Yabancıya satış yasası tamam

Yabancılara mülk satışına Anayasa Mahkemesi kararı gereği sınırlamalar getiren yasa, Meclis'ten çıktı. Uygulamada 'karşılıklılık' esası gözetilecek.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yabancılara mülk satışında sınırlama öngören yasa Meclis'te kabul edildi. İptal kararı 26 Temmuz 2005'te yürürlüğe girdiği için, yeni düzenleme de bu tarihten geçerli olarak yürürlüğe girecek. Böylece temmuzdan bu yana yabancılara satılan araziler, yeni yasa çerçevesinde değerlendirilecek. TBMM Genel Kurulu'nda önceki gece kabul edilen yasada şunlar yer alıyor:

 • Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanılmak üzere, uygulama imar planı veya mevzi imar planı içinde bu amaçlarla ayrılan taşınmazları alabilecek. Sınırlı ayni hak tesisinde de aynı koşullar geçerli.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişinin ülkede edinebileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 2.5 hektarı (25 bin metrekare) geçemeyecek. Bakanlar Kurulu bu rakamı 30 hektara kadar (300 bin metrekare) artırabilecek.
 • Yabancı gerçek kişilerle ticaret şirketlerinin Türkiye'de mülk edinmesine belirli koşullar dahilinde Bakanlar Kurulu'nca sınırlama getirilebilecek. Buna göre, sulama, enerji, tarım, maden, SİT, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma alanları ve flora-fauna özelliği olan hassas alanlarla stratejik yerlerde, ilgili kamu kuruluşlarının teklifi ile yabancılara satış ve ayni hak yasağı konulabilecek.
  Komisyon oluşturulacak
 • Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmaz miktarına da, ülke güvenliği ve kamu yararı bakımından il bazında ayrıca sınırlama getirebilecek. Bu şekilde il bazında, yabancıların edinebileceği taşınmaz miktarı için ilin yüzölçümünün binde 5'ini geçmeyecek oran tespit edebilecek.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi ülke kanunlarına göre kurulan tüzelkişiliğe sahip şirketler dışındakiler, Türkiye'de taşınmaz alamayacak, lehlerine sınırlı ayni hak tesis ettiremeyecek.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının sınırlamalara ilişkin tekliflerini inceleyerek Bakanlar Kurulu'na sunmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu bakanlık bünyesinde, ilgili idare temsilcilerinden oluşan komisyon oluşturulacak.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile tüzel kişiler lehine Türkiye'de taşınmaz rehini tesisinde kayıt ve sınırlama aranmayacak. Söz konusu kayıt ve sınırlamalar, Türkiye ile arasında karşılıklılık olan devlet vatandaşlarının, kanuni miras yoluyla intikal eden taşınmazları için de geçerli olmayacak. Karşılıklılığın tespitinde hukuki ve fiili durum esas alınacak. Bu ilkenin uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz ediniminde vatandaşlarına tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınması esas olacak.
 • Getirilen düzenlemelere aykırı edinilen veya kanuni zorunluluk dışında edinim amacına aykırı kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ile sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığı'nca verilecek süre içerisinde maliki tarafından tasfiye edilecek. Bu yapılmazsa, taşınmazlar, kamu tarafından tasfiye edilerek bedele çevrilecek, söz konusu bedel de hak sahibine ödenecek.
  CHP'lilerin karşı çıktığı yasayla ilgili eleştirileri yanıtlayan Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Özak, Türk asıllı Yunan uyruklu vatandaşlara 11 bin 326 taşınmaz, Yunan uyruklu vatandaşlara bin 20 taşınmaz satıldığını açıkladı. Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Özak, Yunanistan'daki Türklerin satın aldığı gayrimenkullerle ilgili soru üzerine de, "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz, Avrupa'da çok ülkeyle yazışma yaptı, orada yaşayan Türk vatandaşlarının ve yaşamayan Türk vatandaşlarının gayrimenkullerini sordu, cevap aynen şöyleydi: 'Bizde istatistiki bilgi yok, bize şu kadar para gönderin, size bilgi verelim' Bu bilgileri alamadık; bunu söyleyeyim; yani, onlar bizim gibi istatistik tutmuyorlar" dedi.