Tedavi katılım payı sonraki maaştan kesilecek

Tedavi katılım payı sonraki maaştan kesilecek
Tedavi katılım payı sonraki maaştan kesilecek

Kamu görevlisinin tayini durumunda sağlık harcamaları yeni çalışma yerine bildirilecek.

Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre muayene katılım payları kamu görevlilerinin takip eden aydaki aylık veya ücretlerinden kesilmek üzere aylıklara ait ödeme belgesi üzerinde gösterilecek

ANKARA - Kamu görevlilerinin muayene katılım payları, kamu görevlilerinin takip eden aydaki aylık veya ücretlerinden kesilmek üzere aylıklara ait ödeme belgesi üzerinde gösterilecek. Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile gelen düzenlemeler şöyle:
Ödeme sonraki ayda: Kamu görevlilerinin muayene katılım payının tahsiline ilişkin işlemlerde, sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen faturalardaki muayene bilgileri esas alınarak muayene katılım payı kesinti listesi düzenlenecek. Bu payın eczanelerden gelen reçeteler esas alınmak suretiyle hesaplanacak kısmı da gerekli tahakkuk işlemleri yapılarak, kamu görevlilerinin takip eden aydaki aylık veya ücretlerinden kesilmek üzere aylıklara ait ödeme belgesi üzerinde gösterilecek.
Bordroda görünecek: Harcama birimlerinde aylıkların tahakkukunu yapmakla görevli birimlerce katılım payı tutarları, bordronun ‘kesintiler’ sütununda gösterilecek ve düzenlenen muayene katılım payı kesinti listesi, aylıklara ilişkin ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe birimine gönderilecek.
Tayin ve izin durumunda: Kamu görevlisinin tayin olması halinde, gerekli evraklar yeni görev yerine gönderilerek kesintinin yapılması sağlanacak.
İstifa halinde: Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin ayakta muayene hizmeti almasından sonra kamu görevlisinin istifa etmesi halinde, katılım payı tutarı kişi adına borç kaydedilerek tahsili sağlanacak.
Emeklilik durumunda: Emekli olması halinde, fatura, muayene katılım payı kesinti listesi ve varsa eczanelerden gelen reçetelerin birer örneği Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilecek, Kurumca emekli aylığından yapılan kesinti bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca ilgili yere gönderilecek. Ölümü halinde, katılım payı kayıtlara alınmayacak ve takip edilmeyecek.
Kesinti miktarları: Aylıklardan her ay için yapılacak kesinti miktarı, onaltı yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yüzde yirmisini geçmeyecek. Katılım payının bu miktardan fazla olması halinde, aşan tutar kamu görevlisinin sonraki aylıklarından kesilmeye devam edilecek. Katılım paylarına ilişkin yersiz bir kesintinin yapılıp yapılmadığının tespiti gerektiğinde talep üzerine maaş mutemetliklerince kamu görevlisine bilgi verilecek.
Yeşil kartlılar: Yeşil kart sahiplerinin katılım payları, reçete ile eczaneye müracaat esnasında kurumla anlaşması bulunan eczanelerce, göz muayenelerine ilişkin katılım payları ise müracaat esnasında gözlükçü tarafından tahsil edilecek ve bunlar tarafından düzenlenecek ve faturaya eklenecek döküm listelerinde gösterilecek.
Gözlükçüde ödenecek: Gözlük cam ve çerçeve bedeline ilişkin katılım payı gözlükçü tarafından alınacak ve faturada katılım payına yer verilmeyecek. (Radikal)