Kıyı yağmasına Danıştay freni

Danıştay, sahil şeritlerini yapılaşmaya açarak kıyı yağmasına kapı araladığı gerekçesiyle eleştirilen yönetmeliğin yürürlüğünü durdurdu.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca 30 Mart 2004'te yayımlanan ve...

ANKARA - Danıştay, sahil şeritlerini yapılaşmaya açarak kıyı yağmasına kapı araladığı gerekçesiyle eleştirilen yönetmeliğin yürürlüğünü durdurdu.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca 30 Mart 2004'te yayımlanan ve Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürütmesinin durdurulması için Şehir Plancıları ve Harita Mühendisleri odaları tarafından dava açılmıştı. Odalar, söz konusu yönetmeliğin kıyıların tahrip edilmesine olanak sağladığını savunmuştu.
Danıştay 6. Dairesi, 'Anayasa'nın 40. maddesine göre söz konusu düzenlemenin kanunla yapılması gerektiği' görüşüyle, dava konusu yönetmeliğin yürürlüğünü durdurdu. Danıştay kararında, yönetmelikle birlikte kıyılardaki yapılaşma hakkının genişletildiğine dikkat çekildi ve "Bu durumda Anayasa'ya ve Kıyı Yasası'na aykırı olan uyuşmazlığa konu yönetmelik değişikliğinde hukuka uyarlık yoktur" denildi.