Polis artık 'amirine' haber vermek zorunda

Polis artık 'amirine' haber vermek zorunda
Polis artık 'amirine' haber vermek zorunda
Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre Emniyet ve Jandarma görevlilerinin, adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğu getirildi.

ANKARA - Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında Adli Kolluk Yönetmeliği'ndeki değişik yayınlandı. Değişlikle Büyük Rüşvet operasyonuyla gündeme gelen polisin üst makamlara haber vermeden operasyon yapabilme yetkisi kaldırıldı. Operasyonla ilgili hükümet adına ilk açıklamayı yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "İçişleri Bakanı'nın bu operasyonu televizyondan öğrenmesinden daha acı bir şey olabilir mi? Valinin, İstanbul Emniyet Müdürü'nün haberi olmadan operasyon yapılması ne demek oluyor?" demişti.

Güler'in oğlunun evinde kasa odası!

Yeni yönetmelik şöyle:

ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


"MADDE 1 – 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Kolluk Yönetmeliği'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan adlî kolluk sorumlusu deyimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu deyimden sonra gelmek üzere aşağıdaki deyim eklenmiş ve mevcut deyimler buna göre teselsül ettirilmiştir.


"Adlî kolluk sorumlusu: Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından görevlendirilen adlî kolluğun komutanını, amirini veya sorumlusunu,"


"En üst dereceli kolluk amiri: Emniyet Genel Müdürlüğünde; il emniyet müdürünü, ilçe emniyet müdürünü veya amirini, Jandarma Genel Komutanlığında il jandarma komutanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma komutanını, Sahil Güvenlik Komutanlığında; birlik komutanını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürünü,"


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan 'savcıları' ibaresi 'başsavcılığı' ibaresi olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.


c) En üst dereceli kolluk amiri adlî olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir.

2 bakan oğlu tutuklandı

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.


"Adlî kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikâyetleri; el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhâl Cumhuriyet başsavcılığına ve en üst dereceli kolluk amirine bildirir ve ilgili Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine başlar."


"Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili aracılığıyla Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları görüldü şerhinden sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir.


En üst dereceli kolluk amiri, adlî kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla adlî kolluk görevlileri üzerinde gözetim, denetim, planlama ve gerektiğinde diğer idari tedbirleri almaya ve iş bölümünü yapmaya yetkilidir."
İçişleri Bakanı Muammer Güler hakkında savcılıktan çok kritik iddialar

Yolsuzluk operasyonunu 'çakmak kamera' hızlandırmış

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre belirlenmiş adlî kolluk sorumluları hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek, mülki idare amirlerine gönderir."


MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür." (DHA)