Sandık başındaki haklarınızı kullanın

Sandık başındaki haklarınızı kullanın
Sandık başındaki haklarınızı kullanın
2015 Genel Seçimlerinde oy kullanma süresi sona erdi. Sandıklar sayılmaya başlandı. Vatandaşlar olarak sayım sürecinde de yapabilecekleriniz var.

RADİKAL - Gergin geçen seçim döneminin sonuna gelindi. Oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıkların sayılmasına başlandı. Bu süreçte de vatandaşların seçim güvenliğine katkı sağlamaları, oyların sayımına şahitlik etmeleri mümkün.

YSK kararlarına göre tüm seçmenlerin sayım işlemlerini izleme hakkı bulunuyor. Türkiye 'nin birçok yerinden vatandaşlar sayım işlemleri sırasında ne hakları olduğunu soruyorlar. Hangi oylar geçerlidir? Hangi oylar iptal edilmelidir? Sayım kurulu kararlarına kimler itiraz edebilir? İtiraz kime ve nasıl yapılabilir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz kısa bir rehber. Oy ve Ötesi tarafından hazırlanana konuya ilişkin rehberin ilgili kısımları şöyle :

Oy Verme İşlemleri Biter Bitmez

- Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenlerin saat 17:00’dan önce oylarını kullanmış olmaları halinde dahi, sandık zamanından önce açılmayacaktır.

- Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar, sayım ve dökümü izleyebilirler.

- Sayıma gec¸ilmeden o¨nce , sandık sonuç tutanagˆının ıslak imzalı kopyasını istedigˆinizi belirtiniz . Tu¨m tutanak kopyalarının birbirinin aynısı olması ic¸in karbon kagˆıdı ile c¸ogˆaltılması önemlidir. Aksi takdirde, tutanaklar arası farklılıklar olus¸abilmektedir. Bunu vurgulayarak , sandık bas¸kanına karbon kagˆıt verdigˆiniz takdirde, kuvvetle muhtemel bu o¨neriyi geri c¸evirmeyecektir.

- Masa üzerinde sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Sec¸men listesi u¨zerinde oy kullanarak imza atmıs¸ veya parmak izi vermiş sec¸men sayısı toplamı tespit edilir ve tutanagˆa gec¸irilir . Oy kullanmamıs¸ sec¸menlerin isimlerinin yanındaki imza bo¨lu¨mu¨ne c¸izgi c¸ekilir. Bu sayıya liste sonuna yazılan ve sandık seçmen listesinde kayıtlı bulunmasa da, o sandıkta oy kullanmış olan go¨revli sec¸menler de (142 no.lu belge ibraz ve teslim eden) ilave edilecektir.

Oylar Sayılmadan Önce

Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar sayılır. Oy kullanan seçmen sayısıyla toplanır ve ilk teslim alınan pusula ve zarf sayısıyla karşılaştırılıp, rakamların birbirini tutup tutmadığı kontrol edilir. Daha sonra, kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar ayrı ayrı paket haline getirilerek mühürlenir, üzerlerine sayıları yazılır. Aynı sayılar, sandık sonuç tutanağına yazılır. (Genelge, M. 40 & Kanun, M. 97). “EVET” veya “TERCİH” mu¨hu¨rleri bir zarfa konup , zarfın ağzı mu¨hu¨rlenir. Bu zarf, kullanılmayan ve paketlenmiş olan oy pusulası ve zarflarlarla, bir torbaya konulur ve torbanın ağzı iple bağlanır. Bu is¸lemin amacı, sayım sırasında herhangi bir mu¨dahale yapılmasının o¨nu¨ne gec¸ilmesidir (Genelge, M. 40 & Kanun, M. 97). 3. Sandıkların Açılması Öncelikle, sandıktan çıkacak oy pusulalarının konması için ayrılmış olan torbanın boş olduğu tespit edilir. Sandık ac¸ılarak, zarfların hepsi c¸ıkartılır. Bu is¸lem sonunda sandıkta hic¸bir zarf kalmadıgˆına emin olunmalıdır. C¸ıkarılan zarflar yüksek sesle 2 defa sayılır (Genelge, M. 41 & Kanun, M. 98). Sayımın dogˆru yapıldıgˆından emin olunduktan sonra, tutanagˆa gec¸irilmelidir. Eğer sonuçlar tutuyorsa 3. defa sayılmasına gerek yoktur. Eğer sonuçlar tutmaz ise 3. defa sayım yapılır ve bu son sayımın sonucuna göre çıkan zarf sayısı tutanağa geçirilir. (Genelge, M. 40 & Kanun, M. 98). Gec¸ersiz zarfların tespit edilerek ayrılması, ancak kesinlikle imha edilmemesi gerekmektedir.

Hangi oy pusulaları geçersizdir?

- YSK’nın belirledigˆi bic¸im ve renkte olmayan

- “T.C. Yu¨ksek Sec¸im Kurulu” filigranı bulunmayan

- Arkasında sandık kurulu mu¨hru¨ bulunmayan

- Hic¸ bir yerine EVET veya TERCI·H mu¨hru¨ basılmamıs¸ olan

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılmıs¸ alanlardan birden fazlasına mühür basılmıs¸ olan

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış EVET veya TERCİH mührü bulunan

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş bulunan • bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ bozulacak s¸ekilde yırtılmıs¸ veya kopartılmıs¸ olan

- Üzerinde “EVET” veya TERCİH mu¨hru¨ dıs¸ında veya yerine herhangi bir o¨zel is¸aret , isim, imza, parmak izi vb. olan

- Üzerinde yer alan siyasi parti veya bağımsız adaylara ait bo¨lu¨mleri belirgin bir s¸ekilde ve o¨zel olarak karalanmıs¸, c¸izilmis¸ veya is¸aretlenmis¸ olan

- Üzerinde yer alan matbu yazıların ve s¸ekillerin dıs¸ında yazılar veya harfler , şekiller veya sayılar olan

Bu oy pusulaları geçersiz DEĞİLDİR

- Zarfların ac¸ılması veya oyların okunması sırasında yırtılması 

- Bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması

- Herhangi bir s¸ekilde lekelenmis¸ olup da bunun o¨zel olarak is¸aret koymak amacıyla yapıldıgˆı anlas¸ılamayan

- Birles¸ik oy pusulasının katlanarak zarfa kon ulması sebebiyle "EVET" veya "TERCI·H" mu¨hru¨ ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mu¨hu¨r izinin oy pusulasının digˆer kısımlarına gec¸mesi

- Bir siyasi parti beya bağımsız aday alanına basılan "EVET" veya "TERCI·H" mu¨hru¨nu¨n sadece iki aday alanını ayıran c¸ift c¸izgili bo¨lgeye tas¸mıs¸ olması

- Bas¸ka bir siyasi partinin veya bagˆımsız adayın alanına tas¸mamak kaydıyla , bir siyasi partinin alanına birden c¸ok "EVET" veya "TERCI·H" mu¨hru¨ basılması


  ETİKETLER:

  YSK

  ,

  Seçim

  ,

  Türkiye

  ,

  Aday

  ,

  Parti

  ,

  belge

  ,

  siyasi

  ,

  liste

  ,

  seçmen

  ,

  oy