Tüpraş ihalesi hukuka uygun

Danıştay 13. Dairesi, Tüpraş'ın özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararı, ihale ilanı, ihale şartnamesi ve satışa ilişkin ihale komisyonu kararının iptal talebini reddetti. Davacı sendika isterse karara karşı Dava Daireleri Kurulu'nda itiraz etme hakkına sahip.

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı, ihale ilanı, ihale şartnamesi ve satışa ilişkin ihale komisyonu kararının iptal istemini reddetti.
Edinilen bilgiye göre, Petrol İş Sendikası'nın Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin özelleştirilmesine olanak tanıyan dört işlemin iptali istemiyle açtığı dava, esastan sonuçlandı. Böylelikle Danıştay'dan, Tüpraş için vize çıkmış oldu. Ancak sendika karara karşı Dava Daireleri Kurulu'nda itirazda bulunabilecek. İtiraz kabul edilirse, dava yeniden 13. Daire'de görüşülecek. Danıştay 13. Dairesi, "Tüpraş'ın yüzde 51'inin özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararı, ihale ilanı, şartnamesi ve satışa ilişkin komisyon kararının iptal istemini reddetti. Böylece, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun ihale şartnamesi ve satışa ilişkin ihale komisyonu kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı kalkmış oldu.
Petrol-İş: Kararı temyiz edeceğiz
Davacı Petrol İş Sendikası'nın avukatı Gökhan Candoğan, dört kararı da temyiz edeceklerini ve temyiz isteminde yürütmenin durdurulmasını da talep edeceklerini söyledi.İşte 13. Daire'nin ret gerekçeleri
Danıştay 13. Dairesi dört konuda açılan davalardaki iptal istemini hukuki dayanağı bulunmadığını belirterek şu gerekçelerle reddeti:
İHALE ŞARTNAMESİ: Tüpraş üretim ve yatırımlarını piyasa ekonomisi çerçevesinde gerçekleştirecek. Şartnamede üretimin ne şekilde sürdürüleceği ve yatırımların yapılması konusunda hüküm konulmaması özelleştirmeyi hukuken sakatlayıcı bir unsur değil. Devletin iktisadi faaliyetinin azaltılması amacıyla rafinaj faaliyetlerinden çekildiği de göz önüne alınmalı.
İHALE KOMİSYONUNUN KARARI: Değer tespit raporlarının sonucundaki raporlara dayanarak açık artırmayla yapılan görüşmelerde nihai olarak 4 milyar 140 milyon dolar ile en yüksek teklifi veren Koç-Shell girişim grubuna satılmasına karar verildi. İhale komisyonunun bu kararında hukuka aykırı bir yön bulunuyor.
ÖYK KARARI: Kamu tüzelkişilerinin mülkiyetindeki işletmelerin özelleştirilmesini kanuna bırakan Anayasa kuralı uyarınca 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu'nda yer alan ilkelere uygun ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak amacına uygun biçimde devletin sahip olacağı imtiyaz haklarını da belirleyerek tesis edilen ÖYK kararında hukuka aykırılık bulunmuyor.
İHALE İLANI: İhale şartnamesi kamuoyuna açıklandı. Bu nedenle ihale ilanında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır.