@omererbil

Mahkeme: Emek sineması kültürel mirastır

Mahkeme: Emek sineması kültürel mirastır
Mahkeme: Emek sineması kültürel mirastır
Emek sineması ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurul'un aldığı yürütmeyi durdurma kararı bilirkişi raporuna dayanılarak verildi. Emek sinemasının tarihi ve kültürel miras olduğu mahkeme kararıyla da tescil edilmiş oldu.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL- Emek sineması ile ilgili Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurul’un aldığı yürütmeyi durdurma kararı bilirkişi raporuna dayanılarak verildi. Gerekçede ise Emek sineması dahil projenin içinde bulunduğu alandaki çok sayıdaki tarihi eser binaya dikkat çekilerek ‘’Dava konusu işlemlerin yürütülmesi halinde tarihi ve kültürel miras olarak nitelendirilmesi söz konusu olan yapılar açısından telafisi güç hatta imkansız zararların doğmasına yol açabilecektir’’ deniliyor. Açıkçası Emek sinemasının tarihi ve kültürel miras olduğu mahkeme kararıyla da tescil edilmiş oldu. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun korumayıp yıkımına onay verdiği Emek sinemasını mahkeme tescilledi. 

Emek Sineması için çok önemli karar

Emek eylemlerinden kimler geçmedi ki!Hatırlanacağı üzere İstanbul Yenileme Alanları Koruma Kurulu Emek sinemasını koruma grubu II olarak tescil etmiş ancak sinemanın üst kata taşınmasına yönelik projeyi de uygun olduğu görüşü ile onaylamıştı. TMMOB Mimarlar Odası’da onaylanan bu projenin yürütülmesinin durdurulmasını istemişti. İstanbul 9. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma isteğini reddetmişti. Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz üzerine mahkeme yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi istedi. Bilirkişi hazırladığı raporda özetle şu sonuca vardı;
‘’Avan projenin 1 / 5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına ( Bu plan 10. İdare Mahkemesince iptal edildi) uygun olduğu, dava konusu karar ve eki projenin taşınmazın tescilli kültür varlığı özelliği, tarihi değeri, iç ve dış görünümleri, karakteri ile kullanım amacına uygun olmadığı, söz konusu projenin kentsel sit alanı olarak belirlenen ve taşınmazın içinde bulunduğu bölgenin tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu olmadığı, dava konusu kararın ve eki projenin kamu yararına uygun olmadığına’’

Mahkeme bilirkişi raporu ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde dava konusu işlemlerde kamu yararı ve hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna vardı. Gerekçe olarak da şöyle denildi; ‘’Dava konusu işlemlerin yürütülmesi halinde tarihi ve kültürel miras olarak nitelendirilmesi söz konusu olan yapılar açısından telafisi güç, hatta imkansız zararların doğmasına yol açılabilecektir. Açıklanan nedenlerle yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.’’

Bu mahkeme kararı İstanbul’da oluşturulan 2 Yenileme Alanları Koruma Kurullarının da asıl amacının yenileme projelerine onay vermek olduğunu ortaya çıkardı. Sulukule, Ayvansaray projeleri de yenileme kurulları tarafından onaylanmış ancak mahkemelerde projeler iptal edilmişti. Asli görevi tarihi eserleri korumak olan kurulun, tescilli yapıların yıkılmasına göz yumması ve bunun mahkemelerde onaylanması bu kurulları kadük hale getirmiştir.