Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul metrosunu DEVRALABİLİR!

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul metrosunu DEVRALABİLİR!
Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul metrosunu DEVRALABİLİR!
Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerini devralıp ve tamamlayabilecek.

Her bir proje için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, yapımı süren projeler bakımından, yüklenicilerin 13 Temmuz 2010’dan önce belediyelerle imzaladığı sözleşmeleriyle, aynı şartlarda işi yürütmeye yazılı olarak muvafakat etmeleri kaydıyla Bakanlık, söz konusu projeyi mevcut sözleşmeleriyle devir alınmasına karar verebilecek.

Muvafakat sağlanamazsa belediyeler, mevcut sözleşmelerini fesih veya tasfiye etmek kaydıyla Ulaştırma Bakanlığı’ndan işin devralınmasını talep edebilecek.

AYRINTILAR:

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerini devralıp ve tamamlayabilecek. Her bir proje için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, yapımına devam edilmekte olan projeler bakımından, yüklenicilerin 13 Temmuz 2010 tarihinden önce belediyelerle imzalanan sözleşmeleriyle, aynı şartlarda işi yürütmeye yazılı olarak muvafakat etmeleri kaydıyla Bakanlık, söz konusu projenin mevcut sözleşmeleri ile devir alınmasına karar verebilecek.

Muvafakat sağlanamazsa belediyeler, her türlü hukuki ve sözleşmeden kaynaklı sorumluluk kendilerinde kalmak üzere, mevcut sözleşmelerini fesih veya tasfiye etmek kaydıyla Ulaştırma Bakanlığı’ndan işin devralınmasını talep edebilecek.

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesince şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma Bakanlığı’nca devralınması ve tamamlanmasını müteakip devriyle ilgili usul ve esasların belirlemek amacıyla hazırlanan Karar’a göre her bir proje için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, yapımına devam edilmekte olan projeler bakımından yüklenicilerin, 13 Temmuz 2010 tarihinden önce belediyelerle akdedilmiş bulunan sözleşmeleriyle, aynı şartlarda işi yürütmeye yazılı olarak muvafakat etmeleri kaydıyla Bakanlık, söz konusu projenin mevcut sözleşmeleri ile devir alınmasına karar verebilecek. Bu durumda, yükleniciler sözleşmelerinde yer alan hakların dışında Bakanlığa karşı yeni bir hak iddiasında bulunamayacak. Söz konusu muvafakatın sağlanamaması halinde belediyeler, her bir projenin devri bakımından ayrı ayrı geçerli olmak üzere, her türlü hukuki ve sözleşmeden kaynaklı sorumluluk kendilerinde kalmak üzere, mevcut sözleşmelerini fesih veya tasfiye etmek kaydıyla Ulaştırma Bakanlığı’ndan işin devralınmasını talep edebilecek. Bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla belediyece birden fazla sözleşme akdedilmiş olması halinde, yüklenicilerden bir kısmının yazılı olarak muvafakat vermemesi durumunda muvafakat verilmeyen işler bakımından fesih veya tasfiye yoluna gidilebilecek.

-DEVRALMA YETKİSİ VERİLEN PROJELER-

Bu Karar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin projeler yer alıyor. Bakanlık tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin devralma yetkisi verilen projeler şöyle:
“2009E060020 proje nolu Bakırköy (İDO)-İncirli-Kirazlı Metro Hattı; 2007E060040 proje nolu Bakırköy-Beylikdüzü Metro Hattı; 1999E060240 proje nolu Otogar-Bağcılar-İkitelli Metro Hattı.

-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN PROJELERİ-

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın devralma yetkisi verilen projeler ise şöyle sıralandı:

“Ankara Metrosu 2. Aşama (M2): Kızılay-Çayyolu-2 İstasyonu arası metro hattı; Ankara Metrosu 3. Aşama (M3): Batıkent-Sincan (OSB İstasyonu) arası metro hattı; Ankara Metrosu 4. Aşama (M4): Tandoğan (TCDD Ankara Garı)-Keçiören (Gazino İstasyonu) arası metro hattı. Ayrıca Ankara Metrosu 3. Aşama Elektro-Mekanik İşleri ile M2, M3, M4 arasının sinyalizasyon sistemlerinin yapılması ve M1 sisteminin yeni sisteme uyumunun sağlanması için gerekli revizyonların yapılması işi.”

