TCK için top CHP'de

AKP yanıt bekliyor
Hükümet TCK tasarısında türbana ceza verilmemesini, türbana engel olan kişilere dava açılabilmesini ve orduevinde türban yasağının kalkmasını istiyor. CHP, yanıtını yarın verecek.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Ceza sisteminde köklü değişiklikler öngören yeni Türk Ceza Kanunu tasarısının Meclis görüşmelerinin 'türban' ve 'laiklik' tartışmalarına sahne olması bekleniyor. CHP, 'karşı çıktığı bazı hükümler' bulunmasına karşın TBMM Adalet Komisyonu'nda uzlaşmayla kabul edilen tasarının aynen yasalaşmasından yana.
AKP, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekim ayında açıklanacak İlerleme Raporu öncesi yasalaşmasını istediği TCK tasarısı için TBMM'yi 14 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanırken, tabanının taleplerini de tasarıya yansıtma planları yapıyor.
AKP'nin gündeme getirmeye hazırladığı, CHP'nin ise karşı çıktığı ve gündeme getirilmesi durumunda engelleme yapacağını duyurduğu tartışmalı maddeler şöyle:
Türban giyene ceza: Tasarının giyilmesi yasak kisveleri düzenleyen 222. maddesi devrim yasalarına uymayanlara 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. AKP, bu maddenin ya tümüyle tasarıdan çıkarılmasını ya da bazı kisvelerin giyilemeyeceğine ilişkin yasanın ceza kapsamı dışında tutulmasını istiyor. CHP ise devrim yasalarını korumanın anayasal yükümlülük olduğuna dikkat çekiyor.
Türbana geçit vermeyene ceza: 'Eğitim ve öğretimin engellenmesi' başlıklı 112. madde; cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine, öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına, engel olanlara 1-3 yıl hapis cezası verilmesini öngörüyor. AKP söz konusu maddeye 'Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına' fıkrasının eklenmesini istiyor. CHP ise AKP'nin önerisi ile 'üniversitelere türbanlı öğrencileri almayan rektörlere dava açılabileceği, bunun türban serbestisi anlamına geleceği' gerekçesiyle karşı çıkıyor. CHP'ye göre bu öneri Anayasa'nın laiklik ilkesine de aykırı.
Orduevlerine türban: 'Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi' başlıklı 113. maddeye göre, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, kamu kurumu faaliyetinin yürütülmesine engel olanlara 1-3 yıl hapis cezası verilecek. AKP madde metnine 'kişinin kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen hizmetlerden yararlanmasını engelleyenlere' de ceza verilmesini öngören yeni bir fıkra eklemek istiyor. Bu suça 2-5 yıl hapis cezası öngörülüyor. CHP ise bu öneriye, 'başta orduevleri olmak üzere lokal ya da misafirhanelere türbanlı girişe izin vermeyenler hakkında dava açılır' gerekçesiyle karşı çıkıyor.
Okulda namaz: AKP, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' başlıklı 115. maddeye, cebir veya tehdit kullanarak 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmaktan men eden' kişiye de ceza verilmesini öngören bir hükmün eklenmesini istiyor. CHP böyle bir değişiklikle okullarda ya da işyerlerinde namaz kılınmasına veya oruç tutulmasına izin vermeyen herkesin cezalandırılacağına dikkat çekiyor.
Askere ceza: 'Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma' başlıklı 219. maddeye göre; imam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi din hizmeti veren kişiler, görevini yerine getirirken devlet idaresini ve kanunlarını veya hükümet icraatını alenen kötülerse, 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bu fiillerin, görev sırasında olmamakla birlikte, sıfattan yararlanılarak ve alenen işlenmesi halinde de aynı cezaya hükmolunacak. AKP madde metnine, 'eğitim, öğretim veya güvenlik hizmeti veren kamu görevlileri' ibaresinin eklenmesini istiyor. CHP ise bunun polis, asker ve öğretim görevlilerinin düşüncelerini rahatça açıklamasını engelleyeceği gerekçesiyle öneriye karşı çıkıyor.
Kuran kurslarına serbesti: AKP kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara ve buralarda öğretmenlik yapanlar ile bunları çalıştıranlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören 'Kanuna aykırı eğitim' başlıklı 263. maddeyi, 'sadece gerekli izinler alınmadan bir öğretim faaliyetinde bulunulması suç haline getirildiği' gerekçesiyle çıkarmak istiyor. CHP ise, bu durumda yasadışı Kuran kursu ve özel okulların artacağını öne sürüyor.
Genital muayene: Bekâret kontrolünü yasaklayan 'Genital muayene' başlıklı 287. maddeye göre, yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın, kişinin genital muayeneye gönderilmesi halinde, fail hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hayat kadınları ise bu madde hükmü dışında tutulacak. Maddenin 'Beden muayenesi' başlığıyla yeniden düzenlenmesini isteyen AKP ise, cezalandırmanın 'bir suç nedeniyle yürütülen soruşturma ve kovuşturma işlemleriyle ilgili olarak kanunda öngörülen usul ve koşullar dışında' şartına bağlanmasını istiyor. CHP'nin görüşü ise şöyle: Maddenin asıl amacı toplumsal bir sorun olan bekâret kontrolünün önlenmesi; AKP'nin isteği gerçekleşirse madde işlevsiz kalacak.
Zinanın suç sayılması: AKP'ye göre, zinanın Medeni Kanun'da boşanma nedeni ve haksız fiil sayılması, ailenin korunması için yeterli değil. Bu nedenle zina suç sayılmalı ve 6 ay-2 yıl hapis ile cezalandırılmalı. CHP ise Anayasa Mahkemesi kararlarıyla zinanın suç olmaktan çıkarıldığını hatırlatıyor.
Küçüklerle cinsel ilişki: AKP, 15 yaşını doldurmuş çocukları cinsel ilişkide bulunmaya ikna edenlerin suçlu sayılmasını ve bu kişilere 6 ay-2 yıl hapis cezası verilmesini; failin mağdurdan 5 yaştan daha büyük olması halinde ise, şikâyet koşulu aranmaksızın cezanın iki kat artırılmasını istiyor. CHP'ye göre AKP'nin önerisi Medeni Yasa'nın delinmesi anlamına geliyor. Öneri yasalaşırsa, rızaya dayalı cinsel ilişkiler cezalandırılmayacak. Evlenme yaşı daha da düşecek. Medeni Yasa'da evlenme yaşı 18.