Sosyal güvenlikte tek çatı dönemi

Çalışma Bakanlığı tarafından 30 Kasım'da Başbakanlığa gönderilen Sosyal Güvenlik yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu.

ANKARA - Çalışma Bakanlığı tarafından 30 Kasım'da Başbakanlığa gönderilen Sosyal Güvenlik yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu. Tasarıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarihe karışıyor, yerine Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturuluyor. Kurum bünyesinde Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası, Primsiz Ödemeler ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlükleri kuruluyor. IMF'nin birinci ve ikinci gözden geçirmeyi tamamlamak için TBMM'ye sunulmasını koşul olarak öne sürdüğü tasarıya göre Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanlık olmak üzere 3 organdan oluşacak. Kamu, sendika ve meslek örgütü temsilcilerinden oluşacak Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu yılda bir kez toplanacak. Yönetim Kurulu'nda da kamu temsilcileri ile işçi, işveren, memur sendikaları ile esnaf ve emekli temsilcilerinden oluşan 11 üye yer alacak.
Yönetim Kurulu her yıl için, prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas olmak üzere asgari borç tutarını belirleyecek. Başkan da ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenleri her yıl kamuoyuna açıklayacak. Kurumun gelirlerini sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri, para cezaları, gecikme zamları ve katılım payları, uzun vadeli sigorta kollarına yapılan devlet katkısı, taşınır ve taşınmaz gelirleri, primsiz ödemeler karşılığı olarak merkezi yönetim bütçesinden yapılan ödemeler oluşturacak.
Kaynak aktarma yok
Kurumun genel yönetim giderleri yıllık toplam gelirinin yüzde 5'ini aşamayacak. Kısa ve uzun vadeli sigorta fonları, genel sağlık sigortası fonları ile primsiz ödemelere ilişkin fonlar hiçbir şekilde birleştiremeyecek ya da birbirlerine kaynak aktaramayacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı personeli, hiçbir işleme gerek kalmaksızın kanunun yürürlük tarihi itibarıyla kuruma devredilecek. Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ve kadroları kademeli olarak en geç üç yıl içinde bu kanuna uygun hale getirilecek.
Kurumun merkez ve taşra teşkilatı için taslakta toplam 29 bin 342 kişilik kadro oluşturulması öngörülürken, Başbakanlık'ta ise söz konusu kadro 3 bin 450 kişi artırıldı.