Söz konusu bu projelerin devralınabilmesi ve her bir hattın işletmeye açılarak hizmet verebilir hale getirilebilmesi için ihale edilmiş olan veya ihale edilmesi gereken altyapı inşaatlarında, hat işlerinde, hat yapılarında, istasyonlarda (bina elektrik ve mekanik tesisatları, yürüyen merdivenler, asansörler ve benzeri), elektro mekanik sistemleri, hatların işletilmesi için gerekli depo sahalarının inşa edilmesinde, bunlarla ilgili kamulaştırma işlemleri dahil olmak üzere her türlü etüt, proje, iş ve işlemlerin yapılması, yaptırılması, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin satın alınmasında, söz konusu hatlarda kullanılacak araçların temini ve bu amaçlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında Bakanlık yetkili olacak.
-HER BİR PROJENİN DEVRİ İÇİN AYRI AYRI PROTOKOL DÜZENLENECEK-
Devir alma işlemi belediyelerle Bakanlık arasında düzenlenecek protokollerle gerçekleştirilecek. Her bir projenin devri için ayrı ayrı protokol düzenlenecek. Belediyeler, bu Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlığa devrettikleri projeler dolayısıyla devir tarihine kadar yapılmış bulunan iş ve işlemlerle, harcamalarını Bakanlıktan talep edemeyecek.

-MEVCUT ALTYAPI TESİSLERİNDE DEĞİŞİKLİK-

Bu Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından yerine getirilecek iş ve işlemler açısından zorunluluk doğması halinde, belediyelere ait atıksu, temizsu, doğalgaz tesisleri gibi kentsel altyapı tesisleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait telekomünikasyon, elektrik, doğalgaz ve petrol boru hatları gibi altyapı tesislerinin yer değiştirmesine Bakanlık yetkili olacak. Söz konusu kuruluşlar, Bakanlık tarafından bu amaçla kendilerine yapılacak talepleri geciktirmeksizin yerine getirecek.
-KONTROL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-

Bakanlık, projelerin yapımı süresince belediyelerin yapı kontrol elemanlarından veya kontrol ve danışmanlık hizmetlerinden, düzenlenen protokoller çerçevesinde yararlanabilecek.
Projelerin yapımı dolayısıyla belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları arasında akdedilmiş bulunan protokoller, mevcut hükümleri ile Bakanlık tarafından ayrıca başka bir işleme gerek kalmaksızın devralınmış sayılacak. Ancak, mevcut protokollerde belediyelerce yerine getirilmesi öngörülen yükümlülükler ilgili belediyeler tarafından yerine getirilmeye devam edilecek.

-MÜLKİYET DEVRİ-

Projenin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlığın bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetin devri maliyet bedeli üzerinden gerçekleştirilecek. Devir işlemi Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak düzenlenecek protokol ile yapılacak. Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar, tüm brüt gelirlerini Hazine Müsteşarlığınca belirlenen banka hesabına aktarır. Hazine Müsteşarlığı ve belediyelerle birlikte belirlenecek periyotlarda bu hasılatın yüzde 15’i Hazine Müsteşarlığının hesaplarına aktarılır. Kalan miktar devralan kuruluş hesaplarına intikal ettirilecek.
Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin veya belediyenin sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirket olması halinde ve herhangi bir sebeple faaliyetlerinin sonlandırılması halinde, bu Karar kapsamında ilgili kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler ilgili belediye tarafından üstlenilmiş sayılacak. Bu husus Bakanlık ile belediyeler arasında yapılan protokollerde de ayrıca belirtilecek.(ANKA)

bigPara.com