Uzman kamu personeline esnek çalışma modeli getiriliyor

Uzman kamu personeline esnek çalışma modeli getiriliyor
Uzman kamu personeline esnek çalışma modeli getiriliyor

Hangi kamu kurumunun hangi nitelikleri haiz, ne kadar personele ihtiyaç duyduğu tespit edilecek ve bu ihtiyaçlara göre personel istihdamı yoluna gidilecek.

Yeni düzenlemede, uzman kamu personelinin farklı kuruluşlarda görevlendirmelerine olanak tanıyan esnek çalışma modeli uygulanacak. Personel dağılımı yeniden düzenlenerek, vatandaşa doğrudan hizmet verilen yerlerdeki personel açığı giderilecek

ANKARA - Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın 2009 Yılı Performans Programı, çalışmaları bir süredir devam eden yeni Personel Rejimi’nin ana hatlarını ortaya koydu. Kamu personel sisteminde köklü değişikliklere gidiliyor.
Yeni düzenlemede, uzman kamu personelinin farklı kuruluşlarda görevlendirmelerine olanak tanıyan esnek çalışma modelinin de uygulamaya konulması planlanıyor. Yeni sistemde kurum içi, kurumlararası ve bölgelerarası personel dağılımı yeniden düzenlenerek, vatandaşa doğrudan hizmet verilen noktalardaki personel açığı giderilecek.

Eksiklikler tespit edilecek
Kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam profillerinin tam olarak analiz edilmesinin, kamu personelinin merkez, bölge, il, ilçe, yurtdışı şeklindeki idari bölümler ve hizmet birimleri bazında dağılımının tespit edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken programa göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyon bilgilerinin merkez, bölge, il, ilçe, yurtdışı hizmet birimleri itibarıyla tespit çalışması yapılacak.
Bu şekilde istihdam fazlası veya yeterli personeli bulunmayan hizmet birimleri tespit edilerek, dağılımdaki dengesizliğin giderilmesine yönelik öneriler hazırlanacak ve kurumlarla müşterek çalışmalar yapılacak. Programda, kamu yönetiminin önemli sorunlarından birisinin personel rejimi vasıtasıyla tüm kurum ve kuruluşlar arasında uyum ve dengeyi sağlamak olduğu belirtilerek, “Modern personel yönetimi anlayışı içerisinde personel rejimini gözden geçirmek ve kamunun her kesimini içine alacak şekilde yeniden biçimlendirmek gerekliliği ortadadır’’ denildi. 

5-10 yıllık planlama
Yeni Personel Rejimi’yle hayata geçirilecek diğer düzenlemeler de programda şöyle sıralandı: 
* Kamu kurum ve kuruluşlarında kadro unvanlarının standartlaştırılması ve kodlandırılması sağlanacak, görev tanımları yapılacak. Kamuda iş analizi çalışmalarını yapmak üzere komisyonlar teşkil edilecek
* Komisyonlar gerekli inceleme ve araştırmaları yürütecek.
Bunun sonucunda öncelikle pilot uygulama için seçilecek kamu kurum ve kuruluşları nezdinde hedefe ilişkin unvan standardizasyonu ve görev tanımları yapılarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu çalışmalar sonuçlandırılacak
* Kalkınma planlarının süresi, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak üzere kamu kesiminde insan gücü planlaması yapılarak, performansa dayalı yönetim anlayışı geliştirilecek
* Personel performansını ölçmeyi sağlayacak objektif ve saydam standartlar geliştirilecek. Bunun için yabancı ülke personel değerlendirme sistemleri ve uygulamaları da incelenecek. Türkiye şartlarına en uygun standartlar, görev özellikleri de dikkate alınarak geliştirilecek
* Kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte personel istihdamı temin edilecek ve değişen şartlara uyumlu etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacak
* Kamu kurumu ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen şartlara uyum sağlanması için etkili stratejik insan kaynakları planlaması yapılması büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede yapılacak kapsamlı plan sayesinde 5 yıllık, 10 yıllık öngörülerle hangi kamu kurumunun hangi nitelikleri haiz, ne kadar personele ihtiyaç duyduğu tespit edilecek ve bu ihtiyaçlara göre personel istihdamı yoluna gidilecek
Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik araştırmalar yapılacak ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecek. (aa)

Yükselmede kariyer ve liyakata bakılacak
* Kamu personelinin kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak, görevden yükselme ve unvan değişiklikleri sağlanacak. Eğitim ve sınav şartına bağlanan hiyerarşik kadrolarla öğrenimle ilişkili unvanlı kadrolara yapılacak atamalar kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yapılacak.
* Kamudaki personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği şeklinde yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar daha objektif kıstasları ihtiva edecek şekilde geliştirilecek
lKamu kurum ve kuruluşları tarafından bütçe imkânları çerçevesinde her yıl uluslararası kuruluşlar ile yabancı ülkelere ait kuruluşlarda yetiştirilmek amacıyla devlet memurlarının gönderilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu karar taslakları hazırlanıyor l  Kamu personelinin eğitimiyle ilgili yeni bir teşkilat olarak
kurumlar arası Eğitim ve Kongre Merkezi yapılacak
*  Kamu yönetimiyle ilgili araştırma ve incelemeler yapılacak.
Personel rejiminin işleyişini etkileyen temel problemlerin tespit edilmesi ve saptanan sorunlara
ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla araştırma ve incelemelerde bulunulacak