Padi?ah sevişir mi hiç

Padi?ah sevişir mi hiç
Padi?ah sevişir mi hiç
Kültür Ba?kenti Ajansy Sinema Direktörü 'Mahpeyker' filmini yerden yere vurdu

İstanbul 2010 Kültür Baþkenti Ajansý Sinema Direktörü Yusuf Kaplan, baþýnda bulunduðu kurum tarafýndan desteklenen ‘Mahpeyker’ filmi için aðýr eleþtirilerde bulundu.
Kaplan, dün köþe yazarý olduðu Yeni Þafak gazetesinde yer alan ‘Ýnsaf yahu, insaf!’ baþlýklý yazýsýnda, ayný gazetenin iki yazarý Akif Emre ve Salih Tuna tarafýndan ‘Mahpeyker’ filmine iliþkin eleþtirileri yanýtlarken, “Benim Mahpeyker gibi rezil bir filmi onaylamam mümkün mü? Benim kontrolümün dýþýnda bu film gösterime girdi ve Allah’ýn yardýmýyla giþede battý çok þükür” cümlelerine yer verdi.
Kaplan, “Filmi görünce neye uðradýðýmý þaþýrdým. Galasýný protesto ettim; bakan ve diðer zevatýn galaya gitmemelerini söyledim. Proje sahibini derhal ofise çaðýrdým ve yapmasý gerekenleri bir bir ilettim kendisine. Ama yapmadýðý anlaþýlýnca parasýný ödemedim, ödemeyeceðim” diye yazdı. Akif Emre 23 Kasým tarihli yazýsýnda “Muhafazakarlýk adýna, Yeni Osmanlýcýlýk yapanlarýn Kanuni Sultan Süleyman’ý erotik yatak sahnesinde gösteren filme destek olmaktan yüzleri kýzarmadý” diye yazmıştı.
Kanuni değil, 1. Ahmet
Ertesi gün Salih Tuna da Akif Emre’ye destek atarak, “Sultan Süleyman’ý ‘erotik yatak sahnelerinde’ gösteren filmleriniz için kaç milyon dolar harcadýðýnýzý da merak etmiyorum” diye yazdı.
Filmin senaristi ve yapýmcýsý Avni Özgürel ise Radikal’e yaptığı açıklamada “Filmi seyretmedikleri için filmin Kanuni Sultan Süleyman ve eþiyle alakalý olduðunu zanneden (filmdeki padiþah 1. Ahmet) Akif Emre ve Salih Tuna’nýn eleþtirilerine cevaben yayýnladýðý makalede Yusuf Kaplan hakaret ve tehditlerini sürdürüyor” dedi. Kaplan’ýn filmin her aþamasýndan haberdar olduðunu, projeden ‘gururumuz’ diye bahsettiðini belirten Özgürel, “Senaryonun her aşamasını takip eden, ek bütçe temini için gayret sarf eden, seti ziyaret eden Kaplan’ýn husumetinin sebebini anlayamıyorum” þeklinde konuþtu.
Özgürel tartýþmaya neden olan sahnenin senaryoda da yer aldýðýný ve 40 saniye sürdüðünü de belirtti.