Demet Akalın ve Hande Yener'in konser rekabeti

Demet Akalın ve Hande Yener'in konser rekabeti
Demet Akalın ve Hande Yener'in konser rekabeti
Demet Akalın ve Hande Yener, şimdi de konser rekabetine girdi. Eylül ayı itibariyle Akalın 18, Yener ise 17 konser anlaşması yaptı. Demet, 1.1 milyon, Hande ise 900 bin lirayı cebine koyacak.

RADİKAL - De­met Aka­lın ile Han­de Ye­ner ara­sın­da­ki re­ka­bet bit­mek bil­mi­yor. Her alan­da bü­yük çe­kiş­me ya­şa­yan iki­li şu sı­ra­lar ‘kon­ser re­ko­ru­’ re­ka­be­ti ya­şı­yor.

Bugün gazetesinden Gülden Avuç'un haberine göre, Han­de Ye­ne­r’­in ‘Kon­ser re­ko­ru kı­ra­ca­ğı­m’ açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan kon­ser tak­vi­mi­ni açıklayan Aka­lın, ey­lül ayın­da tam 11 kon­ser ve­re­cek. Sah­ne üc­re­ti 60 bin li­ra olan şarkıcı, sa­de­ce 1 ay­da 660 bin li­ra ka­za­na­cak. 6 kon­ser an­laş­ma­sı da­ha ya­pan Akalın, 5 Ekim’deki Kurban Bayramı konseriyle bir­lik­te yaklaşık 400 bin li­ra­yı da­ha ce­bi­ne ko­ya­cak ve toplamda 1.1 milyon lira kazanacak.

TÜRKİYE 'Yİ DOLAŞACAKLAR

Aka­lın, 5 Ey­lü­l’­de İz­mi­r’­de baş­la­ya­ca­ğı kon­ser ma­ra­to­nu­na Bod­rum, An­ka­ra, Es­ki­şe­hir, Al­man­ya, Ams­ter­dam ve Ada­na­’y­la de­vam ede­cek. Han­de Ye­ner de eylül , ekim ve ka­sım ay­la­rı­nı sah­ne­de ge­çi­re­cek. Ey­lülde 9, yıl­ba­şı­na ka­dar top­lam 17 kon­ser ve­re­cek ve 900 bin li­ra­yı ce­bi­ne ko­ya­cak. Ye­ne­r’­in kon­ser ma­ra­to­nun­da ise Kıb­rıs, An­ka­ra, İz­mir, An­tal­ya, Bur­sa’nın ya­nı sı­ra Avus­tur­ya ve İs­viç­re de var.