Stopajda sorumlu aracı

Maliye Bakanlığı, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerle, tahvil, bono mevduat faizleri...

ANKARA - Maliye Bakanlığı, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerle, tahvil, bono mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin yüzde 15 vergilendirilmesine açıklık getiren bir tebliğ hazırladı. Tebliğde, hangi gelirlerin gelir vergisi stopajına tabi tutulacağı, stopajın kimler tarafından yapılacağı ve hangi aralıklarla beyan edilerek ödeneceğine ilişkin esaslar düzenlendi.
Sözkonusu tebliğe göre bankalar ve aracı kurumlar, yanıltıcı bilgi nedeniyle doğan vergi kaybından sorumlu olacaklar.
Fonların istisnası kalktı
Bankaların mevduat faizleri, özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları ve repo kazançları üzerinden yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.
Menkul kıymetler yatırım fonlarıyla, menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının katılma belgelerinin kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan portföy kazançlarından yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılacak. Bu fon ve ortaklıklar, 31 Aralık 2005 tarihinde mevcut olan portföylerini, bu tarihten sonra alıp satacakları menkul kıymetlerden ayrı olarak takip etmekle yükümlü olacak.
Kesinti üç ayda bir
Bankalar ve aracı kurumlar, üçer aylık dönemlerde kesinti (tevkifat) yapacak. Tevkifat matrahı tespit edilirken işlem günündeki bilgiler esas alınacak, tevkifat alım-satıma ilişkin takas tarihinde yapılacak. Kesilen vergiler, tevkifat dönemini izleyen ayın 20'nci günü akşamına kadar vergi dairesine beyan edilerek, 26'ncı güne kadar ödenecek.
Banka ve aracı kurumlarca yapılacak olan tevkifatta her kurumun sorumluluğu, kendisine gelen bilgi-belgeyle sınırlı tutulacak. Bu durumda eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybı, cezalı olarak, bildirimi yapan kişi-kurum yada kuruluştan alınacak.
Bankalar veya aracı kurumların kendi portföylerinde bulunan menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçlarından elde ettikleri kazançlardan kesinti yapılmayacak. Banka, kendi portföyündeki menkul kıymeti başka bankaya satarsa bankanın elde ettiği gelirden tevkifat yapılmayacak. Ancak sözkonusu banka, başka bir banka veya aracı kurum aracılığıyla menkul kıymet satın alırsa bu menkul kıymetlerden elde edeceği gelirden sorumlularca tevkifat yapılacak.
VOB'da vergi yok
İzmir'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında, 2006 yılında yapılan olan işlemlerden sağlanan kazançlar için tevkifat oranı sıfır olarak uygulanacak. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymet veya sermaye piyasası aracına ilişkin işlemlerde, tevkifat matrahının tespitinde alış ve satış bedeli olarak işlem tarihindeki YTL karşılıkları esas alınacak. Döviz cinsinden ihraç edilenler için kur farkı dikkate alınmayacak.
İşlemler toplanacak
Üç aylık dönem içerisinde aynı türden menkul kıymet veya sermaye piyasası aracıyla ilgili birden fazla alım-satım işlemi yapılmışsa tevkifatta tek bir işlem olarak dikkate alınacak. Üç aylık dönemde aynı sermaye piyasası aracıyla yapılan işlemler toplanarak beyan edilecek ve ödenmesi gereken vergi hesaplanacak.
Zararlar devredecek
Bazı işlemlerden zarar edilmesi nedeniyle tevkif yoluyla kesilen vergi, ödenmesi gereken vergiden fazlaysa kesilen vergi müşterinin hesabına aktarılacak. Üç aylık dönem sonucunda zarar oluşmuşsa zarar izleyen üç aylık döneme takvim yılı aşılmamak kaydıyla devredilebilecek. Takvim yılının son üç aylık döneminde oluşan zarar ise izleyen döneme aktarılamayacak.