Fatiha'yı okuyabilir misin?

Fatiha'yı okuyabilir misin?
Fatiha'yı okuyabilir misin?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce, mitingi sonrası başından geçen biri olayı şöyle anlattı: Düzce mitingimizden sonra otomobile binmek için giderken kalabalık içinden birisi bana 'Kılıçdaroğlu bir bekle' deyip bana doğru yaklaştı. 'Oyumu sana vereceğim vermesine ama içim rahat değil. Sen Fatiha'yı okuyabilir misin' dedi. Ben de 'tabii okurum' dedim ve Fatiha Suresini okudum. O zaman 'şimdi içim rahat bir biçimde sana oy vereceğim' dedi.

RADİKAL- Miting için gittiği Düzce'de bir vatandaşın kendisine "Fatiha'yı okuyabilir misin?" şeklinde bir soru yönelttiğini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu , " AKP , vatandaşta öyle bir algı yaratmış ki sanki biz Fatiha okumayı bilmiyormuşuz, sanki kendileri dışında olan herkes dinsiz" ifadelerine yer verdi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Bu se­çi­min bi­zim pen­ce­re­miz­den en önem­li ko­nu­la­rı bi­ze gö­re şöy­le: 1- Va­tan­da­şın sı­kın­tı­la­rı­nı na­sıl çö­ze­ce­ği­mi­zi bi­rin­ci el­den du­yur­mak ol­du. 2- 'CHP pro­je üret­mi­yo­r' al­gı­sı­nı ta­ma­men yık­tık. 3- 'CHP, Cum­hu­ri­yet, Ata­türk, la­ik­lik­ten baş­ka şey­le uğ­raş­ma­z' al­gı­sı­nı yık­tık. 4- 'CHP in­san­la­rın ya­şam tar­zıy­la, kı­lık-kı­ya­fe­tiy­le il­gi­le­nir, ya­sak­lar ge­ti­ri­r' al­gı­sı­nı yık­tık. 5- 'CHP Tür­ki­ye­'nin ge­le­ce­ği­ni dü­şün­mez, ye­te­ri ka­dar eko­no­mi­yi kav­ra­ma­z' al­gı­sı­nı pro­je­le­ri­miz­le yer­le bir et­tik. İş dün­ya­sı ve üre­ten ke­si­mi ge­li­rin hak­ça bö­lü­şü­le­ce­ği bir mo­del­le ya­nı­mı­za çek­me­ye ça­lış­tık. Bu­nun olum­lu et­ki­le­ri­ni Tür­ki­ye­'nin her ilin­de gö­rü­yo­ruz. So­nuç­la­rı­nı san­dık­ta top­la­mak is­ti­yo­ruz.

"EN ÇOK SAKARYA'DA ŞAŞIRDIM"

Mi­ting­le­ri­miz sı­ra­sın­da be­ni en çok şa­şır­tan Düz­ce ol­du, Ada­pa­za­rı ol­du. Mil­let­ve­ki­li­mi­zin bu­lun­ma­dı­ğı bu il­de ina­nıl­maz bir coş­ku var­dı. Sa­kar­ya da öy­ley­di. Mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ma­dı­ğı­mız il­ler­den mil­let­ve­ki­li çı­kar­mak bi­zim için sür­priz ol­ma­ya­cak. Şan­lı­ur­fa­'dan, Ri­ze­'den, Düz­ce­'den, Kar­s'­tan, Iğ­dı­r'­dan ve birçok il­den mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ca­ğı­mız gi­bi, di­ğer il­ler­de de mil­let­ve­ki­li sa­yı­mı­zı ar­tı­ra­ca­ğız. İz­mi­r'­de. An­ka­ra­'da du­ru­mu­muz çok iyi. İs­tan­bu­l'­da 1. ve 3. Böl­ge'­de du­ru­mu­muz güzel. 2. Böl­ge'­de bi­raz ek­sik­lik­le­ri­miz var oraya da ağır­lık ve­ri­yo­ruz. An­ka­ra, İs­tan­bul, İz­mi­r'­de in­şal­lah bi­rin­ci par­ti ola­ca­ğız.

"FATİHA'YI OKUYABİLİR MİSİN?"

Düzce'deki başarılı mitingimizden sonra otomobile binmek için giderken kalabalık içinden birisi bana 'Kılıçdaroğlu bir bekle' deyip bana doğru yaklaştı. 'Oyumu sana vereceğim vermesine ama içim rahat değil. Sen Fatiha'yı okuyabilir misin' dedi. Ben de 'tabii okurum' dedim ve Fatiha Suresini okudum. O zaman 'şimdi içim rahat bir biçimde sana oy vereceğim' dedi. AKP, vatandaşta öyle bir algı yaratmış ki sanki biz Fatiha okumayı bilmiyormuşuz, sanki kendileri dışında olan herkes dinsiz. Mütedeyyin olan insanlar AKP'nin din istismarını camilere, miting meydanlarına taşımasından alabildiğine rahatsızlar. Camiye siyaset sokulmaz. Orada ibadet yapılır. Birilerini kötülemek için camiye gidilir mi? İşte, AKP'nin bu uygulamaları karşısında o kesimler AKP'den kopuyor." 


  http://www.radikal.com.tr/137054813705486

  YORUMLAR
  (6 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  conconn - Derinyamac

  Malesef ki durum bu. Buna göre politika yapan kazanıyor...

  Maşallah - user1145226

  Bir oy için daha neler yapacaksınız.

  Önce insan - radikal2000

  Madde 24 ? ?.......... Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz? şeklindeki ANAYASA ?nın hiçe saymasına ek olarak birbaşkasını inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlamanın da ötesinde kendince ?dindarlık testi? yaparak ?ödüllendirme? ve ?ceza ? yaptırımı uygulama cürretini nereden aldığı belli olmayan bu kişi boş bulunmayıpta bilinçli bir şekilde bunu yaptıysa bu zihniyeti kınamamak mümkün değil. Medyadan gördüğümüz kadarıyla ağustos 20014 de ışid?in yaptığı din testiyle yada daha iki ay önce bir başka örgütün Kenya?da direkt dini sorarak yaptığı katliam arasında ki tek fark ?cezanın türünden? başka birşey değildir. Kılıçdaroğlu ise haberde yazıldığı gibi teste tutulmayı kabul edip kendince sınıfı geçtiğini zannediyorsa ister boşta bulunarak isterse bilinçli bir şekilde böyle davrandıysa bu zihniyetin amacına alet olmaktan öte bir şey yapmamıştır.

  Kısır döngü: - nedesemboş

  Dini alet edenlere alet olmuş. Bu ülkede siyaset dini kemiren sağ partilerin düzeyinde mi yapılmalı????

  tek kriter din bilgisi - aharasa

  ülkemizde bırakın lider seçmeyi artık işe alımlar, insanlar, arkadaşlar çalışılan şirketler bile din bilgisine göre seçiliyor. dini bilsin isterse çamurdan olsun. çıldıracağım işten değil

  garabet - Dedemkorkut

  İhlas suresini okusun ben de oy vereyim bari. Ne kadar acaip bir anlayış. Bana ne liderin fatiha bilip bilmediğinden.