Soner Yalçın 682 gün sonra serbest

Soner Yalçın 682 gün sonra serbest
Soner Yalçın 682 gün sonra serbest

Gazeteci Soner Yalçın tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye edildi.

Haber: FATİH YAĞMUR / Arşivi

OdaTv davasý kapsamýnda tutuklu yargýlanan gazeteci Soner Yalçýn, 682 günlük tutukluluktan sonra dünkü 15. duruşmada tahliye oldu.
İstanbul Adalet Sarayı’nda İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçü tutuklu 13 sanıklı duruşmaya tutuklu sanıklar Soner Yalçın, Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı getirildi. Kamuoyunda 3. yargý paketi olarak bilinen düzenleme kapsamýnda Soner Yalçýn’a atýlý suçun niteliði ile tutuklulukta geçirdiði süreyi dikkate alan mahkeme, tutuklama yerine diðer tedbirlerin yeterli olacaðýný belirtti. Yalçýn’ýn tahliyesine karar veren mahkeme, yurtdýþýna çýkýþ yasaðý koydu. Soner Yalçýn’ýn tahliye kararýna üye hâkim Hikmet Þen þerh koydu. Mahkeme, diðer sanýklar Hanefi Avcý ve Yalçýn Küçük’ün tutukluluk halinin devamýna karar verdi. Mahkeme, iki sanýk için yeni düzenleme kapsamýnda diðer koruma tedbirlerinin bu aþamada uygulanmasýnýn yeterli olmayacaðýný kaydetti.
Hâkim Hikmet Þen muhalefet gerekçesini “dosyadaki tüm deliller birlikte deðerlendirildiðinde, iddia edilen Ergenekon terör örgütü üyesi olmak suçu yönünden kuvvetli suç þüphesini gösteren olgularýn bulunduðu, sanýk hakkýnda isnat edilen suçun tutuklamayý gerektirir suçlardan olduðu” þeklinde açýkladý. Ergenekon davasýna bakan Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi’ne yazý yazan mahkeme, daha önce kendilerine gönderilen dosya örneðinden sonra yargýlamanýn devamýnda Ergenekon dosyasýna gelen tüm evraklarýn da gönderilmesini istedi.