Yargıtay, kredi kartı borcu için emekli maaşının haczine onay verdi

Yargıtay, kredi kartı borcu için emekli maaşının haczine onay verdi
Yargıtay, kredi kartı borcu için emekli maaşının haczine onay verdi
Emekli maaşına kredi kartı borcu nedeniyle haciz konulan vatandaş açtığı davayı kazandı, ancak banka dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay da "Davacının yürürlükteki yasaları bilerek sözleşmenin her sayfasını ayrı ayrı imzaladığına" dikkat çekerek, hükmü banka lehine bozdu.

BURSA – Emekli maaşının kredi kartı borcunun bulunduğu banka şubesi tarafından bloke edildiğini görünce şok olan vatandaş, banka aleyhine alacak davası açtı. Mahkeme , tüketici Recep P.'i haklı bulunca banka kararı temyiz etti. Davacının yürürlükteki yasaları bilerek sözleşmenin her sayfasını ayrı ayrı imzaladığına dikkat çeken Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kredi isteyen kişinin mali durumu ve maaş gelirine göre borcunun ödenebileceği güvencesiyle kredi veren bankanın alacağının imkansızlaşmasının kötü niyetli bir kredi borçlusunun borcunu hiç ödememesi gibi bir sonuç doğuracağına dikkat çekti.

Ankara 'da yaşayan Recep P., bir kamu bankasının Sincan şubesi ile 4 Şubat 2010'da kredi kartı üyelik sözleşmesi imzaladıktan sonra sırasıyla 29 Nisan 2010'da 8 bin lira, 27 Ocak 2011'de 5 bin 500 lira ve 28 Aralık 2011'de 6 bin 200 lira bireysel kredi çekti. Banka şubesinin kendisine verdiği sözleşmeyi imzalayan Recep P., emekli maaşını da aldığı bankada kredi kartı borcu nedeniyle maaşına bloke konulduğunu öğrenince konuyu yargıya taşıdı. Ankara 2. Tüketici Mahkemesi'nde kamu bankası aleyhine alacak davası açan Recep P., hesabına konulan blokenin kaldırılmasını talep ederek, 3 bin 450,62 liranın davalıdan tahsilini istedi. Davalı banka avukatı mahkemede yaptığı savunmada davacı tüketicinin takip borçlusu olduğunu hesabında bloke olmadığını öne sürdü. Mahkeme, blokenin kaldırılmasına, bilirkişi incelemesi sonucu fazladan kesilen 3 bin 450,62 liranın davacıya iadesine karar verince hüküm, davalı bankaca temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, manifesto niteliğinde bir karara imza attı. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın davacının kredi kartı ile bankadan kullandığı tüketici kredilerini ödememesi üzerine emekli maaşına bloke konulup konulmayacağı, ödenen bedellerin geri istenip istenemeyeceği konusunda olduğuna dikkat çekti.

EMEKLİ MAAŞINA BLOKE KONULMASINA DAİR İMZA VERMİŞ

Davacı tarafından imzalanan sözleşmelerde ve aynı tarihli alınan taahhütnameler ile borcun ödenmemesi halinde banka nezdinde bulunan tüm alacakları, mevduat ve hesapları üzerinde bloke, hapis, mahsup ve takas etme yetkisini davalı bankaya verdiğinin hatırlatıldığı kararda, SGK'dan aldığı maaşının kesilmesine kredinin geri ödemelerinin maaşı üzerinden yapılmasına da muvafakat ettiği belirtildi. Davacının sözleşmeden dönmediğine göre borcu ne şekilde ödeyeceğini de açıklamadığının vurgulandığı Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Bankada bu taahhüde inanarak başka teminat istemeden davacıya krediyi kullandırmıştır. Davalı banka sözleşme hükümlerine göre kesinti yapmıştır. Hemen belirtilmelidir ki davacının bankadan aldığı kredi borcunu sözleşme şartlarına uygun olarak ödememesi halinde sözleşme gereğince kullandırılan kredinin teminatı olarak maaşından kesinti yapılmasını kabul etmesi ve diğer teminat öngören hükümlerin sözleşmeye konulmasına rıza göstermesinin haksız şart olarak kabulü mümkün değildir. Zira davacı yürürlükteki bu yasaları bilerek sözleşmenin her sayfasını ayrı ayrı imzalamış olup, serbest iradesi ile sözleşme şartlarına uygun olarak kredi borcu taksitlerinin bankadan aldığı maaşından kesilmesi için talimat verdiğine göre artık sözleşmenin söz konusu hükmünün müzakere edilerek kararlaştırılmadığı söylenemez."

