Türk Telekom satışına vize

Danıştay'dan 6 milyar 550 milyon dolarlık Türk Telekom özelleştirilmesine şimdilik onay çıktı.

ANKARA - Danıştay'dan 6 milyar 550 milyon dolarlık Türk Telekom özelleştirilmesine şimdilik onay çıktı. Danıştay, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin Oger Telecom'a satılmasına ilişkin ihale komisyonu kararının yürürlüğünün durdurulması istemini oybirliğiyle reddetti. Davayı açan Haber-İş Sendikası karara itiraz edeceğini açıkladı.
Danıştay 13. Daire aralarında Haber-İş ile KESK'e bağlı Haber-Sen'in de bulunduğu sendikaların açtığı satış kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle ilgili davada ilk aşamayı sonuçlandırdı. Daire, Türk Telekom'un yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satılmasına ilişkin ihale komisyonu kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Dairenin aldığı ret kararında oybirliğiyi sağlaması da dikkat çekti. Ret kararı, taraflara tebliğ edildi.
Danıştay 13.Daire, Türk Telekom'un blok satışına ilişkin komisyon kararının iptaline yönelik istemi ise daha sonra karara bağlayacak. Danıştay'ın yürürlüğü durdurma istemini reddettiği kararı bu aşamada kesin nitelik taşımıyor. Haber- İş'in karara itirazı ise üst kurul sıfatıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda görüşülecek.
İptal işareti ama, kesin değil
Piyasaların merakla beklediği ve Özelleştirme İdaresi'nin "İptali sıkıntı yaratır" şeklinde açıklama yaptığı yürütmeyi durdurma kararını üstelik oybirliğiyle alması, Danıştay'ın esas incelemesinde de Telekom'un satışına vize vereceği, dolayısıyla iptal istemini de reddedebileceğine güçlü kanıt olarak gösterilmekle birlikte, bunun aksi de olanaklı gösteriliyor. Bu yüzden, Türk Telekom'un özelleştirilmesiyle ilgili son söz, davayla ilgili esas kararla belirlenecek.
İşte kararın gerekçeleri
Engel yok: Türk Telekom'un hisselerinin satışını düzenleyen yasa ve bakanlar kurulu kararında blok olarak gerçek ya da tüzelkişilere, bu kapsamda yabancıya satışını engelleyen bir kural yoktur.
İmtiyazlı hisse satılmadı: Usulüne uygun olarak yapılması şartıyla imtiyazlı hisse dışındaki hisselerin satılmasında hukuka aykırı bir yön yok. TSK'nın kendi haberleşme altyapısı Türk Telekom altyapısından bağımsız hale getirildi.
Değerlendirme bilimsel: İhale sürecinde ise Türk Telekom'un değer tespit çalışmaları uluslararası kabul görmüş değerleme yöntemlerinden 'karşılaştırmalı piyasa değerlemesi' ve 'indirgenmiş nakit akımları' yöntemleri ile bilimsel olarak yapıldı ve hazırlanan rapor yeterli görülerek değer tespit komisyonunca onaylandı.
Kamu yararına uygun: Satışta Telekom hisselerinin yüzde 100'üne tekabül eden değerin konsorsiyum ve değerleme komisyonu raporlarında belirlenen miktarın da üzerine çıkılarak 9 milyar ABD Doları olarak belirlenmesi karşısında, bu konudaki takdir hakkının hukuka ve kamu yararına uygun kullanıldı.
Rekabet tam: İhalede verilen son teklifle Türk Telekom'un hisse değeri için daha önceden saptanan tutardan yaklaşık yüzde 30 fazla oldu ve bu şekilde rekabete imkan sağlandı, kamu yararı gözetildi.