Güçlendirmeye katkı zorunlu

TBMM'ye sunulan kat mülkiyeti kanunu tasarısı, binaları depreme karşı güçlendirme giderlerine kat maliklerinin katılımını zorunlu tutuyor. Ortak gidere katılmayanın mülkiyet hakkı maliklere geçebilecek.

ANKARA - Binaları depreme karşı güçlendirmek için yapılacak harcamalara tüm konut sahiplerinin katılımını zorunlu kılan kat mülkiyeti kanunu tasarısı hazırlandı.
Bayındırlık Bakanlığı'nca hazırlanan Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarının getirdiği yeni düzenlemeler şöyle:

 • Tasarı, mevcut kanundaki 'bütün kat maliklerinin yazılı rızası olmadıkça hiç kimsenin binanın ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yaptıramayacağına' ilişkin maddesine
  ilave hüküm koyuyor. Buna göre, "Ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde", bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmayacak.
 • Kat malikleri, onarım ve güçlendirme çalışması için kendi bölümlerine girilmesi gerekiyorsa, buna rıza göstermek zorunda olacak.
 • Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamayacak. Tasarıya yürürlükteki kanunda olmayan 'taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar' ibaresi de eklendi. Buralarda yapılacak bir değişiklik için tüm kat maliklerinin yazılı rızası aranacak.
 • Mevcut kanuna göre, kat mülkiyeti kurulurken sadece, aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm, 'tek bağımsız bölüm' olarak tescil edilebiliyor. Yeni düzenlemeyle, bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadi açıdan bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü de, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilecek. Böylece bir binanın 20. ve 30. katları arasında örneğin bir otel varsa, bu tek başına bağımsız bir bölüm olarak kabul edilerek kütüğe işlenecek.
  Kat irtifakına son
 • Tasarı, arsa halindeyken tesis edilen 'kat irtifakı'nı yıllarca kat mülkiyetine çevirmeyenler için de yaptırımlar öngörüyor. Buna göre, yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı ana gayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu olacak. Bunu yapmayanlar bin YTL idari para cezası ödeyecek.
  Geçiş için iki yıl süre
 • Yeni kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış bulunan ana gayrimenkullerde ise, en geç iki yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu olacak. Bu ana gayrimenkullerde yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar kat mülkiyetine geçiş işlemleri sırasında cezasız olarak tahsil edilecek. Eski yapılarda kat mülkiyetine geçilmesini engelleyici nitelikte eksik belgeleri tamamlamayanlar hakkında iki bin YTL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.
  Mevcut kanun, ortak giderlerle ilgili borçlarını ödemeyenlerin mülkiyet haklarının diğer kat maliklerine devrini öngörüyor. Ancak bunun için dava açarken, eşit oya sahip kat malikleri kurulunun karar alması gerekiyor. Yeni düzenleme ise dava açma kararının, kat maliklerinin sayı ve 'arsa payı' çoğunluğuyla alınabilmesine olanak sağlıyor. Yeni düzenlemeyle davayı açan kat malikleri, söz konusu bölümün rayiç bedelini bankaya bloke etmek durumunda olacak.
 • Tasarı ile Kat Mülkiyeti Kanunu'na, konut ve işyeri siteleriyle ilgili 'toplu yapılara ilişkin özel hükümler' başlığıyla yeni maddeler ekleniyor. Bu maddelerle de sitelerin ortak kullanım alanlarıyla ilgili hususlar düzenleniyor.