Kamu reformu tasarısının 49 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, 60 maddelik Kamu Yönetiminin İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı'nın 49 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 60 maddeden oluşan Kamu Yönetiminin İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı'nın 49 maddesi kabul edildi.
Tasarının 'Denetleme Yetkili Kurumlar' başlıklı 41. maddesine göre, iç denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi yöneticileri ve kurumun üst yöneticisinin görevlendireceği denetim elemanları yapacak.
Merkezi idareye dahil kurul ve kuruluşlarla il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ve mahalli idare birliklerinin dış denetimi yasayla belirlenecek esaslar çerçevesinde Sayıştay tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Sorumluların hesap ve işlemleri kesin hükme bağlanacak. Bu amaçla Sayıştay'ın teşkilat yapısı içinde özel ihtisas daireler oluşturulabileceği gibi bölge düzeyinde birimler de kurulabilecek.
Köyler ile köylerin kendi aralarında kurdukları birlikler, mülki idare amirleri eliyle denetlenecek. Mahalli idareler, mali işlemler dışında İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenecek.

BİLGİ EDİNME HAKKI

'Bilgi edinme ve Saydamlık' başlıklı 41. maddeye göre de saydamlığın, hesap verebilirliğin ve halkın bilgi edinme hakkını kullanmasının sağlanması için kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yasada belirtilen istisnalar dışında tüm bilgi ve belgeleri verecek.

HALK DENETÇİLİĞİ SİSTEMİ

Mahalli İdarelere Halk Denetçiliği getiren 42. madde ise her ilde, yerel idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, kurum dışı gerçek ve tüzel kişilerle ilgili işlem ve eylemlerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak için 'halk denetçisi' seçilmesini öngörüyor. Denetçiler, 4 yıllık yükseköğretim mezunları arasından en az 10 yıl mesleki tecrübe sahibi, toplumda saygınlığı bulunan kişiler arasından beş yıl süre ile görev yapmak üzere il genel meclisinin üçte iki çoğunluğunun kararı ile seçilebilecek. İl genel meclisi önünde yemin ederek göreve başlayacak olan denetçilerden siyasi parti ile ilişkisi olanların bu ilişkisi kesilecek.
'Ombudsman' olarak görev yapacak denetçiler, idare ile ihtilafa düşen kişi arasında, konunun yargı makamlarına yansımasından önceki aşamada çözüm için yardımcı olacak. Halk denetçisinin bürosu ve iş yükü ile orantılı sayıda personel il özel idaresi tarafından sağlanacak ve belli miktarda aylık ödeme yapılacak.
Yöneticilerin sorumluluklarını düzenleyen 43. madde, kamu kurum ve kuruluşlarının her kademedeki yöneticilerinin görevlerini, mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumlu tutuyor.
Tasarının, 'İdari düzenleme yetkisini' başlıklık 44. maddesi ise bakanlıklar ile kamu tüzel kişiliklerinin önceden kanunla düzenlenmeyen konularda ve kanun hükümlerine aykırı şekilde düzenleme yapamayacakları hükmünü içeriyor.
Yetki devrini düzenleyen 45. madde ise bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların üst düzey yöneticilerinin, valiler, kaymakamlar ve belediye başkanlarının, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devretmesine olanak sağlıyor.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Tasarının 'İnsan Kaynakları Yönetimi' başlıklı 46. maddesine göre, hükümetlerin görevi sona erdiğinde Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı dışındaki müsteşarlar ile kendi genel kurullarının seçimiyle gelenler dışındaki başkan ve genel müdürlerin görevi kendiliğinden sona erecek. Bu şekilde görevi sona erenlerden başka bir göreve atanmayanlar, özlük hakları saklı kalmak üzere kadro şartı aranmaksızın bakanlık müşaviri olarak atanacaklar.
Başka kurumlara personel görevlendirmeyi düzenleyen 47. madde ise bakanlıklarda bakanın il özel idarelerinde valinin, belediyelerde ise belediye başkanının talebi ve ilgilinin ve kurumunun onayı üzerine, mahalli idarelerin yönetici kadrolarında veya bakanlıklarda geçici olarak görevlendirilmelerine olanak sağlıyor. Tasarının 48. maddesi, kanunun bazı hükümlerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda uygulanamayacağını öngörüyor.

KALDIRILAN KURULUŞLAR

Tasarının 49. maddesi ise kaldırılan hükümler ve kuruluşları düzenliyor. Bu madde ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı hariç bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatları kaldırılıyor ve yurtdışı kadroları iptal ediliyor. Yurtdışında bulunan personel, görevlendirmeleri sona erinceye kadar çalışmaya devam edecekler.
Sağlık, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının taşra teşkilatları, malları ve kadroları belediye sınırları içinde belediyelere, sınırlar dışında il özel idarelerine devredilecek. Komisyonda kabul edilen bir önerge ile bu kuruluşların görev ve yetkileri il özel idarelerine devredilmesi hükmü benimsendi.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri, araçları ve taşınmazları ile kadroları İstanbul dışında il özel idarelerine, İstanbul'da ise Büyükşehir Belediyesi'ne veriliyor.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun da kaldırılmasını öngören tasarı, kurulun personeli, araç, gereç, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bütçesini Sayıştay'a devrediyor.
Tasarının görüşmelerinin bugünkü görüşmelerinin ardından TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, 2 Mart Salı günü toplanmak üzere Genel Kurul'u kapattı.

GÖRÜŞMELERE ERTELEME

AKP ve CHP TBMM Grup başkanvekillerinin yaptığı görüşme ile tasarının geri kalan 9 geçici maddesi ile yürürlük ve yürütme maddelerinin 28 Mart yerel seçimlerinden sonra ele alınması kararlaştırıldı. Bugünkü görüşmelerde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, kulislerdeki milletvekillerine baklava ikram etti.
Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasını öngören tasarının görüşmelerinin seçim sonuna bırakılmasıyla TBMM Genel Kurulu'nun, 6 günlük ve 71 saat süren yoğun çalışması da tamamlamış oldu.