a para yatıranlarla bu banka yetkililerinin ortak bir davranış sergileyerek sigorta kapsamına girmek amacıyla hareket ettikleri anlaşılmaktadır. Yasa koyucunun bu önlemi alması hukukun gereğidir. Yurtdışında değerlendirerek bankaya el konulmasından bir ay önce hesaplarını kayden yurda transfer eden bu kişilerin, yurt ekonomisine bir tek gün dahi katkı yapmadan TMSF'den yararlandırılması adaletli uygulama olarak kabul edilemez."