Meclis'e süper denetim gücü

Meclis'in denetim fonksiyonunun güçlendirilmesi yönünde bir adım daha atıldı.

ANKARA - Meclis'in denetim fonksiyonunun güçlendirilmesi yönünde bir adım daha atıldı. AB uyum çerçevesinde temmuzda çıkarılan yasa uyarınca Sayıştay'ca hazırlanan iki yönetmelik, 7 Şubat'ta yürürlüğe girdi. Yönetmelikler şu düzenlemeleri getiriyor:

 • Sayıştay'da 'Meclis'le ilişkiler grubu' oluşturulacak. Meclis'ten gelen denetim taleplerini değerlendirecek olan bu birimin 10 işgünü içinde hazırlayacağı rapora göre görevlendirilecek denetçiler, denetlenmesine karar verilen hesap ve işlemleri öncelikle sonuçlandıracak.
 • Sayıştay, denetim talebini yerinde bulmazsa gerekçeli bir yazıyla TBMM Başkanlığı'na bildirecek.
 • Sayıştay, yeterli, rasyonel ve uygun denetim kanıtlarının elde edilmesi için ihtiyaç duyulması halinde dışarıdan uzman çalıştırılabilecek.
  Uzman çalıştırma ihtiyacını, denetimi yapan denetçi belirleyecek. Uzmanın denetlenen kurum ve kuruluşlarda, denetimden önceki iki yıl içerisinde çalışmamış olması gerekecek.
 • Meclis araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararlarına istinaden TBMM Başkanlığı, Sayıştay denetimine tabi olup olmadığına bakmaksızın kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili her alanda hesap ve işlemleri Sayıştay'a inceletebileceği gibi, giderleri harcanmadan önce vizeye tabi tutabilecek. Tek istisnayı Cumhurbaşkanlığı oluşturacak.
 • Meclis, özelleştirme, teşvik, borç ve kredi uygulamaları dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ve işlemleriyle kamu kaynak ve imkânlarından yararlanan her türlü kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve derneklerle benzer teşekküllerin hesap ve işlemlerini denetletebilecek. Böylelikle TBMM, kamu bankalarından kredi kullanan şirketleri de, kredilerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı, geri dönüşünün mümkün olup olmadığı konularında denetleme olanağına kavuşacak.
  Son adım yakında atılacak
  Meclis'in kamu kaynaklarını daha etkin denetlemesi yolundaki son adım, çıkarılacak 'gizli' yönetmelikle tamamlanacak. Temmuzda çıkan uyum yasası uyarınca Meclis, silahlı kuvvetlerin elinde bulunan devlet mallarının ve savunma harcamalarının denetimini de yaptırabilecek. Ancak bu denetimlere ilişkin esas ve usuller gizli yönetmelikle belirlenecek.