Sokakta kart dağıtmak yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı' taslağı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e iletildi.

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı' taslağı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e iletildi.
Taslakla, kart çıkaran kuruluşların, kişilerin talebi olmaksızın veya sözleşme imzalamaksızın kredi kartı düzenleyemeyecekleri öngörülüyor. Kredi kartı limit artışları için müşterinin rızası aranıyor ve kart limiti ile gerçek kişinin geliri arasında azami bir oran belirleniyor. Buna göre, kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişiye ilk yıl tanınacak kredi kartları limiti aylık ortalama gelirinin iki katını aşamayacak.
Üye işyerleri, tek bir kredi kartı ile yapılacak harcama tutarının belirlenen işlem limitini aşması halinde kart çıkaran kuruluştan kartın kabulü için yetki almakla yükümlü tutulmuş ise, harcamanın tamamı için yetki almak zorunda olacak. Aynı kart ile aynı ödeme işlemi için birden fazla harcama belgesi düzenlenemeyecek.
Kefilden yazılı onay
Bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerleri satılan hizmet veya mal bedelini üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edemeyecek. Kart çıkaran kuruluşlar, kullanıcının kart kullanımı ile ilgili şikâyet ve itiraz başvurularını, 20 gün içinde gerekçeli şekilde cevaplandıracak. Taslağa göre kart sahibinin kayıp veya çalınmaya ilişkin olarak kart çıkaran kuruluşa yapacağı bildirim anından önceki 24 saat içindeki sorumluluğu 150 Yeni Türk Lirası ile sınırlandırılıyor. Kanun kapsamındaki kuruluşların yönetim ve teşkilat yapısına, muhasebe ve raporlama sistemine ve kurumsal yönetime ilişkin usul ve esasların kurulca belirleneceği hüküm altına alınmış ve kredi kartlarına uygulanan her türlü faiz ve komisyon oranını aylık olarak kuruma bildirmeleri şartı getiriliyor.
Taslakta bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap bakiyesi üzerinden, o döneme ilişkin hesap özetinin düzenlendiği hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla faiz yürütülebileceğine ilişkin kayıtlar hükümsüz olacak. Nakit kullanımına ilişkin borçlar hakkında işlem tarihi esas alınabilecek. Gecikme faiz oranı, akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçemeyecek. Kefilin sorumluluğunu artırıcı değişikliklerde kefilin yazılı onayının alınması şart koşuluyor.