SSK'ların devri için yasa tamam

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini öngören yasal düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. SSK, devir bedelini 10 yılda alacak.

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT, üniversiteler ve mahalli idareler gibi kurumlar hariç olmak üzere SSK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesindeki hastaneler Sağlık Bakanlığına devredilecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa uyarınca hastanelerin bedelleri SSK'ya 10 yıl içerisinde ödenecek. Ödemenin nasıl yapılacağı Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
Hastanelerin devri için, kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde oluşturulacak komisyonlarda Maliye ve Sağlık Bakanlığı'ndan birer kişi; hastanesi devredilen kamu kurum ve kuruluşundan da iki kişi görev yapacak. Komisyonlar tarafından sağlık birimlerinin devre konu taşınırları, taşınmazları, taşıtları ve mevcut personeli tespit edilerek tutanağa bağlanacak. Komisyonda kararlar oyçokluğuyla alınacak. Oyların eşit olması halinde, aynı zamanda komisyona başkanlık edecek olan Maliye Bakanlığı temsilcisinin oy kullandığı tarafın görüşü esas alınacak.
Devredilen sağlık birimleri ile bunlara ait taşınır, taşınmaz ve taşıtlardan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına şartlı olarak bağışlananların, devirden sonra da bağışlama şartlarına uygun olarak kullanılmasına devam edilecek.
Sağlık yardım sandıklarına ait mal varlıklarının devranılması için bu sandıkların kabul etmesi şartı öngörülüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin, Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri ile bu işlemlerle ilgili gerekli düzenlemeyi yapmaya Maliye Bakanlığı yetkili olacak.
Personelin durumu net
Devredilen sağlık birimlerinde 15 Ekim 2004 tarihinde sürekli işçi kadrolarında çalışan personel, devir tarihi itibarıyla kadroları ile Sağlık Bakanlığı'na devredilecek.
Sağlık Bakanlığı'na geçmek istemeyen işçilerin kanuni hakları ödenerek kurum ile ilişikleri kesilecek. Aynı tarih itibarıyla, devredilen sağlık birimlerinde çalışan memurlar ile sözleşmeli porsenel, devir tarihi itibarıyla kadroları ile Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. Sağlık personeline geçenlerin maaş ve özlük haklarında bir kayıp olmayacak. Personele devir tarihinden sonra yapılması gereken aylık veya ücret ödemeleri Sağlık Bakanlığı'nca yapılacak ve bu ödemeler hakkında kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşmaya gerek olmayacak.
Bu kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesna olacak. Öte yandan Emek Platformu üyeleri, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrine ilişkin yasa tasarısını, protesto etmek amacıyla dün çeşitli illerde gösteriler düzenledi ve açıklamalar yaptı.