Tuba Büyüküstün, Ferzan Özpetek'i İtalyancasıyla etkiledi!

Tuba Büyüküstün, Ferzan Özpetek'i İtalyancasıyla etkiledi!
Tuba Büyüküstün, Ferzan Özpetek'i İtalyancasıyla etkiledi!
Ferzan Özpetek'in yeni filminde rol verdiği Tuba Büyüküstün, ünlü yönetmenin dikkatini söylediği İtalyanca şarkıyla çekti.

RADİKAL- Ferzan Özpetek ’in yeni filminde rol verdiği Tuba Büyüküstün, ünlü yönetmenin dikkatini söylediği İtalyanca şarkıyla çekti.

Bugün 'den Okan Işık'ın haberine göre Tu­ba Bü­yü­küs­tün, Ka­ra Pa­ra Aşk di­zi­sin­de­ki ro­lü için öğ­ren­di­ği İtal­yan­ca­’nın mey­ve­le­ri­ni top­la­ma­ya baş­la­dı.

Dün­ya­ca ün­lü yö­net­me­ni­miz Fer­zan Öz­pe­te­k’­in ye­ni fil­min­de Matt Dil­lon ve Josh Har­nett gi­bi iki star­la baş­ro­lü pay­la­şa­cak olan Bü­yü­küs­tün, son di­zi­sin­de söy­le­di­ği İtal­yan­ca şar­kı sa­ye­sin­de ka­ri­ye­ri­nin en önem­li pro­je­sin­de yer al­ma fır­sa­tı bul­du.

Ya­şa­mı­nı İtal­ya­’da sür­dü­ren Öz­pe­te­k’­in, Bü­yü­küs­tü­n’­ün İtal­yan­ca per­for­man­sı­nı gö­rün­ce et­ki­le­nip kal­bi­ni fet­het­ti­ği or­ta­ya çık­tı.