BANKA; BORCUNU ÖDEYEBİLECEĞİNE GÜVENDİĞİ İÇİN KREDİ VERMİŞTİR

Bankanın yaptığı işlemin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğunun kabul edilemeyeceğinin dile getirildiği Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararında, "Davacının bankadan kullandığı kredi borcunu sözleşme şartlarına uygun olarak ödemesi zorunludur. Davacının taksitlerin maaşından ödenmesini ihtirazı kayıtsız kabul edip daha sonra dava açıp kesinti bedelini geri istemesi hakkın kötüye kullanılması olup iyi niyet kurallarıyla bağdaşmaz. Tüketici haklı bir sebep olmadan sözleşmeyi tek taraflı feshedemez, ifası yapılmış bedellerin iadesini isteyemez, bu şekilde edimin tek taraflı geri istenmesi de hukuken himaye göremez. Aksi halde; kredi isteyen kişinin mali durumu ve maaş gelirine göre borcunun ödenebileceği güvencesiyle kredi veren bankanın alacağının imkansızlaşması, kötü niyetli bir kredi borçlusunun borcunu hiç ödememesi gibi bir sonuç doğacaktır. Hal böyle olunca mahkemece uyuşmazlığın sözleşmeye bağlılık, ahde vefa ilkesi ve tarafları bağlayan sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. İzah edilen sebeplerle davalının temyiz isteğinin kabulüne hükmün davalı yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

(CİHAN)

 

bigPara.com

  http://www.radikal.com.tr/134508813450882

  YORUMLAR
  (2 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  bunların alayı kararsız kasım - genco940

  3300 liranın altında kalan borçlar için icra takibi yapılmayacağı, meselenin Tüketici hakları ile ilgili kurum tarafından verileceği esasa bağlanmışken, Yargıtay olaya müdahale ile eski haline rücu ettirmiştir. Bankaların verdikleri kredinin tahsil edilemeyen kısmının % 80 nin aracı kurumlara sattığı ortada iken işin başına dönülmesi çoklu bilinmeyen sistemin ta kendisi değil mi. Kaynak var mı yok mu emekli ile ilgili bir husus değil.milletten toplananları keyiflerine göre kullanan, emekliye milli gelirden pay vermeyen zihniyet karşısında CHP nin çözüm önerileri olan borçların % 80 nin silinmesine, bayramlarda iki maaş ikramiye verilmesine, Çalışıyor olması halinde maaşından % 15 kesilmemesine, yoksul ailelere en az 720 TL maaş bağlanmasına, asgari ücretin 1500 tl çıkarılmasına, işsizlerin bunların zaman içinde iş dünyası kapsamına alınarak iş imkanı sağlanmasına neden oy vermeyeyim ki. Kaybedecek bir şeyimiz mi var. olmadığını düşünün maaşınızı mı kesecekler mümkün değil, müktesep hakkınız. ya bu kredi kartı, tüketici kredisi, banka devlet fasit dairesinde kanınız emilecek, icralardan kurtulamayacak, ev eşyalarınız vs. icra kanalı ile kesilecek, ya da size sunulan pakete evet deyip derin bir nefes alacaksınız. Milli gelirin % 80 ni yiyen % 20 mutlu azınlıkta ortada kalacak hortumları kesildiği için boğulacaklardır. Beylerin ellerine bakarak 6 ayda bir lütfettikleri 20-30 lira zamla dilenci yerine konulmak artık onurumuza dokunuyor.Milli geliri Hakça eşit bölüşmeye varsanız buyurun yoksa tek kelime ile defolun.

  Emekli maaşına haciz .......Balçovalı - user928332

  Karar doğru olmuş. 5510 sayılı yasada emekli isterse icra müdürlüğünde maaşında kesinti yaptırabilir diye hüküm var.Borçlu sözleşmeyle bunu peşinen kabul etmiş.