Telekom'un satışına vize

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Özelleştirme Yasalarıyla ilgili değişikliklerin iptaline yönelik istemini reddederek Telekom'un yabancı şirketlere satışına vize verdi.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Özelleştirme Yasalarıyla ilgili değişikliklerin iptaline yönelik istemini reddederek Telekom'un yabancı şirketlere satışına vize verdi. Yüksek Mahkeme, bu alanla ilgili hiçbir düzenlemeyi iptal etmezken, limanların özelleştirilme ihalelerine yabancıların da katılmasına olanak sağlayan düzenlemeyi de Anayasa'ya uygun buldu.
Böylece Galataport'un aralarında Ofer Grubu'nun da bulunduğu yatırımcılara ihale edilmesinin da yolu açılmış oldu. Ret kararlarıyla Danıştay'ın Telekom'un satışına ilişkin ihaleyi onaylayan karara yapılan itirazı ret ihtimali de oldukça yükseldi. CHP, 16 Haziran 2004 tarihli 5189 sayılı yasanın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti. CHP'nin iptal istemleri, Anayasa Mahkemesi'nin dünkü toplantısında ele alınarak sonuçlandırıldı.
6.55 MİLYAR DOLARLIK DAVA: Genel özelleştirme politikaları dışında, Telekom'un yüzde 55'lik hissesinin Oger Telecom'a 6 milyar 550 milyon dolara satılmasıyla ilgili davanın seyrini etkilemesi bakımından çok önemli görülen davada alınan kararı Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç kamuoyuna açıkladı.
Buna göre, Anayasa Mahkemesi, 5189 sayılı yasanın 2.maddesiyle 406 sayılı Kanun'un ek 17.maddesindeki "Devamı süresinde tekel mahiyetinin yaratabileceği sakıncalar da dahil" ve "Aynı maddenin 3. fıkrası" ibarelerinin çıkarılmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oyçokluğuyla reddetti.
Mahkemenin 406 sayılı yasadan çıkarılmasına böylece onay verdiği 3. fıkra "Yabancı, gerçek ve tüzelkişilerin Türk Telekom'daki hisse oranı yüzde 45'i geçemez ve bunlar doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin çoğunluk hisselerine sahip olamazlar" hükmünü içeriyordu. Dolayısıyla yapılan düzenleme Telekom'un özelleştirilmesine ve çoğunluk hisselerinin yabancılara geçmesine dayanak oluşturuyordu.
Anayasa Mahkemesi, kanunun 4. madde ile 406 sayılı kanunun ek 29. maddesinde yapılan değişikliğe göre 2. kıtasının 1. cümlesinin iptaline ilişkin istemi 'bu konuda karar verilmesine yer olmadığı' görüşüyle sonuçlandırdı.
Aynı yasanın 5. maddesiyle eklenen ek 33. maddenin 4. kıtasında yer alan 've (a) lehe' sözcüğünün iptal istemini oybirliği ile reddedip Anayasa Mahkemesi, yasanın 6. maddesi ile 406 sayılı kanuna eklenen geçici 8. maddenin 1 ve 3. fıkralarının iptal isteminin yine oybirliği ile reddetti.
2'YE KARŞI 9 OYLA: Ret kararlarının çoğunda oybirliği sağlayan 11 üyeli Anayasa Mahkemesi'nde özelleştirmeyle ilgili kimi düzenlemelere iptal isteyen üye sayısının 2'yle sınırlı kalması dikkat çekti. (Radikal)
Galataport da tamam
Mahkeme, 5189 sayılı yasanın 12. maddesiyle 4046 sayılı yasanın 37. maddesinin (a) bendinde yer alan ve "limanların mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirmelerinde Türk uyruklu gerçek ve tüzelkişiler yararlanabilir" ibaresi ile aynı bendin son cümlesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini ise oyçokluğu reddetti. Böylece, Anayasa Mahkemesi, limanların özelleştirilmesine yabancıların da katılmasına vize vermiş, bu yasaya dayanılarak yapılan ihalelerin iptal olasılığını da ortadan kaldırdı. Düzenleme aralarında Ofer Grubu gibi yabancı ların bulunduğu konsorsiyuma Galataport'un ihale edilmesinin de yolunu açtı.
'Problem kalmadı'
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kılıç, gazetecilerin "Böylelikle Telekom'un satışına vize verilmiş mi oldu?" sorusuna, "Vize verilmiş oldu. Anayasa Mahkemesi açısından problem yok" yanıtını verdi, geri kalan bölümün Danıştay'ın işi olduğunu söyledi.
Danıştay 13. Dairesi, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin blok satışına ilişkin ihale komisyonu kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti. Türk Haber-İş Sendikası, bu karara itiraz edince dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gitmişti. Kurul, 17 Kasım 2005'te, 5189 sayılı yasanın iptali amacıyla CHP tarafından açılan ve Türk Telekom'un özelleştirilmesine olanak tanıyan hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan bu davanın sonucunun beklenmesine karar vermişti. Danıştay Genel Kurulu, dün açıklanan karar uyarınca şimdi Telekom'un satışına itirazı sonuçlandıracak.